Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik

Kursledare 
Aprile Clark, aprile.clark@med.lu.se och Matthias Bank, matthias.bank@med.lu.se

Examinator 
Urban Gullberg

Målgrupp 
Forskarstuderande i början av sin forskarutbildning.

Kursspråk
Engelska

Tid

Våren 2022
Vecka 3 - Kursen ges preliminärt i sal, men formatet kan komma att ändras. Om det sker, framgår det av denna sida samt av välkomstbrevet för kursen.
Vecka 17 - Kursen ges preliminärt i sal, men formatet kan komma att ändras. Om det sker, framgår det av denna sida samt av välkomstbrevet för kursen.

Hösten 2021
Vecka 36 - på engelska - kursen ges digitalt via Zoom.
Vecka 43 - på engelska - kursen ges digitalt via Zoom.
Vecka 46 - på engelska - kursen ges digitalt via Zoom.
Vecka 49 - på engelska - kursen ges digitalt via Zoom.

Observera att det är obligatorisk närvaro samtliga kursdagar.

Omfattning 
Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier (c:a 40 tim.). För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment samt genomförande av egna uppgifter under kursen.

Poäng 
1,5 högskolepoäng

Lokal 
Meddelas de antagna till resp. kurs.

Deltagarantal 
20 per kurs

Syfte 
Syftet är att deltagarna ska utveckla förståelse för den vetenskapliga kommunikationsprocessens olika delar.

Mål: 
Efter kursen ska doktoranden kunna:

 • Förklara den vetenskapliga publiceringsprocessen innefattande exempel från det egna forskningsområdet samt olika publiceringsmodeller.
 • Utveckla en sökstrategi för den egna forskningen i relevanta databaser och reflektera över denna. 
 • Skriftligt formulera på svenska den egna forskningen på ett klart och tydligt sätt för en målgrupp i ett populärvetenskapligt forum. 
 • Skriftligt formulera den egna forskningen i ett vetenskapligt forum.
 • Muntligt ge kollegial konstruktiv kritik avseende vetenskaplig samt populärvetenskaplig text. 
 • Tillämpa olika funktioner/verktyg för utvärdering av forskningens kvalitet, identifiera styrkor och svagheter och diskutera dessa.

Innehåll 
Publiceringsmodeller, upphovsrätt, publiceringsprocessen, strukturerad informationssökning i ämnesrelaterade databaser, skriva vetenskapligt och populärvetenskapligt, revidera och korrigera text, vägar att sprida forskningsresultat,  utvärdering av forskningsresultat med kvalitativa och kvantitativa metoder, bibliometri, alitmetri, forskningsdatahanteringsplan, processer kring ansökan om forskningsanslag.

kursinnehåll 
Kursen består av föreläsningar, grupparbeten, demonstrationer och praktiska övningar i informations- och forskningsdatahantering, i verktyg för kvantitativ utvärdering, i att identifiera samarbeten, citerade artiklar samt identifiera relevanta tidskrifter för egen publicering, gruppdiskussioner och redovisningar, samt hemuppgifter att skriva korta texter för olika målgrupper.

Examination
Aktivt deltagande i kursens samtliga delar, samt ett antal uppgifter:

 • Skriftlig inlämningsuppgift om publiceringsprocessen.
 • Skriftlig inlämningsuppgift om egen forskning för målgrupp allmänheten.
 • Skriftlig inlämningsuppgift om egen forskning för målgrupp forskare.
 • Ge och ta konstruktiv kritik på texter med kurskollega.
 • Skriftlig inlämningsuppgift om informationssökningsstrategier utifrån eget projekt.

Litteratur
Rekommenderad litteratur finns i kursens LibGuide.

KURSPLAN


Ansökningsblankett

Ansök nu till till vårens obligatoriska kurser 2022! Sista dag för ansökan är 17 september.