Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Tillämpad statistik II – inriktning mot epidemiologi och hälsovetenskap

Kursveckor våren 2023

Tillfälle : Veckor 16-17

Kursen ges i sal i Malmö eller Lund, under förutsättning att tillgång till salar under ombyggnaden av BMC tillåter, annars digitalt. 

Hösten 2022

Kursen ges ej hösten 2022.

OBS! Kursen förutsätter tillgång till bärbar dator med programpaket SPSS eller STATA installerat. Du förutsätts behärska grundläggande funktioner i programpaketet, svarande till innehållet i kursen Tillämpad statistik I - allmän inriktning.

Kursansvarig

Jonas Björk, Jonas.Bjork@med.lu.se professor, FoU-centrum Skåne
Mahnaz Moghaddassi, Mahnaz.Moghaddassi@med.lu.se, statistiker på Social medicin och global hälsa

Examinator

Jonas Björk

Målgrupp 

Målgruppen är alla doktorander vid medicinska fakulteten med epidemiologi eller hälsovetenskap som en väsentlig del av avhandlingsarbetet. Förkunskaper i statistik motsvarande Tillämpad statistik I – allmän inriktning krävs tillsammans med grundläggande färdigheter i den statistikprogramvara som deltagaren väljer att använda under kursen.

Kursspråk

Engelska

Poäng

3 hp

Lokal 

lokal kommer meddelas de antagna till kursen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller fyra teman:

1. Design och analys av studier av binära utfall
• Kohort- och fallkontrollundersökningar. Styrkeberäkningar.
• Incidens- och riskberäkningar
• Associationsmått. Oddskvoter. Absoluta och relativa jämförelser.
• Enkla överlevnadsproblem (tid till utfall)
• Styrkeberäkningar

2. Introduktion till korrelations- och regressionsanalys
• Spearmans och Pearsons korrelationskoefficienter
• Enkel linjär regression
• Enkel logistisk regression

3. Metoder för att hantera förväxlingseffekter (confounding)
• Översikt över olika angreppssätt
• Översikt över ofta använda regressionsmodeller
• Multivariabel modellering med logistisk regression

4. Reliabilitetsanalyser 
• Samband vs. samstämmighet
• Bland-Altman
• Samstämmighetsintervall (limits of agreement)
• ICC för kontinuerliga data
• Kappaberäkningar för kategoriska data. Introduktion till mer avancerade metoder

Denna fortsättningskurs i tillämpad statistik med inriktning mot epidemiologi (folkhälsovetenskap) och hälsovetenskap ger deltagaren nödvändiga verktyg för att kunna planera, analysera och utvärdera vanligt förekommande typer av observationsstudier inom dessa forskningsområden. Stort vikt läggs vid regressionsmetodik som ett sätt att hantera förväxlingseffekter (confounding).

Kursen ger en översikt av ofta använda regressionsmodeller i detta sammanhang, men går enbart in på logistisk regression för analys av fall-kontrolldata i detalj. Kursen tar upp skillnaden mellan korrelation, samband och samstämmighet och ger också en introduktion till reliabilitetsanalyser av såväl kvantitativa mätningar som kvalitativa bedömningsinstrument.

Empiriska exempel som presenteras under kursen kommer i stor utsträckning att baseras på data som finns att tillgå vid Lunds universitet. Dessa exempel kommer även att utnyttjas i kurserna Epidemiology I – Introduction to Epidemiology och Epidemiology II – Design of epidemiological studies.

Kurslitteratur 

Vittinghoff E, Glidden DV, Shiboski SC, McCulloch CE. Regression methods in biostatistics. Springer,2a upplagan, 2012. Avsnitt 3.1-3.5, 4.1–4.4 och 5.1-5.4.

Boken finns tillgänglig som e-bok vid Lunds universitet
Som referenslitteratur för avsnittet om design och analys av binära utfall (tema nr 1) utnyttjas samma bok som på kursen Epidemiologi I – Introduktion till epidemiologi: Rothman KJ. Epidemiology – an introduction. Oxford University Press, 2a upplagan, 2012. Artiklar som täcker in avsnittet om reliabilitetsanalyser (tema nr 4) delas ut i samband med kursstart.

KURSPLAN

Ansök här.

Ansökningsperioden för obligatoriska kurser för våren 2023 är 7 juni 2022 till 11 september 2022. För höstkurser som har plats över eller endast kort kölista, är det fortfarande möjligt att göra sena ansökningar. Antagning till restplatser sker fortlöpande.


Kontakt:

Forskarutbildningskoordinator: Anette Åkerberg, phdcourses@med.lu.se