Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Muntlig kommunikation

Kursledare 
Karin Öjehagen och Kristina Lundholm Fors

Examinator: Pia Strand

Målgrupp 
Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten

Poäng
1,5 högskolepoäng

Kursspråk: Engelska

Lokal .
V. 37 ges digitalt och övriga veckor ges i sal, men detta kan komma att ändras. Om annat beslut tas, uppdateras informationen på denna sida samt i välkomstbrev till respektive kurs.

Tid

Våren 2022
Kurstillfälle v. 9 - ges i sal, men formatet kan komma att ändras.
Kurstillfälle v. 18 - ges i sal, men formatet kan komma att ändras.

Hösten 2021

Kurstillfälle v. 37  - kursen ges digitalt
Kurstillfälle v. 39  - ges i sal, men beslutet kan komma att ändras.
Kurstillfälle v. 43 (OBS!  ges på svenska) - ges i sal, men beslutet kan komma att ändras.
Kurstillfälle v.48  - ges i sal, men beslutet kan komma att ändras.

Samtliga dagar klockan 9-16, obligatorisk närvaro 

Omfattning 
Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier (1,5 hp), 5 schemalagda kursdagar inklusive tid för självstudier.

Deltagarantal
20

Syfte
Syftet med kursen är att deltagarna ska utveckla sin förmåga att muntligt kommunicera och visualisera forskning till olika målgrupper, i olika kontexter. Kursen syftar också till att inspirera deltagarna att utforska olika presentationsformer i ett tryggt klimat.

Mål
Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna:
• strukturera, visualisera och muntligt kommunicera ett vetenskapligt innehåll med beaktande av lyssnarperspektiv, situation och kontext.
• ge återkoppling som syftar till utveckling av förmåga till muntliga presentationer.
• analysera och diskutera med stöd i relevant litteratur hur en muntlig forskningspresentation kan målgruppsanpassas, struktureras och genomföras.

Examination
För godkänd kurs krävs:
• aktivt deltagande vid samtliga kursmoment.
• genomförande av två muntliga presentationer.
• analys av presentationsformer med utgångspunkt från relevant litteratur

Innehåll 
Kursen behandlar olika frågor kring muntlig, vetenskaplig kommunikation.  Fokus ligger på olika sätt att målgruppsanpassa, strukturera och visualisera innehållet i en muntlig presentation, röstens och kroppsspråkets funktion samt stresshantering. Centralt är forskningspresentationer för forskarkollegor men även anpassning till andra målgrupper samt kommunikation i undervisningssituationer behandlas. Innehållet relateras till retorik, teorier om kommunikation och om vuxnas lärande. Stor vikt läggs vid återkopplingens roll i lärandeprocessen och hur återkoppling från forskarkollegor blir ett användbart och meningsfullt bidrag till att utveckla förmågan till muntliga presentationer.

Genomförande
Kursen bygger på olika typer av praktiska övningar och arbete med eget material. Deltagarna  kartlägger och  synliggör kommunikationsmönster för kritisk granskning och diskussion i gruppen och analyser relateras till litteraturen. Kursveckans upplägg bygger på deltagarnas medverkan och utbyte av återkoppling vid samtliga delmoment där senare kursmoment relateras till tidigare. Upplägget är tänkt att stärka deltagarna så att de med en ökad medvetenhet om sina egna resurser och en känsla av trygghet tar sig an och genomför muntliga presentationer.

Litteratur
Inger Lindstedt. Talarens hantverk 2015
Boken finns tillgänglig att låna vid kursstart. Övrig litteratur och resurser finns i kursens LibGuide
http://libguides.lub.lu.se/oral_communication.

KURSPLAN


Ansökningsblankett

Ansök nu till till vårens obligatoriska kurser 2022! Sista dag för ansökan är 17 september.