Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Generiska kunskaper och färdigheter (Portfolio)

Kursledare

 Olga Göransson

Examinator: FU-prefekten på varje institution.

Målgrupp
 Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten

Poäng
 12 högskolepoäng

För doktorander antagna innan 2012-01-01: Vi rekommenderar alla doktorander att arbeta med portfolion utifrån de tolv kategorier som MEPO003 är uppbyggd kring, men för doktorander antagna före den 2012-01-01 godtas att portfolion struktureras utifrån de sju kategorier som beskrivs i dokumentet "Guide to portfolio work for those admitted before 2012-01-01” (kan hittas i Libguide för MEPO003) och meritvärdet är då 9 hp.

För doktorander antagna innan 2008-06-01: För dessa studenter är kursen Generiska kunskaper och färdigheter inte obligatorisk.

Tid
Vid antagning till forskarutbildning registreras doktorander samtidigt på Generiska kunskaper och färdigheter. Kursen söks alltså inte. Information om hur arbetet ska bedrivas ges under den obligatoriska Introduktionskursen för doktorander. Därefter löper Generiska kunskaper och färdigheter, i form av eget arbete med en portfolio, genom hela forskarutbildningen.

Syfte
 Kursen syftar till att doktoranden ska få möjlighet att uppnå och demonstrera uppfyllelse av examensmål för forskarutbildning - framförallt de som inte uppnås eller i allmänhet examineras, genom avhandlingen.

Genomförande

Stöd för arbetet ges av kursledningen i form av workshops 2-4 ggr per termin, samt en Libguide:

Generic knowledge and skills (Portfolio) 12 hp MEPO003

Kursmålen uppnås genom de olika aktiviteter som doktoranden deltar i under forskarutbildningen, samt genom att doktoranden, med hjälp av beskrivande och reflekterande texter, bilagor och annat material, dokumenterar och reflekterar över dessa i en portfolio. Portfolion är, liksom den individuella studieplanen, uppbyggd kring tolv ingående kategorier (1. Forskningsprocess, 2. Forskningsmetodik, 3. Ämnesexpertis, 4. Publicering, 5. Pedagogisk utbildning och erfarenhet, 6. Konferenser och seminarier, 7. Nationell och internationell samverkan med forsknings-samhället, 8. Samverkan med det omgivande samhället, 9. Etiska frågor, 10. Karriärsutveckling, 11. Handledning/handledare, 12. Administration, organisation och ledarskap).

Ett web-baserat system för portfolion rekommenderas och finns tillgängligt för doktoranden (Mahara). Inloggning till Mahara nås från kursens Libguide.

 

Mål
 Forskarstuderande ska efter genomgången kurs kunna:

 • Identifiera och analysera utmaningar och problem, inom egen och andras forskning, samt föreslå möjligheter att lösa eller hantera dessa problem.
 • självständigt formulera en projektplan inkluderande frågeställning, metod och tidsplan.
 • reflektera över metodval, samt styrkor och svagheter i den metodik som använts i det egna forskningsprojektet.
 • beskriva strategier som använts för att tillgodose sitt behov av kunskaper inom det allmänna ämnesområdet och dess metodik.
 • självständigt ta ansvar för alla delar av publikationsprocessen.
 • reflektera över utvecklingen av sin pedagogiska förmåga och hur den tillämpats för att stödja andras lärande, samt hur anpassning av den pedagogiska insatsen till olika målgrupper, till exempel i det omgivande samhället, hanterats.
 • presentera och diskutera forskning och forskningsresultat med samarbetspartners och på seminarier och konferenser, samt reflektera över med vilken kvalité och auktoritet detta  gjorts.
 • reflektera över betydelsen av samarbeten, konferenser och andra forskningsinteraktioner för forskningskvalitén och utvecklingen av den egna kompetensen.
 • reflektera över möjlig användning av och vägar för implementering av den egna och forskningsresultaten i samhället, samt kunna identifiera möjligheter och risker med sådan användning.
 • göra forskningsetiska bedömningar, värdera behovet av etikprövning, samt reflektera över vad som avses med vetenskaplig redlighet, med exempel från det egna avhandlingsarbetet.
 • identifiera sina egna styrkor och svagheter, samt reflektera över olika karriärvägar och vilka kunskaper och färdigheter som dessa kräver.
 • reflektera över sin utveckling mot självständighet, särskilt i relation till sina handledare.
 • uppvisa insikt om och delaktighet i administration, organisation och ledning av forskning och utbildning.

Examination
 Portfolion examineras i samband med anmälan till disputation. Det som examineras är hur doktoranden visar att kursens mål uppnåtts genom sitt urval och sin sammanställning av dokumenterade erfarenheter, beskrivande och reflekterande texter, samt bilagor eller annat material. Vid halvtidskontrollen bedöms portfolion formativt av halvtidsopponenterna.

KURSPLAN

Stöddokument vad gäller portfolions innehåll och det web-baserade systemet Mahara, se följande länk;

https://libguides.lub.lu.se/MEPO003

Logga in i Mahara här: https://maharaportfolio.medicin.lu.se/

Kommande workshopar för Generiska kunskaper och färdigheter - portfolio hittar du här.