Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurser och Seminarier

OBS! Hösten 2021 planerar vi för att kunna ge en del av våra kurser online och en del i sal, under förutsättning att Covid-restriktionerna hävs. Vi kommer att följa utvecklingen och uppdaterar på respektive kurssida vad som gäller för varje kursvecka. 

Om ni har frågor kring kurserna, kontakta oss: phdcourses@med.lu.se 

Antagning till forskarutbildningskurser

FU-kansliet ansvarar för hanteringen av urval och antagning av de sökande. Vid antagning till kurser ska följande generella urvalskriterier följas:

  • doktorander antagna vid Medicinska fakulteten
  • doktorander antagna vid andra lärosäten
  • övriga sökande som uppfyller behörighetskraven vid Medicinska fakulteten
  • övriga sökande som uppfyller behörighetskraven

För att ansökan ska hanteras ska doktorandens individuella studieplan vara uppdaterad under det senaste året. Sökande prioriteras efter antagningsdatum  (till forskarutbildning) om inget annat anges i kursplanen. Den som inte får en kursplats hamnar på reservlistan och kan därmed få en plats senare under terminen. Platserna tillsätts sedan löpande vid eventuella återbud, därför är det av största vikt att eventuella återbud meddelas snarast, så att någon annan kan erbjudas plats. För frånvaro utan att återbud meddelats i förväg, kommer handledare för doktoranden att debiteras kursavgiften på 5000 SEK. Meddela ev. återbud via: phdcourses@med.lu.se

Det är viktigt att ansöka om kursplats så fort som möjligt efter det man antagits till utbildning på forskarnivå, helst redan under första terminen.

Beroende på när man är antagen till forskarutbildningen omfattas man olika kurskrav. För översikt av kurskrav - se länk i högerkolumnen, eller den allmänna studieplan som var aktuell då du antogs till forskarutbildningen.

Examination och registrering av poäng

FUN utser examinatorer för forskarutbildningskurser vid Medicinska fakulteten. Till examinator för forskarutbildningskurs får utses den som är anställd som lärare vid Lunds universitet för vilken krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens, samt är docent. För de utbildningsmoment där examinator ej är utsedd, är huvudhandledare examinator. 

Examinator för respektive forskarutbildningskurs ansvarar för att godkända resultat rapporteras till forskarutbildningskoordinator som registrerar resultaten i LADOK.

Kursutvärderingar och kursrapporter

FUN har beslutat om en gemensam mall för kursvärderingar av de obligatoriska forskarutbildningskurserna, samt de valbara kurser som finansieras av FUN. Kursvärderingar ska användas för den kontinuerliga utvecklingen av kurserna. Arbetet med kursvärderingar publiceras i länk på respektive kurshemsida. Resultatet följs upp och återkopplas till FUN.

Utöver kursvärderingar görs två gånger per år en kursrapport per kurs enligt mall från FUN. I kursrapporten ska kursledarens reflektioner kring kursens innehåll och möjligheter till utveckling framgå, samt statistik över antal sökande, reserver och avhopp.