Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Internationella möjligheter under din forskarutbildning

Som doktorand vid Medicinska fakulteten har du många möjligheter till en internationell erfarenhet under forskarutbildningen. Du kan läsa kurser, lära dig ett nytt arbetssätt, metod eller teknik genom studiebesök, arbeta med avhandlingen, delta på konferens, undervisa, hålla i ett seminarium, besöka en forskargrupp av intresse eller delta i ett program med ett utländskt universitet som leder till en gemensam eller dubbel examen.

Ta chansen att få nya perspektiv och bygga ett internationellt nätverk som öppnar nya dörrar i din karriär!


Att tänka på innan du åker utomlands

  • Varför? Vad har jag för mål? Hur är det relevant i mitt avhandlingsarbete?
  • Vad? Hur kan jag nå detta mål?
  • Var? Var skulle det kunna vara givande och meningsfullt för mig att åka? Har jag eller min handledare ett nätverk jag kan använda mig av?
  • När? Börja planera tidigt! När passar det att jag är borta? Har jag kommit tillräckligt långt med mitt avhandlingsarbete för att nå mitt mål? Har jag tillräckligt med tid kvar på forskarutbildningen för att utnyttja mina internationella erfarenheter och lärdomar?
  • Hur? Gör upp en budget och en tidsplan! Vad finns det för intern och extern finansiering till detta?

För information om att resa i tjänsten som anställd vid Lunds universitet, inklusive försäkringsinformation, se: Resa i tjänsten.


Del av forskningsprojekt

Ta kontakt med en annan forskargrupp vid en institution utomlands som är aktiv inom ditt fält där det finns beröringspunkter för ditt avhandlingarbete.

Kurser

Sök både obligatoriska och valfria kurser inom forskarutbildningen vid universitet utomlands. Om det finns ett avtal med det aktuella universtitetet kan du vara avgiftsbefriad. Kursledaren för respektive kurs vid LU avgör vilka kurser som kan ligga till grund för ett eventuell tillgodoräknande. Kontakta Forskarutbildningskansliet med frågor.

Undervisning

Undervisa, hålla i seminarium eller handleda vid ett annat universitet och på så vis utveckla dina pedagogiska färdigheter och språkkunskaper. Kombinera gärna ett pedagogiskt uppdrag med ett studiebesök, kurs, konferens eller arbeta som gästforskare i en annan forskargrupp.

  • Sök finansering genom Erasmus+ lärarmobilitet för pedagogiska uppdrag inom EU/EES.
  • Avtal måste finnas med det mottagande universitet för att få tillgång till Erasmusstipendium. Om inte det finns ett avtal med det universitet du är intresserad av kan ett eventuellt tecknas, kontakta Internationella avdelningen för en diskussion.

Nätverk, sommarskolor och konferens

Medicinska fakulteten och Lunds universitet är aktiva i olika internationella nätverk rörande forskarutbildningen. Där finns möjligheter till deltagande i nätverket, på konferenser, summer schools och workshops.

Kompetensutveckling, studiebesök och skuggning

Jobbskugga eller göra ett studiebesök hos en forskargrupp eller kollega utomlands. De har kanske utrustning eller en metod som du vill lära dig använda eller har drivit ett stort välfinansierad projekt där du vill ta lärdom av i din fortsatta forskarkarriär.

Gemensam eller dubbel examen

Medicinska fakulteten har ett antal samarbetsprogram med universitet utomlands som möjliggör engemensam eller dubbel examen. Deltagande doktorander har minst två huvudhandledare, en från varje deltagande universitet, uppfyller de obligatoriska momenten vid både universiteten. Det innebär att doktoranden spenderar minst ett år vid partner universitetet med avhandlingsarbete. Initiativ till samarbete som leder till gemensam eller dubbel examen ska vara välförankrad hos handledaren.


Övrig finansiering