Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Handledare och handledning

Enligt högskoleförordningen har en forskarstuderande rätt till handledning under hela utbildningstiden. Forskarstuderande i kliniskt ämne har rätt till handledning även under den tid i klinisk verksamhet som behövs för utbildningen på forskarnivå..

Ibland kan kontakten mellan handledare och doktorand innebära problem och ur doktorandens synpunkt vara otillräcklig. Andra problem kan uppkomma i samband med att handledaren temporärt vistas på annan ort eller byter verksamhetsområde. I sådana situationer, som doktoranden upplever som otillfredsställande och som ej kunnat avhjälpas, kan institutionens FU-prefekt stå till tjänst med råd och anvisningar.

Handledare vid Medicinska fakulteten

Alla doktorander ska ha både en huvudhandledare och minst en biträdande handledare.Till huvudhandledare får utses person som vid Medicinska fakulteten är förordnad som oavlönad docent eller är huvudman för ett treårigt projektanslag från en nationell/internationell anslagsgivare. I de fall huvudhandledare inte är docent krävs det att biträdande handledare är docent. Huvudhandledaren ska vara verksam vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, SUS, eller ha annan tydlig anknytning till Medicinska fakulteten. Samtliga handledare skall ha avlagt doktorsexamen och genomgått av fakulteten godkänd handledarutbildning.

Om huvudhandledaren går i pension under forskarutbildningstiden bör en docentkompetent biträdande handledare med både handlednings- och finansieringsmöjligheter knytas till projektet. Efter uppnådd pensionsålder (enligt LAS) får man inte längre inneha rollen som huvudhandledare.

Forskarutbildningsnämnden beslutar formellt om handledare och biträdande handledare vid antagning av forskarstuderande. Möjlighet till handledarbyte finns. Ansökan om detta görs till forskarutbildningsnämnden undertecknad av samtliga berörda (doktorand, ny och gammal huvudhandledare samt ny och gammal biträdande handledare). Rätten för en doktorand att byta handledare finns inskriven i Högskoleförordningen.

Forskarutbildningsnämnden har beslutat att nära förhållande/släktrelation mellan doktorand och handledare ej är tillåtet, ej heller nära förhållande/släktförhållande mellan handledare som handleder samma doktorand.

Minimitiden för handledning vid Medicinska fakulteten ska vara 100 timmar per år. Fördelning av tiden bör hänga ihop med doktorandens aktivitetsgrad och fördelas efter behov och fas i utbildningen. I handledningstiden inkluderas den tid som handledare och doktorand arbetar med doktorandens utbildning, tex forskningsprojekt och kurser. I handledningstiden ingår även arbete med textgranskning samt planering av disputation. Handledningstiden ska fördelas mellan huvud- och biträdande handledare under terminerna och minst en gång per år ska huvudhandledare och doktorand följa upp och vid behov uppdatera den individuella studieplanen.

 Huvudhandledaren ska: 

 • lägga in forskarutbildningsprojektet i den databas som finns för detta
 • medverka vid utformningen av doktorandens individuella studieplan. Av studieplanen skall framgå vilket projekt doktoranden skall bearbeta samt vilka kurser doktoranden skall genomgå. I studieplanen skall forskningsprogrammet beskrivas under rubrikerna målsättning, bakgrund, egna preliminära resultat, beskrivning av planerade undersökningar och betydelsen av desamma
 • se till att doktoranden tillägnar sig de kunskaper som anges i studieplanen
 • se till att adekvata resurser för projektets bearbetande ställs till doktorandens förfogande vid institutionen
 • underlätta för doktoranden att delta i relevanta forskarutbildningskurser, symposier och konferenser
 • stödja och uppmuntra och vara tillgänglig för diskussioner med doktoranden i den utsträckning som angivits i studieplanen. För att vidga doktorandens kontaktyta på institutionen är det ofta lämpligt att doktoranden i början av sitt arbete och därefter med jämna intervaller presenterar sitt projekt i seminarieform
 • ansvara för att doktoranden får god kännedom om de möjligheter till studiefinansiering (t ex doktorandtjänst, forskning inom ramen för sjukvårdstjänst osv), som finns såväl vid antagningstillfället som under doktorandutbildningen
 • se till att avhandlingsarbetet framskrider i rimlig takt så att arbetet blir slutfört inom stipulerad tid. Detta sker bäst genom en kontinuerlig och nära kontakt i forskningsarbetet
 • ansvara för och ta initiativ till att halvtidskontroll utförs
 • avgöra när avhandlingsarbetet nått den omfattning att det är klart för disputation. Det är i första hand på handledaren ansvaret ligger att bedöma när avhandlingen uppfyller de krav som kan ställas på en akademisk avhandling med avseende på såväl kvalitet som omfattning. 
 • föreslå fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnd samt vara närvarande vid betygsnämndens sammanträde och delta i överläggningarna.

Om huvudhandledaren under längre tid inte kan vara tillgänglig på grund av t ex sjukdom, vistelse på annan ort etc, bör ställföreträdande handledare utses.