Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Halvtidskontroll

Syfte med halvtidskontroll

Samtliga doktorander som antagits till forskarutbildning skall genomföra en kontroll av sitt projekt efter ungefär halva forskarutbildningstiden. Detta kallas halvtidskontroll.Syftet med halvtidskontrollen är att handledare och doktorand ska komma fram till om projektet med avseende på uppnådda resultat framskrider i enlighet med den individuella studieplan, som upprättades i samband med att doktoranden antogs till utbildning på forskarnivå. Ett annat syfte är att kontrollera måluppfyllelse vad det gäller generiska kunskaper och färdigheter som examineras via portfolion.

Förberedelser inför halvtidskontrollen

Annonsering

När handledare och doktorand är överens om att halva forskarutbildningstiden har förflutit, tar handledaren initiativ till att en halvtidskontroll genomförs. Kontrollen sker i form av ett offentligt seminarium, som på lämpligt sätt och i god tid annonseras inom institutionen (anmälan till fakultetskansliet behövs inte). Utöver information om att halvtidskontrollen ska äga rum skall ett abstract (på engelska) skickas till institutionen. Detta skall innehålla max 350 ord och förslagsvis delas in i följande rubriker:

  • Titel
  • Bakgrund
  • Frågeställning/metod
  • Preliminära resultat
  • Betydelse
  • Publicerade delarbeten listas lämpligen efter abstract

Abstract och information om var och när halvtidskontrollen ska äga rum skickas till följande personer vid respektive institution:

Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund

Sofia B Liljedahl
sofia_b.liljedahl@med.lu.se 

Inst för hälsovetenskaper

Jon Ulvsgärd
jon.ulvsgard@med.lu.se

Inst för kliniska vetenskaper, Lund

Sara Liedholm
sara.liedholm@med.lu.se

Inst för kliniska vetenskaper, Malmö

Tove Gilvad
tove.gilvad@med.lu.se

Inst för laboratoriemedicin

Sara Liedholm
sara.liedholm@med.lu.se

Inst för translationell medicin

Tove Gilvad
tove.gilvad@med.lu.se 

Kurser

Innan halvtidskontrollen ska följande obligatoriska kurser vara genomförda med godkänt resultat: Introduktionskurs, Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Forskningsetik, Tillämpad kvalitativ metod, Tillämpad statistik I och Tillämpad statistik II (för mer detaljerad information kring kurskraven för statistikkurserna beroende på vilket år man antagits som doktorand, se följande sida: obligatoriska kurser).

Utse granskare

Handledare utser två granskare (utanför den egna forskargruppen) vilka skall vara disputerade forskare och inte knutna till projektet. Granskarna får inte ha sampublicerat med handledare och/eller doktorand inom det aktuella projektet. En av granskarna bör ha en specialiserad kompetens inom ämnet för disputationsarbetet, och en ha en mera bred kompetens inom ämnet ifråga. Från och med den 1 september 2018 har forskarutbildningsnämnden (FUN) infört ett krav på att en av granskarna ska inneha en docentur. Vidare rekommenderar FUN att granskaren med docentur även är med i betygsnämnden vid disputationen. 

Redogörelse

Doktoranden skriver en kort redogörelse för projektet. Redogörelsen skickas till de externa granskarna senast två veckor före halvtidskontrollen och delas ut till de närvarande vid seminariet. Om färdigt manus/särtryck föreligger skall redogörelsen omfatta ca 1-3 sidor som beskriver projektet (både vad som gjorts och vad man planerar) och manus/särtryck bifogas. Om det inte föreligger något manus bör redogörelsen vara mer omfattande, ca 10-15 sidor, och ha manusformat.

Individuell studieplan

Doktoranden ska även sända den ursprungliga, och minst en uppdaterad version av studieplanen till granskarna för påseende.

Generiska kunskaper och färdigheter - portfolio

Därutöver ska portfolion sändas till halvtidsgranskarna för bedömning två veckor innan halvtidskontrollen. Portfolion skickas antingen som en visningssida från Mahara eller i form av en pdf-fil (gäller endast de doktorander som INTE använder Mahara). Portfolion bedöms av halvtidsgranskaren med hjälp av en bedömningsmatris som ingår i intyget för halvtidskontroll, i vilken även input och förslag till förbättringar ges. Mer info om portfolion hittar du på kurssidan för Portfolion. Dokumentet “Guide to your portfolio work in twelve categories”, som finns på portfolio-hemsidan utgör ett bra stöd för bedömare av portfolion.

Genomförande av halvtidskontroll

Vid seminariet presenterar doktoranden det hittills utförda arbetet samt planerna för det fortsatta projektarbetet fram till disputation. En frågestund följer då granskarna diskuterar resultat, kontrollerar doktorandens ämneskompetens och noga belysa det fortsatta arbetet fram till examen. Seminariet avslutas med en allmän diskussion mellan doktorand, åhörare, handledare och granskare. Frågestunden bör begränsas i tid. Huvudhandledaren ska delta och samtliga biträdande handledare bör delta vid halvtidskontrollen.Därefter följer ett enskilt samtal mellan doktorand, handledare och granskare, där både forskningsarbetet samt doktorandens portfolio och allmänna utveckling diskuteras. Doktoranden ska också få tillfälle att tala i enrum med granskarna. Det åligger granskarna att fylla i intyg och bedömningsmatris. Intyg med bedömningsmatris samt portfolio skickas därefter till FU-prefekt. I de fall halvtidskontrollen visar att progressen inte är tillfredsställande och/eller att den individuella studieplanen inte kunnat följas, åligger det institutionens FU-prefekt att i samråd med doktoranden, handledaren och granskarna diskutera det fortsatta arbetet fram till disputation samt en eventuell revidering av studieplanen. 

Efter halvtidskontrollen

Den individuella studieplanen ska följas upp utifrån eventuell återkoppling vid halvtidskontrollen. Detta ska göras inom tre månader efter genomgången halvtidskontroll för att handledaren ska få full utdelning av fakultetsfinansiering. För mer information se här:

Fakultetsfinansiering av doktorandutbildningen efter genomförd halvtidskontroll 

 

Halvtidsgranskarnas rekommendationer gällande uppdateringar av Portfolion ska beaktas, och därefter ska Portfolion (i form av en visningssida från Mahara eller som pdf-fil), samt intyget om genomförd halvtidskontroll skickas till institutionens FU-prefekt. Undertecknat intyg skickas sedan av FU-prefekt till fakultetskansliet för registrering i LADOK.Halvtidskontrollen kan ersättas av licentiatexamen.

Kopia på intyget från halvtidskontrollen ska tillsammans med blanketten "Etapplyft, doktorandavtalet"  skickas till löneadministratören på doktorandens institutionen för ny lönesättning (gäller från den 1:e månaden efter genomförd halvtidskontroll). 

Blankett Etapplyft, doktorandavtalet (HR-webben)