Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Regional forskarutbildning

Kurs i grundläggande forskningsmetodik för allmänmedicin, VMFN28

Det här är en uppdaterad version av den kurs som vi gett sedan 1989 och den är nu anpassad krav- och innehållsmässigt för att motsvara delar av de obligatoriska kurserna för forskarutbildningen vid Lunds universitet. (Antagningskrav för kursen är 180 högskolepoäng, antagningskrav för forskarutbildning är 240 högskolepoäng.) Många yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård i Södra regionen har gått kursen och flera har också disputerat så småningom (inget krav).

Enligt målbeskrivningen skall alla ST-läkare göra ett vetenskapligt arbete, och av erfarenhet vi vet att kursen kan underlätta genomförandet. Efter genomförd kurs erhåller ST-läkare intyg om genomförd kurs till Socialstyrelsen.

Kursen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete, och vi börjar ny kurs februari 2022. Kursen ger 30 högskolepoäng, och undervisningen är utlagd över tre terminer. Preliminärt kommer den schemalagda undervisningen ske under onsdagseftermiddagar, huvudsakligen första terminen. Utöver detta tillkommer eget arbete, totalt motsvarande minst en dag i veckan under hela kurstiden. Kursens slutmål är ett färdigt, vetenskapligt arbete.

Kursplan för tidigare kurs, VMFU50, finns i högerkolumnen.

Du som vill veta mer kan läsa en artikel om kursen:

Håkansson A, m.fl. Alla läkare behöver basal vetenskaplig skolning. Läkartidningen 40/2010 volym 107, 2396-2400

Du kan också fråga någon av de många kollegor som redan gått vår kurs, eller mejla kursansvariga.

Nästa kurs 

Kursstart våren 2022 har ställts in pga för få anmälda.