Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forskarskolor

Utöver den reguljära forskarutbildningen, anordnas olika typer av forskarskolor. För mer information om dessa och antagningstider hänvisas till respektive hemsida.

Forskarskola för kliniskt verksamma läkare

Medicinska fakulteten genomför en forskarskola för läkare. Medicinska fakulteten står för kurskostnaderna och verksamheter inom Region Skåne för läkarnas löner. Verksamhetschefen väljer ut lämpliga kandidater.  

Forskarskola i psykiatri

Målet med forskarskolan skall vara att skapa livskraftiga kliniska forskarmiljöer och vetenskapligt mervärde i psykiatrin. Skolan ska främja rekrytering inom de kliniska forskningsområdena, skapa grund för nätverksbyggande, stimulera mångfald och tvärvetenskap samt öka nationell och internationell samverkan.

Regional forskarutbildning

Kurs i grundläggande forskningsmetodik för läkare utanför de traditionella universitetsområdena. En regional forskarutbildning ges vid medicinska fakulteten. Utbildningen syftar till att ge kunskap i klinisk forskningsmetodik och förutsätts ske på deltid med fortsatt klinisk verksamhet och förankring i regionens sjukvård.

Forskarskolan i stamcellsbiologi

Förberedande kurs för forskarutbildning omfattande 30 hp. Behörig att söka är den som har naturvetenskaplig, biomedicinsk eller medicinsk utbildning på grundnivå. Kursen är en förberedelse för forskarutbildning inom relevanta områden vid medicinsk, naturvetenskaplig eller teknisk fakultet. Kursen ges på engelska.

CARES - Forskarskola inom cancer

”Cancer Research South (CARES) School” är en forskarskola för doktorander inom cancerforskning och är ett samarbete mellan Lunds och Göteborgs universitet. CARES är öppen för alla doktorander (även postdocs kan delta i mån av plats) inom BioCARE vid båda universiteten och går som två stycken 18-månaderscykler under en 3-årsperiod (2018-2020). CARES finansieras av Cancerfonden – www.cancerfonden.se och BioCARE– ett strategiskt forskningsområde inom cancer - administrerar forskarskolan.

Syftet med forskarskolan är att ge möjlighet för doktoranderna att ta del av olika kurser som är relevanta för experimentell och klinisk cancerforskning. Samtidigt har doktoranderna möjlighet att delta i lokala seminarier, retreat och seminarier med inbjudna internationella föreläsare som organiseras av båda universiteten.

Lund University Neuroscience Graduate School

Multipark är ett neurovetenskapligt strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Göteborgs universitet. Forskarskolan erbjuder skräddarsydda kurser och seminarier och riktar sig till prekliniska och kliniska doktorander och post-docs som fokuserar på olika aspekter av Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Den multidisciplinära forskningen inbegriper cell- och djurförsök, hälso- och vårdvetenskaplig forskning, klinisk forskning, nanoteknologi, kemi, fysik och datavetenskap. Varannan tisdag varje månad hålls pre-lunch seminarer på BMC, där ett av målen är att skapa ett forum för translationella diskussioner mellan forskare.

METALUNDs forskarskola

METALUNDs forskarskola är tätt knuten till FAS-centret METALUND vid Lunds universitet som leds av Avdelningen för arbets- och miljömedicin (Medicinska fakulteten) och Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi (Lunds tekniska högskola).

SWEAH – Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa är en forskarskola, finansierad av Vetenskapsrådet och koordinerad av Lunds universitet. Forskarskolans uppgift är att utveckla en konkurrenskraftig nationell lärandemiljö med internationell lyskraft, bidra till produktion av kunskap om åldrande och hälsa, utveckla nästa generation av forskare samt stödja den akademiska karriärutvecklingen för postdoktorer som är intresserade av forskning om åldrande och hälsa.

Nationell forskarskola inom infektion och antibiotika

Syftet med programmet är att stärka den nationella rekryteringsbasen och kvalitet för att främja forskning om infektionssjukdomar och andra hälsorisker. Ett särskilt viktigt mål är att bygga inhemska och internationella nätverk inom ämnesområdet. Både doktorander och postdoktorer är välkomna att delta i programmet. Programmet kommer att omfatta kurser och workshops inriktade på grundforskning och klinisk forskning samt olika tekniska aspekter. Också årliga nätverksmöten kommer att anordnas. Programmet kommer att stödja deltagande i denna verksamhet genom samfinansiering av resa och boende.

Imaging of 3D structures Research School

The Imaging of 3D structures Doctoral Research School covers X-ray and neutron imaging at all length scales – from protein structures to medical and engineering imaging. The aim is to promote scientific activities surrounding the MAXIV and ESS facilities being built in Lund.