Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Resebidrag

Forskarutbildningsnämnden avsätter ca 500 000 kronor per år till resebidrag för forskarstuderande vid Medicinska fakulteten. Medlen avser endast direkta resekostnader, inte uppehälle eller traktamente. Resebidragen ledigförklaras tre gånger per år i början av januari, maj och september.

Resebidrag kan enbart utdelas vid de ordinarie ansökningstillfällena.

Medicinska fakultetens forskarutbildningsnämnd delar ut bidrag till resor i samband med utbildning på forskarnivå vid annat lärosäte inom eller utom landet. Behöriga sökande är doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten i Lund/Malmö.
Resebidrag beviljas i första hand för: 

  • deltagande i forskarutbildningskurs på annan ort
  • besök vid annat laboratorium för att studera ny metodik eller att bearbeta resultat
  • deltagande i kurs/studieverksamhet som direkt ingår i doktorandens forskarutbildning
  • i andra hand beviljas bidrag för välmotiverade kongressresor

Bidraget avser att helt eller delvis täcka resekostnaderna eller avgift för digitalt evenemang. Totalt tilldelas en doktorand 15 000 kr under hela doktorandutbildningen.

Det förutsätts att övriga utgifter kan bestridas via institutionsanslag eller andra anslag inom forskningsprojektets ram.

Se länk till vänster för aktuella utlysningar. 

Stipendier

Information om stipendier, resestipendier och forskningsanslag finns i: