Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Doktorandtjänst

Medicinska fakulteten i Lund har utifrån högskoleförordningens valt att tillämpa följande regler för doktorandtjänster som inrättas inom fakulteten.

Maxtiden för anställning som doktorand är fem år (vilket motsvarar fyra års studier och ett års institutionstjänstgöring) men den kan förlängas om det finns särskilda skäl. En anställning som doktorand ska avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställning avse arbete på deltid, dock lägst 50% av heltid.

Förordnande skrivs för ett år i taget, i regel dock längst t o m utgången av det kalenderhalvår under vilket doktoranden disputerar.

Vikariat får inte förekomma på doktorandtjänst.

Med doktorandtjänsten följer samma arbetsrättsliga trygghet som för andra tjänster.

Innehavare av doktorandtjänst skall främst ägna sig åt egen utbildning men får i begränsad omfattning, högst 20 %, arbeta med undervisning, forskning och administration.

Undervisning

Doktoranden kan undervisa inom ramen för forskarutbildningen. För undervisning inom utbildningen på grund- och avancerad nivå krävs genomgången högskolepedagogisk kurs omfattande minst två veckor. Undervisning ersätts med institutionens GU-medel och dessa används för förlängning av doktorandtjänsten. Beräkningsgrunden för förlängning av doktorandtjänst pga undervisning regleras i det lokala arbetstidsavtalet. Tidsberäkning för undervisning sker enligt det beräkningssätt som används för lärare inom fakulteten.

Bisyssla

Innehavare av doktorandtjänst bör inte tillåtas inneha sådan bisyssla som kan innebära avsevärd förlängning av forskarutbildningstiden. Doktorand kan dock begära nedsättning av doktorandtjänsten till lägst 50%, pga arbete som exempelvis läkare. Doktorandtjänst kan innehas på deltid i samband med föräldraledighet. Doktorandtjänsten får ej finansiera grundutbildningsstudier. Det innebär att den som har doktorandtjänst inte samtidigt får ägna sig åt studier på grundutbildningsnivå. Detta gäller under doktorandtjänstförordnande både före och efter disputationen.

Institutionstjänstgöring

Att arbeta med administrativa uppgifter och delta i nämnder och kommittéer kan vara en möjlighet för doktorander. Institutionen har rätt att besluta att institutionstjänstgöring ska ingå i tjänsten. Institutionstjänstgöring planeras i samråd med handledare och doktorand. Om möjligt diskuteras detta redan i samband med antagningen till utbildning på forskarnivå. Institutionstjänstgöringen får aldrig överskrida 20 % av arbetstiden. Den som har institutionstjänstgöring får sin anställning som doktorand förlängd i motsvarande grad.

Överenskommelse om institutionstjänstgöring ska regleras i den individuella studieplanen. Det är viktigt att komma överens om vilken förlängning av studietiden eventuell institutionstjänstgöring ger och notera även detta i den individuella studieplanen.

Etapplyft

När student med doktorandtjänst avklarat 50% (120 hp), samt även 75% (180 hp) av sin forskarutbildning har vederbörande rätt till etapplyft enl lokalt avtal. Huvudhandledaren och doktoranden fyller i samråd i blankett för etapplyftet. Ifylld och undertecknad blankett skickas till personalsamordnaren vid doktorandens institution. En kopia av protokollet från halvtidskontrollen bifogas vid 120 hp-lyftet. Etapplyft kan endast göras 6 månader retroaktivt.

Semester

Handledaren skall se till att den som har doktorandtjänst tar ut sin semester under förordnandetiden. Kostnad för ev utbetalning av semesterersättning i efterskott täcks av handledare/institution.

Studier utomlands

Om det är till fördel för utbildningen på forskarnivå, och inte medför förlängning av studietiden, får innehavaren förlägga en del av sin utbildning till en utländsk läroanstalt eller forskningsinstitution. 

Om den studerande begär det och handledaren godkänner det, får man behålla bidraget/doktorandtjänsten även under den tid då man inom ramen för utbildningen på forskarnivå bedriver studier utomlands.