Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Finansiering & bidrag

Vid Lunds universitet används primärt doktorandanställning som studiefinansiering i utbildning på forskarnivå.

Högskoleförordningen föreskriver att en anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen (5 kap. 7 §). Av detta följer att anställning som doktorand kan vara i upp till ett år efter fullgjord utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå.
Vid Lunds universitet får det inte inrättas utbildningsbidrag, i enlighet med rektors beslut (LS 2011/378, beslut 2011-06-16).

Vid Lunds universitet får endast inrättas stipendier för studiefinansiering inom utbildning på forskarnivå för att tilläggsfinansiera externa stipendier, i enlighet med antagningsordningen (STYR 2017/409).

I projektplanen som handledaren upprättar vid antagning till forskarutbildning anges hur utbildningen fram till licentiatexamen/doktorsexamen skall finansieras.

Heltidsstudier

Vid Lunds universitet används primärt doktorandanställning som studiefinansiering i utbildning på forskarnivå, men det är även tillåtet att använda externt stipendium - d.v.s. stipendium som inrättas av annan aktör än Lunds universitet. Nya regler gäller f o m  2018 gällande externa stipendier. Kontakta därför respektive institutionskansli för mer information kring antagning av doktorander med externt stipendium:

Stipendiehandläggare vid institutionerna

När student med doktorandtjänst avklarat 50% (120 hp), samt även 75% (180 hp) av sin forskarutbildning har vederbörande rätt till etapplyft enl lokalt avtal. Huvudhandledaren och doktoranden fyller i samråd i blankett för etapplyftet. Ifylld och undertecknad blankett skickas till personalsamordnaren vid doktorandens institution. En kopia av protokollet från halvtidskontrollen bifogas vid 120 hp-lyftet, etapplyft kan endast göras 6 månader retroaktivt.

Deltidsstudier

Den som avser att kombinera studierna med yrkesverksamhet, t ex klinisk tjänst, kan antas till utbildning på forskarnivå på deltid när som helst under året. Arbetsgivaren/verksamhetschef intyg att tillräckligt med tid bedöms kunna avsättas för att utbildningen inkl obligatoriska kurser skall kunna genomföras inom 8 år.

Flertalet av de kliniska doktoranderna har specialistkompetens. De tjänstgör ofta på tjänst för vidareutbildade läkare. Det förekommer dock inom vissa kliniska specialiteter att forskarutbildning både påbörjas och slutföres innan specialistkompetens erhållits. En viktig försörjningsmöjlighet är klinisk forskningstid, som är en ALF/LUA-resurs och söks av handledaren.

Möjligheterna att inom arbetstidens ram ägna sig åt forskningsarbete varierar mycket mellan klinik och tjänst.

Indragning av resurser

Högskoleförordningen föreskriver att om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Hur denna process hanteras regleras i föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet.