Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Finansiering & bidrag

Vid Lunds universitet används primärt doktorandanställning som studiefinansiering i utbildning på forskarnivå.Högskoleförordningen föreskriver att en anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen (5 kap. 7 §). Av detta följer att anställning som doktorand kan vara i upp till ett år efter fullgjord utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå.Vid Lunds universitet får det inte inrättas utbildningsbidrag, i enlighet med rektors beslut (LS 2011/378, beslut 2011-06-16).Vid Lunds universitet får endast inrättas stipendier för studiefinansiering inom utbildning på forskarnivå för att tilläggsfinansiera externa stipendier, i enlighet med antagningsordningen (STYR 2017/409).I projektplanen som handledaren upprättar vid antagning till forskarutbildning anges hur utbildningen fram till licentiatexamen/doktorsexamen skall finansieras.

Heltidsstudier

Vid Lunds universitet används primärt doktorandanställning som studiefinansiering i utbildning på forskarnivå, men det är även tillåtet att använda externt stipendium - d.v.s. stipendium som inrättas av annan aktör än Lunds universitet. Nya regler gäller f o m  2018 gällande externa stipendier. Kontakta därför respektive institutionskansli för mer information kring antagning av doktorander med externt stipendium:Stipendiehandläggare vid institutionernaNär student med doktorandtjänst avklarat 50% (120 hp), samt även 75% (180 hp) av sin forskarutbildning har vederbörande rätt till etapplyft enl lokalt avtal. Huvudhandledaren och doktoranden fyller i samråd i blankett för etapplyftet. Ifylld och undertecknad blankett skickas till personalsamordnaren vid doktorandens institution. En kopia av protokollet från halvtidskontrollen bifogas vid 120 hp-lyftet, etapplyft kan endast göras 6 månader retroaktivt.

Deltidsstudier

Den som avser att kombinera studierna med yrkesverksamhet, t ex klinisk tjänst, kan antas till utbildning på forskarnivå på deltid när som helst under året. Arbetsgivaren/verksamhetschef intyg att tillräckligt med tid bedöms kunna avsättas för att utbildningen inkl obligatoriska kurser skall kunna genomföras inom 8 år.Flertalet av de kliniska doktoranderna har specialistkompetens. De tjänstgör ofta på tjänst för vidareutbildade läkare. Det förekommer dock inom vissa kliniska specialiteter att forskarutbildning både påbörjas och slutföres innan specialistkompetens erhållits. En viktig försörjningsmöjlighet är klinisk forskningstid, som är en ALF/LUA-resurs och söks av handledaren.Möjligheterna att inom arbetstidens ram ägna sig åt forskningsarbete varierar mycket mellan klinik och tjänst.

Fakultetsfinansiering av doktorand-utbildningen 

Forskarutbildningsnämnden finansierar doktorander med doktorandanställning med 3 månaders lön motsvarande första lönenivån i doktorandstegen.  Dessa doktorandmånader, som motsvarar kurstiden under doktorandutbildningen, överförs direkt till handledare för doktorander med doktorandanställning. Ersättningen betalas ut året efter att doktoranden har genomgått halvtidskontroll med brytdatum den 1 oktober. Genomför doktoranden sin halvtidskontroll efter detta datum ersätts handledaren nästkommande år, dvs två kalenderår efter halvtidskontroll. Ett krav för att ersättningen ska betalas ut är att det inte har gått mer än 30 månader mellan antagning och halvtidskontroll (så tillvida det inte finns giltiga skäl som t.ex sjukdom eller föräldraledighet). 

Handledare till stipendiefinansierade doktorander erhåller inga doktorandmånader eftersom stipendiet är avsett att finansiera utbildningen. 

Handledare till deltidsdoktorander med anställning inom t.ex. sjukvården kommer fr o m den 1 januari 2023 att tilldelas finansiering automatiskt efter att doktoranden genomfört halvtidskontroll. Ersättning från Forskarutbildningsnämnden kommer vara 75 tkr som kommer att kompletteras med 75 tkr i form av ALF-medel för handledare som har en klinisk affiliering. Det kommer därmed inte längre att vara något ansökningsförfarande för doktorandmånader. Istället kommer huvudhandledaren för deltidsdoktorander som har genomfört halvtidskontroll mellan 1 oktober 2021 – 30 september 2022 erhålla medel i mars 2023 (med samma tidsplanering varje år). 

Det finns några undantag då huvudhandledaren inte ersätts och det är ifall doktoranden

  • erhållit ST-ALF,
  • är antagen som industridoktorand,
  • finansieras med stipendium,
  • är antagen efter 1 juli 2021 och det har gått mer tid än 54 månader mellan antagning och halvtidskontroll (så tillvida det inte finns giltiga skäl som t.ex sjukdom eller föräldraledighet). 

Indragning av resurser

Högskoleförordningen föreskriver att om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Hur denna process hanteras regleras i föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet.