Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Doktorsavhandlingens utformning, tryckning, offentliggörande och spridning

Doktorsavhandling skall utformas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som en kort sammanfattning (sammanläggningsavhandling) av vetenskapliga uppsatser som den studerande har författat ensam eller gemensamt med en eller flera andra personer. Doktorsavhandlingen skall skrivas på svenska, danska, norska, engelska, franska eller tyska. Doktorsavhandling som inte skrivits på engelska, franska eller tyska skall innehålla en sammanfattning på något av dessa språk.

Eftersom publicering av tidigare färdigställda delarbeten i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter innebär en kvalitetsgranskning anser forskarutbildningsnämnden att sammanläggningsavhandlingar är att föredra framför monografiavhandlingar.

Svensk populärvetenskaplig sammanfattning

Rekommenderas starkt, dock inget krav.

Omslag

Utformning av avhandlingens omslag och layout skall ske enligt universitetets grafiska profil.

Titelblad

Disputationstitelblad skall finnas i varje exemplar av avhandlingen. På disputationstitelbladet skrivs lämpligen fakultetsopponentens namn och hemort. Här annonseras även tid och plats för disputationen. Disputationstitelbladet skriver doktoranden själv, ingen mall finns.

Engelskspråkigt referat

Ett kortfattat engelskspråkigt referat skall fogas till doktorsavhandlingen. För detta ändamål används ett dokumentdatablad med plats för 250 ord som doktoranden skall fylla i. Medicinska fakulteten rekommenderar doktoranderna att låta trycka dokumentdatabladet på baksidan av disputationstitelbladet, som läggs i varje exemplar av doktorsavhandlingen. Härigenom uppfylls kravet att det kortfattade engelskspråkiga referatet fogas till varje doktorsavhandling.

Copyright

För att undvika rättsliga efterspel är det lämpligt att inhämta tillstånd hos copyrightinnehavaren/förlaget att åter trycka ett delarbete. Detta gäller även vid elektronisk registrering/publicering. Kontrollera avtalet med tidskriften/förlaget.
UB:s information om publiceringsavtal gällande artiklar i sammanläggningsavhandling (t ex Elsevier), se information under rubriken ”Publicera en sammanläggningsavhandling" på sidan https://www.ub.lu.se/node/39

ISBN-nummer

Förlagsutgivna böcker/avhandlingar skall som regel ha ett förlagsnummer, ISBN-nummer (Internationellt Standard Bok Nummer). Detta ISBN-nummer tillsänds doktoranden via e-post i samband med utskick av beslut gällande disputation.

ISSN-nummer

ISSN-nummer 1652-8220 gäller för samtliga avhandlingar vid Medicinska fakulteten. Avhandlingen kommer att tillhöra seriepublikationen Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertations Series. Doktoranden kommer att tilldelas ett unikt serienummer för avhandlingen, även detta skickas via e-post.

Riktlinjer för kappan

Kappan måste vara självständigt skriven av doktoranden och ska presentera delarbetena i sitt gemensamma sammanhang. Delarbetena är appendix till kappan. Texten bör integrera uppnådda resultat i det aktuella forskningsområdet, och beskrivningen av till exempel valda metoder bör vara diskuterande, snarare än en upprepning av delarbetenas innehåll. Det är också möjligt att inkludera egna resultat som ej ingår i avhandlingens delarbeten men som är av intresse.

Förslag på rubriker som kan ingå i kappan

 • Abstract – ca 250-300 ord
 • Viktigaste "abbreviations"
 • Populärvetenskaplig sammanfattning
 • Övergripande syfte med avhandlingen
 • Historik och tidigare publicerade resultat inom området.
 • Metodbeskrivning – lyft gärna vilka metoder som är viktiga för avhandlingsarbetet eller egna metoder
 • Viktigaste resultat
 • Övergripande diskussion
 • Konklusion och framtidsperspektiv
 • Referenser
 • Acknowledgements

Mångfaldigande och distribution av doktorsavhandlingar

I Högskoleförordningen 6 kap 41 § föreskrivs att:

'"doktorsavhandlingen skall finnas tillgänglig vid högskolan i ett tillräckligt antal exemplar för att det skall vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av avhandlingen vid disputationen. Fakultetsnämnden skall besluta om minsta antal exemplar inför disputationen och om ersättning för framställningskostnaderna för denna upplaga".

Utöver föreskrifterna i högskoleförordningen har medicinska fakultetsstyrelsen fastställt följande regler för mångfaldigande och distribution av doktorsavhandlingar:

Tryckning och spridning av avhandling

Alla doktorsavhandlingar bör tryckas internt inom Lunds universitet. Mer information om tryckningen finns på:

Media-Tryck erbjuder alla doktorander en gratiskurs i 'Att skriva, formatera och leverera en tryckfärdig avhandling som PDF'. Anmälan till kursen görs på Media-Trycks hemsida, se länk ovan. Media-Tryck tillhandahåller också en avhandlingsmall i Word för att underlätta skrivprocessen.

Om annat tryckeri anlitas finns information om ramavtal på universitetets hemsida, webbplatsen för inköp och upphandling, se nedan

Senast tre veckor före disputationsdagen inlämnas och distribueras doktorsavhandlingen av doktoranden/avdelningen enligt följande:

 • 4 ex lämnas till UB Helgonabacken för utlåning och arkivering. UB skickar inte längre avhandlingen till de sex övriga pliktleveransbiblioteken utan detta gör numera tryckerierna enligt pliktlagen. Expeditionsförmannen tar emot och lämnar ett kvitto på att avhandlingen inlämnats till UB Helgonabacken (tid behöver ej bokas).
 • 1 ex lämnas samma dag till Anette Saltin, Medicinska fakultetens kansli, kvittot från UB Helgonabacken skall bifogas. Kansliet finns på BMC, F11, Sölvegatan 19 (5 min promenad norrut från UB Helgonabacken). Skriftlig kungörelse 'spikning' av disputationen görs av fakultetskansliet. Kungörelsen innehåller uppgift om tid och plats för disputationen, doktorandens namn, avhandlingens titel, disputationsämne samt fakultetsopponentens och ordförandens namn.
 • ca 8 ex skickas av doktoranden till fakultetsopponent, betygsnämndens ledamöter och suppleanter, huvudhandledare och ev bitr handledare
 • 50 ex används för institutionens eget behov och för distribution till exempelvis institutioner/avdelningar/kolleger inom ämnesområdet
 • 50 ex får behållas av doktoranden för eget bruk.

Dessutom bör ett tillräckligt antal exemplar finnas tillgängliga vid disputationen för att möjliggöra en tillfredsställande granskning.

Elektronisk registrering och publicering av kappa

Den elektroniska registreringen görs av doktoranderna själv och godkänns därefter av fakultetskansliet.

Avhandlingar vid Medicinska fakulteten som registreras elektroniskt finns på:

Kostnader i samband med disputationen

I samband med att avhandlingen 'spikas' överför kansliet 33 000 (+OH) kr till institutionen/avdelningen för ersättning till opponenten samt bidrag till kostnaderna för framställning av avhandlingen.

Opponentens arvode är 10 000 kr + sociala avgifter. Dessutom ersätts dennes kostnader för resa och uppehälle, i regel tre dagtraktamenten + två hotell övernattningar.

Fakultetens bidrag till tryckningen av avhandlingen är det som återstår av de 33 000 kronorna efter det att opponentens kostnader utbetalts. Om kostnaderna för tryckning av avhandlingen blir större skall mellanskillnaden täckas av institutionens medel. Doktoranden bör därför alltid i god tid rådgöra med prefekten/motsvarande om avhandlingens utformning, språkgranskning och övriga kostnader i samband med färdigställandet av avhandlingen.

Efter hand som doktoranden får in räkningar för tryckning, språkgranskning, renskrivning m m skall dessa lämnas till institutionssekreteraren som ombesörjer betalning.