lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Stimulansbidrag för juniora forskare

Under perioden mars 2017 - februari 2018 gör Institutionen för hälsovetenskaper en särskild satsning riktad till juniora forskare i form av ett stimulansbidrag. Institutionen avsätter 400 000 kr för ändamålet. Beslut om bidrag fattas i kronologisk ordning under perioden, så långt medlen räcker.

Disputerade medarbetare (ej docenter och professorer) med förordnande på IHV som sträcker sig till och med december 2018 eller längre och som erhåller externa forskningsanslag i konkurrens, kommer att från institutionen kunna erhålla samma belopp - dock max 75 000 kronor. Rese- och konferensbidrag omfattas inte av satsningen.

Ansökningsförfarande
Ansökan görs genom att kopia på beslut om medel sökta i konkurrens, fattade under perioden 17 03 01-18 02 28, bifogas med ett kortfattat brev ställt till prefekten.

Prefekten beslutar om tilldelning efterhand som ansökningar inkommer (datum för diarieföring vid institutionskansliet gäller), under förutsättning att ställda krav uppfylls och så länge medel finns att tillgå.

Om de medel som avsatts för perioden förbrukas innan periodens utgång och möjligheten till beslut om ytterligare bidrag därmed upphör, kommer detta att meddelas.

Förvaltning och förbrukning av medel
Medlen kommer att utbetalas till kostnadsstället för den forskargrupp där den sökande är anställd. Eftersom satsningen finansieras med fakultetsmedel, är det önskvärt att tilldelade bidrag används under 2017-2018.