lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Prisade för bästa studentuppsats om palliativ vård

2017-12-07

Axlagårdens logotyp

Ytterligare tre av institutionens studenter har prisats för bästa uppsats av Axlagården hospice i Umeå. Studenterna, specialistsjuksköterskor inom onkologi, har i sin uppsats fokuserat på sjuksköterskans praktik i specialiserad palliativ hemsjukvård. Handledaren Stinne Glasdam var den som nominerade.

Den prisade uppsatsen heter “Vi har det medicinska och de har omvårdnaden”, En studie av sjuksköterskans praktik i specialiserad palliativ hemsjukvård ur ett sociologiskt perspektiv. Priset på 5000 kronor delades ut i slutet av november, och syftet med det är att lyfta fram uppsatser med tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede, av god vetenskaplig kvalitet och med stor klinisk relevans. Juryns motivering till varför just denna trio fick priset lyder så här:

Axlagårdens pristagare från Institutionen för hälsovetenskaper
De totalt fem pristagarna från Institutionen för hälsovetenskaper.

"Frida Ekstrand, Maria Rosberg och Ann-Margrethe van der Schaaf får pris för en innovativ uppsats där sjuksköterskor i verksamma i palliativ hemsjukvård intervjuats för att beskriva sjuksköterskans praktik. Uppsatsen bidrar med viktig kunskap för att förstå hur organisationens ramar påverkar innehållet i sjuksköterskans arbete i palliativ hemsjukvård. Uppsatsen har stark teoretisk förankring i Bourdieus sociologiska teori."

Ur uppsatsens populärvetenskapliga sammanfattning:

I Skåne utför multiprofessionella team specialiserad palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet. Sjuksköterskans roll i palliativ vård har beskrivits som relationsskapande, stödjande, kommunikativ och koordinerande. Men mer kunskap om sjuksköterskans handlingar och vad som påverkar dessa behövs. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans praktik i specialiserad palliativ hemsjukvård utifrån Bourdieus sociologiska perspektiv.

Studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkom sjuksköterskans medicinska fokusering och att sjuksköterskans handlingar påverkades av organisationens ramar. Det framkom även att sjuksköterskan värdesatte ett psykosocialt fokus och att skapa relationer med patient och närstående men att det kunde vara svårt att leva upp till dessa ideal i praktiken. Genom att synliggöra sjuksköterskans praktik finns möjlighet att reflektera över hur den palliativa omvårdnaden och sjuksköterskans roll och funktion i specialiserad palliativ hemsjukvård kan och ska se ut i framtiden.

Tidigare har berättats om att två andra av institutionens studenter som fått Axlagårdens pris, den artikeln kan läsas här.