lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Vård i högteknologisk miljö

Forskargruppens sida på Lunds universitets forskningsportal.

I vår grupp samverkar lektorer och adjunkter kring det naturliga och professionella vårdandets förutsättningar för individ och familj inom högteknologisk miljö med beaktande av ålder, kön och kulturell bakgrund. Högteknologiska miljöer inom sjukhusets väggar utgörs av operation, anestesi, intensivvård, kirurgi, ortopedi och transplantationssjukvård samt röntgen. Utanför sjukhuset utforskar vi den pre-hospitala akutsjukvården.

Forskningen och undervisningen utgår från att människan är en person som upplever, uppfattar och bemästrar sin situation i den högteknologiska vårdmiljön. Vi utgår från personen med en sjukdom, inte sjukdomen i en person.

Forskningen bedrivs med en mängd metoder såsom: Instrumentutveckling och olika statistiska beräkningar, innehållsanalys, hermeneutik, grounded theory, fenomenografi, fenomenologi samt fenomenologisk hermeneutik.

Exempel på våra forskningsområden är:
• Organdonation som situation och fenomen
• Symtom, lärande och hälsorelaterad livskvalitet efter organtransplantation
och kirurgi
• Upplevelser av att vårdas i respirator inom intensivvård
• Prehospital akutsjukvård ur patienters och vårdares perspektiv
• Prevention av symtom efter anestesi
• Äldre personers vårdprocess inom akutsjukvård
• Vårdprocesser, kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring efter höftfraktur
• Kompetens, vårdande möten och vårdande handlingar i röntgenmiljö

 

anna forsberg

Forskargruppschef
Professor Anna Forsberg
046-222 18 41
anna.forsberg@med.lu.se