lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Rehabiliteringsmedicin

Vi bedriver forskning och utbildning med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering. Målgrupperna är personer med neurologiska funktionsnedsättningar till följd av stroke, traumatisk hjärnskada, ryggmärgsskada post-polio, multipel skleros, Parkinsons sjukdom och neuromuskulär sjukdom. I forskargruppen ingår läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog, som också arbetar kliniskt med rehabilitering och livslång uppföljning av personer med olika neurologiska funktionsnedsättningar.

Sju forskningsområden
Forskningen bedrivs inom sju områden där konsekvenserna av en neurologisk skada eller sjukdom kartläggs i ett livsperspektiv. Vi utvecklar och utvärderar olika rehabiliteringsmedicinska modeller och interventioner med inriktning mot bland annat fysisk aktivitet, träning och idrott, kompensatoriska strategier, delaktighet och livstillfredsställelse. 

Bred samverkan
Forskargruppen leds av en professor i rehabiliteringsmedicin. I gruppen ingår två disputerade forskare och fyra doktorander. Delar av forskningen ingår i Forte-centrumet CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) och det strategiska forskningsområdet MultiPark (Multidisciplinär forskning med fokus på Parkinsons sjukdom). Forskningen finansieras med medel från bland annat Lunds universitet, ALF, Region Skåne, Centrum för Idrottsforskning, Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Promobilia, olika privata fonder och stiftelser samt brukarorganisationernas forskningsfonder. 

jan lexell

Forskargruppschef
Professor Jan Lexell
046-222 19 91
jan.lexell@med.lu.se