lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning

Vår forskning fokuserar på personer med allvarlig och långvarig psykisk sjukdom och deras livssituation i samhället. De omfattande omstruktureringarna av det psykiatriska vård- och stödsystemet har inneburit långtgående krav på en utveckling av nya kunskapsbaserade vård- och stödinsatser. Detta för att främja hälsa och ett meningsfullt liv i samhället för den här gruppen och deras anhöriga.

Vi arbetar med forskning inom följande områden:
• Psykosociala insatser som arbetsrehabilitering och Case Management,
• Implementering av evidensbaserade insatser
• Stigma, diskriminering och anti-stigmainsatser
• Anhörigas situation och insatser riktade till anhöriga
• Livskvalitet och socialt nätverk
• Delaktighet i vård och stöd
• Vårdkvalitet och patienters upplevelser av vård
• Metodstudier kring utveckling och prövning av forskningsinstrument

Många av de projekt vi genomför är integrerade så att flera av forskningsområdena belyses. Vi arbetar både med kvantitativt och kvalitativt orienterade projekt i interventionsstudier, deskriptiva och longitudinella projekt. Forskargruppen är en del av det nationella kunskapscentrat CEPI, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser: CEPI

Bengt Svensson. Foto: Åsa Hansdotter

Forskargruppschef
Docent Bengt Svensson
046-222 18 49
bengt.svensson@med.lu.se

Kampanjen (H)järnkoll - positiva resultat

Generationsskifte i CEPI

Ny professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning

eHälsa, något för psykiatrin?

Om brukarmedverkan inom psykiatrin

Ehälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv

Arbete till varje pris?

Nära 1.7 miljoner till ny forskning

Pedagogiskt pris

Etik vid forskning

Första hjälpen till psykisk hälsa hjälper

Psykisk ohälsa och kvalitet i vardagslivet

Populär avhandling

Bertil Lundbergs avhandling om stigma och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom har laddats ner 4500 gånger: