lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv

Vår forskargrupp är nyetablerad under hösten 2012 och har intentionen att studera hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hälsa är ett komplext begrepp och någon heltäckande och allmänt accepterad definition finns inte. Hälsa kan betraktas från olika perspektiv, till exempel ett medicinskt, existentiellt, psykologiskt, filosofiskt, kulturellt eller sociologisk. Interaktionen mellan individ, grupp och samhälle är av stor betydelse för att förstå, hantera och praktisera hälsa. Både individrelaterade och samhälleliga faktorer som bostad och bostadsområde, utbildning, arbete och inkomst, sociala relationer samt arv påverkar vår hälsa.

Tvärvetenskaplig forskning är ett sätt att bedriva forskning i team eller individuellt som integrerar information, data, tekniker, forskningsverktyg, perspektiv, begrepp och/eller teorier från två eller fler discipliner eller kunskapsområden för att fördjupa den fundamentala förståelsen av en problematik eller för att lösa problem som ligger utöver inriktningen för en enskild disciplin eller forskningspraktik.

I nuläget har enskilda gruppmedlemmar forskat i ett tvärvetenskapligt perspektiv inom olika områden och nu pågår en longitudinell studie som handlar om tidig upptäckt av barn med tecken på atypisk utveckling och deras behov av stödinsatser för sin utveckling. Under planering är ett samarbete med forskare i preklinisk och klinisk onkologisk forskning och vårdforskning. Pedagogiskt inriktad vårdforskning inom det prehospitala området pågår.

pia lundqvist

Forskargruppschef
Pia Lundqvist
pia.lundqvist@med.lu.se
+46 46 222 18 28