lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Karin Johansson

Docent, Dr Med Vet, Leg. sjukgymnast.
Kontaktuppgifter och publikationer

Jag tog min sjukgymnastexamen 1971 i Lund, disputerade 2002 vid LU och blev docent 2012. Mitt avhandlingsarbete handlade om identifiering av riskpatienter och riskfaktorer för lymfödem efter bröstcancerbehandling, effekter av lymfödembehandlingar och patientens upplevelse av problemet.

Min forskning utgår i stort sett helt från kliniska frågeställningar gällande lymfödem i övre och nedre extremiteten, främst orsakat av cancerbehandling. Forskningen har tre inriktningar; Fysisk träning, tidig diagnos och livskvalitet. Projekten fokuserar på utvärdering av mätinstrument och enkäter, effekten av olika interventioner samt kvalitativa studier. Flera studier har genomförts eller är pågående i internationellt samarbete.

Tillsammans med kurator Aina Johnsson, Med Dr, KI, är jag huvudhandledare för doktorand Pia Klernäs, som gör sitt doktorandprojekt om lymfödem och livskvalitet.

Tillsammans med överläkare Maria Bjurberg, Med Dr, LU, är jag huvudhandledare för doktorand Charlotta Jönsson, som gör sitt doktorand projekt om lymfödem efter gynekologisk cancerbehandling.

karin johansson