lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Delaktighet, åldrande och vardagsliv

Vår forskargrupp bedriver forskning inriktad på delaktighet och vardagliga aktiviteter och hur dessa kan möjliggöras eller underlättas i en åldrandeprocess. Mer specifikt fokuserar forskningen på hur olika interventioner i bostaden kan bidra till delaktighet, självständighet och ett aktivt vardagsliv. Till exempel genom att bostaden anpassas till aktuella behov.

Hälsoekonomi
Ett annat fokus är sambanden mellan delaktighet, boende och användning av mobilitetshjälpmedel. Såväl klienters som närståendes perspektiv studeras. Forskningen har ett tydligt fokus på utvärdering och implementering och innefattar även hälsoekonomi. 

Vi bedriver metodutveckling inriktad på bedömning och utvärdering av boendemiljö och aktivitet och delaktighet. Ett exempel är utvecklingen av instrumentet Användbarheten i Min Bostad (eng. Usability in My Home).

Begränsningar i delaktighet
Målgruppen för vår forskning är vuxna med begränsningar i delaktighet och vardagsliv på grund av sjukdom, skada eller ålder. 

Forskningen baseras på teorier och modeller hämtade bland annat ur arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, gerontologi, rehabilitering, hälsoekonomi, utvärdering och implementeringsforskning. 

Flera finansiärer
Forskargruppen är knuten till Centre for Ageing and Supportive Environments, CASE, ett Forte-centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte - tidigare FAS) under 2007-2016. Forskningen finansieras också av bland annat Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, FORMAS.

Agneta Malmgren Fänge

Forskargruppschef
Agneta Malmgren Fänge
046-222 19 72
agneta.malmgren_fange@med.lu.se