lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Fokus för forskningen inom forskargruppen kan sammanfattas med orden aktivitet, hälsa och välbefinnande. Begreppet aktivitet – fenomenets komplexitet och vilken betydelse det har för människors upplevelse av hälsa – är centralt. Forskningen kan ordnas i tre huvudområden:

Psykisk hälsa rör personer med psykiska funktionsnedsättningar, kognitiv funktionsnedsättning och begränsningar i social förmåga – deras livsvillkor och vardags- och arbetsliv. Exempel på denna forskning är implementeringsstudier och effektstudier (RCT) kring av Socialstyrelsens rekommenderade insatser gällande arbetsrehabilitering för personer med långvarig psykisk ohälsa.

Livsstilsrelaterad hälsa rör människor i arbetsför ålder och inkluderar exempelvis föräldrar till barn med fetma. Vi studerar effekten av interventioner för hälsofrämjande förändringar i vardagslivet, såsom arbetsrehabilitering för kvinnor med stressrelaterad ohälsa. Ett annat projekt utvärderar handrehabilitering med fokus på patientinformation för att förenkla vardagen.

Inom Arbetshälsa bedrivs forskning kring förmåga att utföra aktivitet med fokus på interaktion hand-hjärna hos personer med perifera nervskador, utveckling och uppföljning av arbetsrehabilitering för strokedrabbade.

Vi som är organiserade i gruppen arbetar i varierande omfattning med undervisning, forskning och med att sprida våra resultat till brukare och olika verksamheter i samhället.

Forskargruppschef

Eva Månsson Lexell


Nätverk
Nätverket HAV (Hälsa, Aktivitet och Välbefinnande) studerar samband mellan människors dagliga aktiviteter och deras välbefinnande och livskvalitet.