lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Hälsa och boende bland Europas äldre på vetenskaplig grund

Mår äldre sämre, eller kanske rent av dör, när de flyttar mellan olika bostäder? Vilka hälsoeffekter kan kopplas till användningen av gånghjälpmedel, som käppar eller rollatorer? De är några frågor som det transnationella projektet ”Boende och hälsa under åldrandeprocessen” tar itu med.

Det aktuella projektet är det största inom CASE. Till dagens dato har fler än 70 vetenskapliga artiklar publicerats och 11 doktorsavhandlingar färdigställts. Varav åtta vid Lunds universitet, en vid universitetet i Heidelberg, en vid Riga Stradins universitet och en vid det ungerska forskningsinstitutet ELTE TáTK.

Tvärnationellt perspektiv
Projektet tog sin början i det omfattande EU-projektet ENABLE-AGE som startade 2002. Det övergripande syftet är att undersöka hur boendet påverkar hälsan under åldrandet. Forskarna tittar även närmare på hälsoeffekter med koppling till gånghjälpmedel som käppar och rollatorer. Projektet involverar också fortlöpande teori- och metodologiutveckling för transnationell, longitudinell forskning kring boende och hälsa.

Tillgängliga hemmiljöer på vetenskaplig grund
Målet är en växande kunskapsbank, till nytta för forskare och andra med intresse för olika grupper av äldre och deras boendesituation. Kunskapsbanken ska främja utvecklingen av stödjande och tillgängliga hemmiljöer som vilar på vetenskaplig grund. Resultaten förväntas även bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården och övrig social service, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Projekt i fyra delar
Projektet består av fyra delar. De två första utgår från ENABLE-AGE som innefattar cirka 2000 personer. De medverkande var vid starten äldre än 75 år och bodde ensamma i sitt eget hem i Lettland, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller Ungern. En uppföljning efter nio år är utförd i Lettland, Sverige och Tyskland. I Sverige finns också 10 års statistik över dödstalen.

Del 1 av det aktuella projektet utgörs av en långtidsstudie över hur omflyttning och andra förändringar i boendesituationen gestaltat sig över åren. Särskilt fokus läggs vid hur dessa förändringar hänger ihop med dödligheten. Främst utifrån svenska förhållanden men jämförelser kommer även att göras med Lettland och Tyskland.

Del 2 inriktar sig mot hur de allra äldsta integrerar gånghjälpmedel i vardagen. Deltagarna kommer från Lettland, Sverige och Tyskland.

Del 3 fokuserar på boendemiljön och dess betydelse för personer som befinner i tidigare faser av åldrandet, personer som bor ihop och som bor på landet. En datainsamling med över 400 individer mellan 67-70 år är utförd, inom ramen för Swedish National Study of Aging and Care (SNAC-GÅS).

Del 4 siktar in sig på boende och hälsa hos personer som har levt med funktionsnedsättningar i 10 år eller mer. Vid utgången av 2012 har cirka 125 individer med ryggmärgsskada undersökts. Deltagarna är 50 år eller äldre.
Text: Erik Skogh

Read more about the project with references

Projekttitel: Boende, hälsa och funktionsnedsättning under åldrandeprocessen

Projektansvarig, övergripande:  Susanne Iwarsson
Projektansvarig, del 1: Maria Haak
Projektansvarig, del 2: Charlotte Löfqvist
Projektansvarig, del 3: Sölve Elmståhl
Projektansvarig, del  4: Jan Lexell

Finasiärer: EU, Forte, VR, FORMAS, STINT, Lunds universitets medicinska fakultet, Konung Gustaf Vs & Drottning Viktorias Frimurarstiftelse, Ribbingska Sjukhemmets Minnesfond, Swedish Institute (Visbyprogrammet), Norrbacka-Eugeniastiftelsen.

Tid: Insamlingen av forskningsdata är komplett för samtliga delprojekt. Dataanalyser och publicering av resultat kommer att fortsätta under de kommande åren. Beroende på resultaten kan kompletterande datainsamlingar bli aktuella.