lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Fördjupningsstudier

Fördjupningskurs i Humanbiologi, 30 högskolepoäng

Denna kurs är främst avsedd för studenter som behöver komplettera sin tidigare utbildning för att uppnå särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå i ämne inom medicinsk fakultet. Kursen kan endast genomgås en gång. Forskningsförberedande stipendium kan användas för att finansiera kurstiden.

Observera att maxtiden för stipendium före antagning till utbildning på forskarnivå är sex månader. I denna tid inräknas inte ev erhållet sommarstipendium.

Antagning till kursen sker på följande sätt. Uppgift om vilken student som ska genomgå kursen samt en individuell studieplan skickas till forskarutbildningskansliet. Kansliet lägger in uppgifterna i LADOK. Efter genomgången kurs skickas intyg om detta till kansliet som registrerar i LADOK. Intyget skall vara undertecknat av utsedd examinator.
Antagning till kurs i Humanbiologi kan ske när som helst under terminen.

Fr o m 2011-07-01 är kursen avgiftsbelagd, anvisningar om detta finns på https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/anmalan-och-antagning/anmalnings--och-studieavgifter/