lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Antagning till utbildning på forskarnivå

Den som antas till utbildning på forskarnivå måste ha handledning och studiefinansiering för hela utbildningen klarlagd redan i samband med antagningen så att det blir möjligt att avsluta utbildningen efter fyra års heltidsstudier eller åtta års halvtidsstudier. Majoriteten av heltidsdoktorander vid Medicinska fakulteten får en anställning som doktorand. För att bli antagen som doktorand måste man först och främst uppfylla de allmänna och särskilda behörighetskraven. Vidare finns också en antagningsordning som styr processen om antagning.

Utlysning av doktorandprojekt

Samtliga heltidsplatser inom utbildningen på forskarnivå ledigkungörs och ansökan till platserna ska ske i öppen konkurrens. Antagning till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten sker löpande under året. Den handledare som har en ledig doktorandplats skriver först en projektplan för det tilltänkta doktorandprojektet. Projektet ska sedan godkännas av Forskarutbildningsnämnden som gör en bedömning av finansiering, handledning och genomförbarhet. Efter denna bedömning annonseras doktorandprojektet på Lunds universitets hemsida.

Urvalsprocess

Utlysta doktorandprojekt ligger ute på hemsidan i minst tre veckor. Efter ansökningstidens utgång granskar handledaren inkomna ansökningar och väljer ut en lämplig kandidat vilket motiveras skriftligen. Förslaget till kandidat skickas sedan till institutionen som gör en behörighetsbedömning av den tilltänkta doktoranden och tillstyrker förslaget.

Antagning

Efter att handledaren gjort urvalet och institutionen tillstyrkt förslaget tas det formella beslutet om antagning av Forskarutbildningsnämnden och antagningen registreras i LADOK av forskarutbildningssekretariatet.

Deltidsdoktorander

Vid fakulteten kan man också bli antagen som deltidsdoktorand vilket innebär att man genomgår utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än Lunds universitet. I praktiken innebär detta ofta att en läkare eller sjuksköterska som har en anställning inom sjukvården bedriver sin forskarutbildning parallellt med sitt arbete. Anställningen inom sjukvården garanterar finansieringen av utbildningen och man anställs inte som doktorand men blir antagen till utbildningen. 

Vid antagning av deltidsdoktorander ska handledaren kunna uppvisa finansiering på minst 100 000 kr för att täcka resurser som dator etc.

Det finns inget krav på att dessa doktorandplatser utlyses men den tilltänkta doktoranden måste ha en handledare och ett projekt som prövas på samma sätt som för heltidsdoktorander. 

Annan studiefinansiering

Antagningsordningen ger möjlighet att anta doktorander som har "annan studiefinansiering". Denna typ av finansiering kan vara externa stipendier eller studiefinansiering i form av anställning hos annan arbetsgivare.

Annan studiefinansiering får vid Lunds universitet inte utgöras av understöd från annan person eller egen förmögenhet. Vid annan studiefinansiering ska finansieringens omfattning motsvara minst ingångslönen efter skatt för en anställd doktorand.