lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Djurförsök vid Medicinska fakulteten

Djurförsök används i vetenskapligt syfte, inom främst medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Målet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar. Detta kan i nuläget inte göras helt utan djurförsök.

Djurförsöken ger oss kunskaper som kan ge bättre diagnos och behandling av många olika sjukdomar, exempelvis cancer, diabetes, Parkinson, stroke och lungsjukdomar. Större delen av den medicinska forskningen vid Lunds universitet utförs i provrör eller med hjälp av cellodlingsteknik och så långt som det är möjligt används inte djurförsök.

Alla djurförsök prövas etiskt

Djurförsök är en verksamhet som är strikt reglerad och som lyder under svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. Djurförsök får bara användas när inga alternativa metoder finns tillgängliga.

För att få utföra djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. Forskningen genomförs enligt ett protokoll som granskats och godkänts av den regionala djurförsöksetiska nämnden i Malmö/Lund. Ordföranden och vice ordföranden är jurister. Av de tolv övriga ledamöterna är ena hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal, medan den andra hälften består av lekmän. Några av dessa kommer från djurskyddsorganisationer.

Noggrann kontroll av djuren

Djurförsök måste följa gällande regler och den myndighet som ansvarar för frågor kring djurförsök och reglerna kring detta är Jordbruksverket. Att försöken genomförs enligt gällande bestämmelser övervakas av en av Jordbruksverket utsedd godkänd föreståndare vid Lunds universitet samt genom återkommande inspektioner av länsstyrelsen. Om minsta oklarhet råder om hur djuren mår bedöms de av veterinär.

All personal utbildas

Alla personer som utför djurförsök vid Lunds universitet - forskare, studenter och djurvårdare - ska enligt lag ha genomgått utbildning i försöksdjurskunskap. I utbildningen ingår bland annat gällande lagstiftning, etik, djurhållning, utformning av försök och alternativa metoder samt praktisk och teoretisk kunskap om de moment som är aktuella i det försök som avses.

Går resultaten att använda?

Det hävdas ibland att resultat från försök på djur inte kan appliceras på människor eftersom djur och människor skulle reagera olika på till exempel mediciner. 

I princip alla läkemedel är i någon utvecklingsfas testade på djur i större eller mindre omfattning. Många av dagens medicinska behandlingar och diagnostikmetoder hade inte funnits utan forskning gjord med djurförsök. 

Kontakt

För mer information kontakta: info@med.lu.se

Mer information:

Läs mer om djurförsök vid svenska universitet. Vetenskapsrådet och svenska universitet står bakom webbplatsen. 

Jordbruksverket är den myndighet som i Sverige ansvarar för frågor kring djurförsök och reglerna kring dessa.

foersoeksdjur mus
Möss. Möss och råttor är de djurarter som används allra mest inom den medicinska forskningen

 

foersoeksdjur raatta
En råtta i fakultetens djurhus.