lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Framstående forskningsområden

Strategiska forskningsområden
Centrumbildningar med universitetssjukvården i Region Skåne
Andra centrumbildningar och forskningsmiljöer
Kreativa miljöer

Strategiska forskningsområden

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden (SFO:er) för att skapa världsledande forskning. Lunds universitet är verksamt i 12 av de finansierade projekten och Lunds universitet står som huvudman för nio av de strategiska forskningssatsningarna. Fem av dessa områden koordineras av forskare vid Medicinska fakulteten i Lund; Epidemiologi, Diabetes, Neurovetenskap, Stamceller och regenerativ medicin och Cancer. Forskare från Medicinska fakulteten är även delaktiga i det strategiska forskningsområdet Nanovetenskap och nanoteknik, som koordineras från LTH (Lunds Tekniska Högskola).

EpiHealth (Epidemiologi)

Epidemiology for HealthI samarbete med Uppsala universitet. Koordinator: Peter M Nilsson 

EXODIAB (Diabetes)

Excellence in Diabetes Research in SwedenI samarbete med Uppsala universitet. Koordinator: Erik Renström

MultiPark (Neurovetenskap)

Multidisciplinary Research focused on Parkinson's DiseaseI samarbete med Göteborgs universitet. Koordinator: Gunnar Gouras

Stem Therapy (Stamceller och regenerativ medicin)

National initiative on Stem Cells for Regenerativ TherapyI samarbete med Uppsala universitet. Koordinator: Zaal Kokaia 

BioCARE (Cancer)

Biomarkers in Cancer Medicine Improving Health Care, Education and InnovationI samarbete med Göteborgs universitet. Koordinator: Kristian Pietras

The Nanometer Structure Consortium (Nanovtenskap och nanoteknik)

Koordinator: Heiner Linke, LTH 


Centrumbildningar med universitetssjukvården i Region Skåne

Medicinska fakulteten vid Lunds universitets och Region Skåne har även inrättat gemensamma centrum med målet att binda samman hela forskningskedjan med hela vårdkedjan:

 • Metabolt centrum
  Centret rymmer diabetesforskning, utbildning och hälso- och sjukvård. Utvecklingen inom centret ska spridas över hela regionen för att snabbt komma såväl personal som patienter till del. Även näringslivet har en aktiv del i Metabolt centrum.
  Ansvarig forskare: professor Hindrik Mulder
 • Huntingtoncentrum
  Vård och forskning kring Huntingtons sjukdom ska integreras i en sammanhållen fysisk miljö där en öppenvårdsmottagning med ett multidisciplinärt omhändertagande och nationell spännvidd får en framträdande roll. Satsningen är ett svar på det behov som finns för ett högspecialiserat och regelbundet omhändertagande av familjer med individer med, eller med hög familjär risk att utveckla, Huntingtons sjukdom i Sverige. Detta centrum kommer att profilera regionen som den ledande vårdgivaren vid denna neurodegenerativa och neuropsykiatriska sjukdom.
  Ansvarig forskare: professor Åsa Petersen
 • NeuroLund
  Målet med NeuroLund är att förbättra diagnostik, behandling och omhändertagande av personer drabbade av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. Centret innefattar dels forskare på Lunds universitet och dels sjukvårdspersonal på olika kliniker inom Skånes universitetssjukhus som arbetar med dessa sjukdomar, och vi kommer att samarbeta med personer inom primärvården, patientorganisationer, samt industri som delar centrets målsättning.
  Ansvarig forskare: professor Oskar Hansson
 • Neuronano Medicin
  Neuronano Medicin syftar till att förbättra och effektivisera diagnostik, karakterisering och behandling av de stora neurologiska folksjukdomarna genom att främja kreativt samarbete och kunskapsutbyte mellan forskare, kliniker, näringsliv och patientrepresentanter. Inriktningen är främst implanterbar neuroteknik såsom sensor- och stimuleringsteknik och nanomedicinska tillämpningar. Centret avser initiera gemensamma strategiska forsknings- och utvecklingsprojekt inom regionen och verka för att nya forskningsgenombrott och innovationer snabbt kan komma patienterna till godo.
  Ansvarig forskare: professor Jens Schouenborg
 • StrokeSyd
  StrokeSyd är ett centrum för forskning, vårdutveckling och innovationer inom området stroke. I StrokeSyd deltar forskare från Lunds universitet, sjukvårdspersonal från Region Skåne, samt entreprenörer och innovationsbolag. StrokeSyd syftar till att skapa mötesplatser för deltagarna och befrämja samarbeten som kan leda till rekommendationer eller nya behandlingsformer som förhindrar stroke, skyddar hjärnan mot stroke, eller förbättrar hjärnfunktionen och livet efter stroke. StrokeSyd kommer även vara en opinionsbildare och informera allmänheten om stroke.
  Ansvarig forskare: professor Tadeusz Wieloch
 • UroCan-LU
  Centrumbildningen syftar till att utveckla sjukvård och forskning med fokus på de tre vanligaste formerna av urologisk cancer; prostatacancer, blåscancer och njurcancer. Samtidigt som den kliniska verksamheten är väl sammanhållen är den universitetsbaserade forskningen utspridd, varför en centrumbildning leder till att hela kedjan från preklinisk forskning via klinisk forskning till patientomhändertagande kan förbättras. Centrumbildningen ger ökad möjlighet för introduktion och tillämpning av molekylär diagnostik, avancerad bilddiagnostik, nya behandlingar och nya kirurgiska tekniker.
  Ansvarig forskare: docent Fredrik Liedberg

Andra centrumbildningar och forskningsmiljöer


Kreativa miljöer

Så kallade kallade kreativa miljöer har inrättats vid fakulteten. Syftet är att stimulera samarbete över traditionella gränser. Småskaligheten och kreativiteten är den bärande idén och en kreativ miljö består av 4-6 forskare, som samlas runt en fråga eller specifik problemställning.

Kreativa miljöer 2016-2018:

 • Creative Environment for Translational Sepsis Research
 •  Spine elimination in neurodegenerative diseases (NeuroSPEL)