lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Molekylär kärlfysiologi

Den glatta muskulaturen som omger blodkärlen är viktig för dess funktion genom att reglera kontraktion och relaxation vilket leder till att vi kan reglera blodtryck och blodflödet till våra organ. De glatta muskelcellerna kan dock förändras och tappa sin kontraktila förmåga och istället föröka sig genom celldelning. Detta kallas fenotypförändring och är en vanlig företeelse vid kärlförträngning efter kirurgiska ingrepp. I vissa fall som till exemplel vid diabetes kan fenotypförändringen även göra att de glatta muskelcellerna blir starkare och detta kan i sin tur leda till ett förhöjt blodtryck eftersom resistensen i kärlsystemet ökar. Nya rön har nu visat att små RNA molekyler som kallas mikroRNA (miRNA) är viktiga för regleringen av de gener och proteiner som uttrycks i cellen och miRNA tros ha betydelse för fenotypförändring och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom.

Vår hypotes är att vi genom att förändra nivåerna av specifika miRNA i glatt muskulatur ska kunna förhindra skadliga förändringar i den glatta muskelcellens fenotyp och på så sätt motverka kärlsjukdom. Vi undersöker framförallt hur miRNA kan reglera kalciumsignalering och blidandet av cytoskelettala aktinfilament i de glatta muskelcellerna och hur detta kan styra genregleringen i cellerna. Vi undersöker även hur denna process påverkas av höga glukosnivåer vid diabetes och av mekanisk sträckning vid ett förhöjt blodtryck. 
 

Våra projekt kan delas in i tre sammanhängande frågeställningar: 

1) Vilka gener (mRNA och miRNA) regleras av aktinfilament i kärlens glatta muskulatur och vilken betydelse har dessa för kärlfunktion?

2) Vilken betydelse har miRNA och kalciumsignalering för regleringen av aktinfilament i de glatta muskelcellerna?

3) Hur påverkas miRNA-uttryck, kalciumsignalering och aktinfilament vid olika typer av kärlsjukdom? 

Vi har unika musmodeller som saknar samtliga eller vissa specifika miRNA i glatt muskel. Dessutom har vi tillgång till humana kärl från bypassoperationer som genomförs flera gånger i veckan på thoraxkirurgen på SUS i Lund. 

Metoderna inkluderar cell och molekylärbiologi, proteinkemi och fysiologiska mätningar av glatt muskelkontraktion och kalciumfrisättning. 

miRNA har visat sig lämpa sig väl för läkemedelsutveckling men för att identifiera vilka miRNA som kan användas som mål mot kärlsjukdomar krävs en ökad förståelse för miRNAs betydelse vid olika fysiologiska och patologiska processer i kärlväggen. Våra studier kan identifiera och klarlägga nya signalvägar i glatt muskulatur som regleras av specifika miRNA vilket kan leda till nya mål för miRNA-baserade läkemedel.


Sebastian Albinsson, foto: Anna Appelberg
 

Sebastian Albinsson
PhD, Forskargruppsledare 
Tel: 046-2227765
E-post: sebastian.albinsson@med.lu.se