lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till forskargruppen Luftvägsinflammation

Enheten för Luftvägsinflammation bedriver forskning kring inflammatoriska luftvägssjukdomar. De sjukdomar som står i fokus är astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt allergisk rinit. Dessa tillhör våra vanligaste kroniska sjukdomar och kännetecknas gemensamt av en kronisk inflammation där aktiverade vävnadsleukocyter på ett ännu oklart sätt tros orsaka de vävnadsstörningar som driver sjukdomsförloppet.

Det som särskilt hindrat utvecklingen av effektivare behandling är att man ännu inte kartlagt hur den faktiska inflammationen ser ut i den sjuka vävnaden och vilka cellulära processer som leder till vävnadsdysfunktion och symptom. Vår forskning bidrar till denna karakterisering genom avancerad histologisk analys av vävnadsprover, BAL och sputumprover från patienter med astma, allergisk rinit, KOL och cystisk fibros. En övergripande uppgift är att i den sjuka vävnaden studera samspelet mellan infiltrerande immunceller och hur deras aktivering korrelerar med vävnadsskador och symptom. Detta görs genom translationell forskning som även inkluderar en rad kliniker samt externa industriella och akademiska samarbetspartners.

Vi har mycket nära samarbete med Avd f Lungmedicin i Lund samt Avd för ÖNH sjukdomar och Thoraxkliniken. Vi har även ett nära och gott samarbete med läkemedelsindustrin där vi i en rad projekt tillsammans studerar och validerar nya principer för framtida behandling. Våra akademiska projekt kartlägger centrala aspekter av inflammatoriska processer bakom vävnadsdestruktion och symptom vid astma och KOL. Dylik kunskap är nödvändig för basal förståelse kring vävnadspatogenes vid dessa sjukdomar, vilket är nödvändigt för att på ett adekvat sätt validera och generera nya behandlingsprinciper. Våra större akademiska forskningsprojekt beskrivs på sidan Forskningsprojekt, se länk nedan.

Läs mer

Läs mer om gruppens arbete i tidskriften Aktuellt om vetenskap och hälsa: