lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Utvecklingsbiologi i Drosophila melanogaster

eyfp

Molekylär kontroll av morfogenes genom tillväxtfaktorer och cytoskelettregulatorer under embryots utveckling i Drosophila

Morfologiska förändringar av celler och vävnader spelar en viktig roll under embryotiden hos alla organismer. Det reproducerbara nybildandet av vävnader under embryotiden såväl som förnyandet av komplexa organ under vuxenstadier förutsätter att celler tar emot signaler från sin omgivning och översätter dessa signaler till rörelse- och formförändringar, exempelvis till cellmigration eller celldelning. Mutationer som förändrar sättet på vilket celler svarar på dessa extracellulära signaler leder ofta till felaktigt cellbeteende och till cellproliferation - två egenskaper som är karakteristiska för cancerceller.

Den drivande kraften bakom cellbeteenden såsom cellmigration och celldelning alstras genom en dynamisk omorganisering av cellers cytoskelett, en process där små GTPaser tillhörande Rho-familjen har avgörande funktioner. Vi använder molekylärgenetiska metoder inom Drosophila melanogaster modellsystemet för att utreda hur Rho-beroende signalvägar reglerar formgivande processer under embryons utveckling. Vi är särskilt intresserade av de molekylära mekanismer i gränssnittet mellan cytoskelettets regulatorer och signalmolekyler av t.ex. WNT eller Hedgehog familjen som styr celltyp specifikation.

Sedan tidigare har många gener inblandade i Rho-beroende signalvägar isolerats mot bakgrund av deras transformerande aktivitet. Mutationer i flera av dessa gener har kopplats samman med humana sjukdomar. Mot denna bakgrund är en förståelse av de mekanismer genom vilka Rho GTPaser reglerar cytoskelettet ytterst nödvändig. Eftersom Rho-beroende signalvägar är konserverade inom hela djurriket kommer våra resultat att vara högst relevanta för förståelsen av cellers beteenden hos alla djur och människan.

Frågor om innehållet: uh