lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Basala gangliernas patofysiologi

Välkommen till forskargruppen Basala gangliernas patofysiologi 

De basala ganglierna är ansamlingar av nervcellskärnor belägna djupt inne i storhjärnan. Deras främsta funktion är att sortera bland information som kommer ner från hjärnbarken med syftet att generera välkoordinerade rörelser och tankar. Förlust av, eller dysfunktion hos, nervceller i de basala ganglierna orsakar några typiska rubbningar, så som minskad rörlighet (hypokinesi) eller onormala ofrivilliga rörelser (dyskinesier). Liknande besvär kan även drabba tankeförmågan och affekt. En av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna som kan drabba de basala ganglierna är Parkinsons sjukdom (PS).

Vid PS förlorar man dopamin-producerande nervceller i en hjärnregion som heter substantia nigra. Detta medför dopaminbrist i ett annat större område som heter striatum, vilket spelar en mycket viktig roll i rörelsekontroll. Farmakologisk dopaminersättning med L-DOPA är fortfarande den mest effektiva behandlingen för Parkinson. Men behandlingen orsakar komplikationer på lång sikt, som exempelvis motoriska svängningar och dyskinesier. Även nyare behandlingsstrategier mot parkinson, såsom nervcellstransplantationer, kan orsaka invalidiserande dyskinesier. 

Vår forskning utrönar molekylära och cellulära förändringar i de basala ganglierna vid sjukdom eller behandling. Forskningens huvudinriktningar innefattar de mekanismer som ligger bakom så väl sjukdomsförloppet, som effekterna av olika behandlingar (både farmakologiska och genom celltransplantationer). Våra experimentella studier, som sker i gnagarmodeller, vilar på en kombination av tekniker, vilka alltid innefattar en beteendeobservationsmetodik som vi själva utvecklat. Utöver beteendetester använder vi en rad molekylära och morfologiska metoder, samt nervcellsregistreringar, för att utröna rollen av specifika neurotransmittorer och intracellulära signalmolekyler i olika stadier av sjukdomen och dess behandling.

Vi utvärderar också om nya farmakologiska ämnen, som påverkar andra receptorer än de för dopamin, har potential att eventuellt bli framtida läkemedel. Vår forskning bidrar till utvecklingen av nya behandlingsformer för parkinson och andra sjukdomar som drabbar de basala ganglierna.

Relaterad Information

Basal Ganglia Pathophysiology Team
Basal Ganglia Pathophysiology Team

 Vår grupp ingår i tre excellenta miljöer som får stöd av Vetenskapsrådet: 

Vi är också delaktiga i det nationella industriella-akademiska nätverket:

Avslutade miljöer:

  • Neurofortis

Avslutade europeiska projektkonsortier:

  • TreatPolyQ
  • Neuromodel
  • REPLACES