lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Associativ inlärning

GermundHesslow

Germund Hesslow, professor, forskargruppsledare

Tel: + 46 (0)46 2227750 
E-post: Germund.Hesslow(at)med.lu.se


För ungefär hundra år sedan beskrev den ryske fysiologen Ivan Pavlov en enkel form av associativ inlärning, idag ofta kallad klassisk eller Pavlovsk betingning. Om man utgår ifrån en medfödd reflex, exempelvis salivation utlöst av mat i munnen eller en blinkning utlöst av en luftpuff mot ögat, och låter maten eller luftpuffen upprepade gånger föregås av ett neutralt stimulus som en ton, kommer tonen efter hand att själv utlösa responsen som då brukar kallas en betingad respons. En intressant aspekt av denna betingade respons är att den är precist timad. Det betyder att blinkningen kommer just när luftpuffen förväntas komma. Förlänger man tiden mellan ton och luftpuff, fördröjs blinkningen i motsvarande grad. Syftet med vårt projekt är att förstå hur associationer uppkommer i hjärnan. Man vet sedan ett par decennier att inlärningen äger rum i den lillhjärnan (cerebellum) och vi har hittat den grupp av nervceller där inlärningen sker. För närvarande studerar vi hur egenskaper hos enskilda nervceller förändras under inlärningen. Syftet är att förstå mekanismerna bakom inlärning och timingen av betingade responser. Vi har också upptäckt ett negativt återkopplingssystem som reglerar inlärningen och som blockerar vidare inlärning när den betingade responsen är tillräckligt stor. Vi försöker utreda mekanismer och konsekvenser av denna reglermekanism.

Det finns flera medicinska tillstånd där rubbningar i lillhjärnans funktion misstänks vara inblandade, t.ex. tal- och språkstörningar hos barn. Vi arbetar för närvarande med att studera hur inlärning i lillhjärnan fungerar hos barn med dessa handikapp.

Vi har utvecklat en teori om kognitiv funktion som utgår ifrån att hjärnan kan simulera interaktion med yttervärlden och generera sin egen input. Vi arbetar med att utveckla denna teoris konsekvenser och tillämpa den grundläggande mekanismen på robotar.

Postadress

BMC F10
221 84  LUND 
Fax: + 46 46 2224546 

Samarbeten

 Extern hemsida