lu.se

Eric K. Fernströms Stiftelse

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Nominering

Dr Eric K. Fernströms Nordiska Pris

I slutet av mars varje år erbjuds samtliga medicinska fakulteter i Norden möjligheten att föreslå kandidater till det Nordiska Priset. De nordiska kandidaterna bedöms sedan av den Fernströmska Priskommittén i Lund. Den består av sju medlemmar, tillhörande medicinska fakulteten vid Lunds universitet, vilka utses för en mandatperiod på tre år.

Lunds universitet: 
Professor Gunilla Westergren-Thorsson, dekanus, ordförande
Professor Anders Bjartell
Professor Lena Eliasson
Professor Bo Norrving 
Professor Fredrik Leeb-Lundberg
Professor Thoas Fioretos
Professor Madeleine Durbeej-Hjalt
Sekreterare: Christina Parknäs

Dr Eric K. Fernströms Svenska Pris till yngre forskare

Sverige har sex medicinska fakulteter, vilka också anmodas att utse sin eller sina mottagare av det Svenska Priset. Varje fakultet har sin egen priskommitté, som också består av sju medlemmar, vilka utses för samma mandattid som i Lund. För medlemmar, var god kontakta respektive universitets fakultet.

  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Karolinska Institutet
  • Linköpings universitet
  • Göteborgs universitet