lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Om Oss

Epidemiologi för hälsa - en gemensam satsning för Lund och Uppsala universitet för nationell och internationell excellens

Eftersom Sverige har en lång historia av befolkningsbaserad datainsamling, baserade på personnummer, så borde det inte vara en överraskning att man nu vid Lunds (LU) och Uppsala universitet (UU) nu samlar gemensamma krafter för det ambitiösa projektet "Epidemiologi för Hälsa", eller för korthetens skull "Epihealth".

Som namnet anger så syftar Epihealth till att förbättra förståelse och etiologi av både kroniska och smittosamma sjukdomar via "state-of–the-art" epidemiologisk forskning. Två av Sveriges äldsta universitet, Uppsala och Lund, har varit eniga om att slå sig ihop för att uppnå detta mål. Med en styrelse bestående av elva representanter från båda universiteten skall projektet drivas framåt.

Området epidemiologi är inte bara ett verktyg som används inom andra vetenskapsgrenar utan en vetenskap i sig själv och tanken bakom Epihealth är därför att inte bli ännu en samling av registerinformation. Epihealth skall utgöra grunden för att möjliggöra utveckling och undervisning av det senaste inom epidemiologisk metodologi och teknologi och på så sätt kunna avancera vetenskapen vidare.

Det finns tre huvudsakliga områden som omfattas av projektet Epihealth: 

1) Basic science epidemiology: Att forska kring etiologin av kroniska och smittosamma sjukdomar med hjälp av vidare utveckling av "biomarkers" och interaktioner på gennivå.

2) Applied epidemiology: Att utveckla övervakande system för kostnadseffektivitet kring vad hälsovården levererar samt dess preventiva program.

3) Epidemiologic Infrastructures: Forskning och utveckling av moderna epidemilogiska infrastrukturer (till exempel, register, biobanker och andra teknologiska plattformer). Dessa bygger på existerande infrastrukturer som ett antal stora befolkningsstudier, bl.a. Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer vid LU samt ULSAM kohorten vid UU. För att skapa en fri tillgång till material för forskning både i Sverige och utomlands har Epihealth också som mål att utveckla nya nationella och internationella forskningsdatabanker.

Epihealth är inte bara ett tänkt avancerat projekt utan kommer att kunna bli verklighet; finansieringen för de kommande fem åren uppgår totalt till ett belopp av 42 miljoner kronor, vilket rekommenderades av Vetenskapsrådet och sedan beslutades av regeringen under slutet av 2009. EpiHealths koordinator är professor Peter Nilsson, Malmö, vars uppgift det nu är att koordinera epidemiologisk forskning mellan ett flertal forskare i Lund, Malmö och Uppsala . Arbetet med att förverkliga Epihealths koncept börjar med att hitta en passande infrastruktur i södra Skåne, skapa en funktionell webbplats och slutligen med att upprätta en styrgrupp för att formellt kunna driva projektet i dess rätta riktning. Web-platsen finns på www.med.lu.se/epihealth 

Kontaktinformation:
Peter Nilsson (mail: Peter.Nilsson@med.lu.se), tel. 040-33 24 15