lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Center of Excellence for Reproduction and Perinatal Sciences (CERPS)

Alltmer data talar för att förhållanden under foster- och perinataltid påverkar hälsan långt upp i medelåldern. I takt med att mödraåldern ökar så tillkommer fler och fler barn med hjälp av assisterad befruktning, och alltfler gravida kvinnor har hypertoni, diabetes eller andra kroniska sjukdomar eller risktillstånd som komplicerar graviditeterna. Dessutom gör den medicinska landvinningen att alltfler extremt prematura barn överlever, med tydliga konsekvenser för neurologisk och kognitiv utveckling. Ur sjukvårdens perspektiv är det således väsentligt att skapa ett kliniskt och forskningsmässigt kontinuum i omhändertagandet av infertila par, komplicerade graviditeter och förlossningar till interventioner under den neonatala perioden, uppföljning av barnen och ev. även under vuxenlivet. Detta kan leda till en bättre förståelse för komplexa transgenerationella sjukdomsmekanismer och på sikt förbättra förutsättningarna för en optimerad  neuro-kognitiv utveckling och förebyggande av stora folksjukdomar som t ex diabetes, hjärtkärlrubbningar och cancer. Till detta kommer omfattade epidemiologisk forskning byggd på register, t.ex. det nationella medicinska födelseregistret sedan 1973 samt olika lokala, regionala och nationella kvalitetsregister. Länkningar kan göras till bl.a. värnpliktsmönstringsregistret. 

Genom att formalisera samarbetet mellan den redan i Lund och Malmö etablerade reproduktions- och perinatologianknutna kompetensen inom epidemiologisk forskning (SFO EpiHealth och även inom andra nätverk tex SIMSAM-Early Life) och reproduktionsmedicin, molekylär genetik, arbets- och miljömedicin, fostermedicin, neonatalmedicin och barnpsykiatri samt utvecklingspsykologi inom ett Centre of Excellence (CoE) kan Lunds Universitet och Skånes Sjukvård uppnå en nationellt och internationellt ledande position inom detta område, såväl kliniskt som forskningsmässigt.

Vi har därför tagit initiativ till att bilda ett sådant nätverk som planerar att arrangera symposier, utbildningar samt kontakter med andra likande sammanslutningar inom och utanför landet, inte minst i Danmark.

 Syftet för CERPS är att:

Genom tvärtdisciplinärt samarbete inom Lunds Universitet och Region Skåne uppnå synergistiska effekter, som leder till banbrytande, transgenarations- forskning, där fokuserar på gen-livsstil-miljö interaction i relation till reproduktion, fostertillväxt, peri- och neontala hälsa och dessa faktorers implikationer för avkommens hälsa under hela livsförloppet.

Kontaktpersoner i en interimistisk styrelse 2013:

Aleksander Giwercman, professor, överläkare, forskargruppschef, Molekylärmedicinsk reproduktionsforskning, SUS-Malmö. Tel: 040-39 11 29, Mobil arbete: +768870212, e-mail: Aleksander.Giwercman@med.lu.se

Källén, Karin, docent, Tornbladsinstitutet, Hs Miljömedicin
046-222 75 38, Fax: 046-222 42 26 Karin.Kallen@med.lu.se

Karel Marsal, professor, Obstetrik och gynekologi, SUS-Lund, Tel: 046-17 25 57, Fax: 046-15 78 68, e-mail: Karel.Marsal@med.lu.se

Peter M Nilsson, professor, forskargruppschef, överläkare, Enheten för Internmedicin Tel: 040-33 24 15, Mobil arbete: +4704503456, Fax: 040-92 32 72 e-mail: Peter.Nilsson@med.lu.se

Psouni, Elia, Universitetslektor Utvecklingspsykologi, Neurofysiologi, Psykologi, Forskare, Instutitionen för psykologi, Tel: 046-222 85 03, Mobil arbete: 073-314 28 76, Fax: 046-222 42 09 Elia.Psouni@med.lu.se

Forskargrupper och forskningsnätverk bakom CERPS:

Dr. Jana Brodszki (Obstetrik och Gynekologi/KK SUS)

Prof. Vineta Fellman (Pediatrik/Neonatalkliniken, SUS)

Prof. Aleksander Giwercman (Molekylärmedicinsk Reproduktionsforskning/RMC SUS)

ST-läkare Jacob Gullander (Avdelningen för Klinisk Genetik, Labmedicin Skåne)

Prof. Stefan Hansson (Obstetrik och Gynekologi/KK SUS)

Docent Kristina Jakobsson (Avdelningen för arbets- och miljömedicin och Labmedicin Skåne)

Överläkare Ulf Kristoffersson, (Avdelningen för Klinisk Genetik, Labmedicin Skåne)

Docent, universitetslektor Karin Källén (Arbets- och Miljömedicin/-)

Prof. David Ley (Pediatrik/Neonatalkliniken, SUS)

Docent Yvonne Lundberg Giwercman (Molekylärgenetisk Reproduktionsmedicin/-)

Prof. Susanne Lundin (Avdelningen för etnologi Institutionen för kulturvetenskaper)

Prof. Johan Malm (Klinisk Kemi/Laboratorieförvaltning Skåne)

Prof. emeritus Karel Marsal (Obstetrik och Gynekologi/KK SUS)

Prof. Juan Merlo (Enheten för Socialepidemiologi, Inst. klin. vet., Medicinska fakulteten, LU)

Prof. Peter M Nilsson (Enheten för internmedicin/Internmed. Klin. SUS)

Prof. Per Olofsson (Forskningsenheten för urogynekologi och reproduktionsfarmakologi)

Universitetslektor Elia Psouni, Institutionen för psykologi, Lund

Docent Anna Rignell-Hydbom (Avd för arbets- och miljömedicin och Institutionen för Laboratoriemedicin, Lund, Lunds Universitet)

Docent Lars Rylander (Avd för arbets- och miljömedicin/Laboratorieförvaltningen Skåne)

Professor Maria Råstam, Barn- och ungdomspsykiatri, Med Fak, LU

Prof. Nils-Eric Sahlin (Medicinsk etik, MedFak, LU)

Prof. Kjell Salvesen (Obstetrik och Gynekologi/KK SUS)

SFO EpiHealth

SIMSAM Early Life

Prof. emeritus Nils-Otto Sjöberg (Sektion för Barn/Urologi/Kvinnosjukvård/Endokrinologi/ KK SUS)

Lektor Ingela Steij Stålbrand, Institutionen för psykologi, Lund

Prof. Karin Stjernqvist, Institutionen för psykologi

WHO Collaborating Centre for Development of Quality Indicators in Perinatal Health Systems


2017-09-28

Det har varit tyst om CERPS en tid men mycket forskning håller på såväl inom det reproduktionsmedicinska som det reproduktionsepidemiologiska området, liksom inom andra angränsande områden inom t.ex. obstetrik och neonatologi, med stöd av bl.a. organisationerna ReproUnion samt SFO EpiHealth. Nya kohorter har satts upp för analyser, bl.a. Malmö Birth Data Cohort, MBDC (PI: Linda Johnson, Malmö) samt Helsingborg Birth Cohort, HbgBC (PI: Claes Ignell, Helsingborg). 

Inom ReproUnion har ett framgångsrikt svenskt-danskt samarbete bedrivits (http://reprounion.eu/). Internationellt är det bl.a. organisationen DoHAD som är mycket aktiv med "early life programming" forskning, och en kongress i Rotterdam i oktober 2017 (http://www.dohad2017.org/).I Lund har det periodvis organiserats reproduktionsepidemiologiska seminarier på kvällstid (Karin Källén, Lund) och det förekommer givetvis även en rad aktiviteter inom andra fakulteter på det tema som CERPS en gång försökte lansera, t.ex. utvecklingspsykologi. 

Det har varit svårt att ha regelbundna aktiviteter, men nu siktar vi på ett större symposium våren 2019 som samtidigt kan synligöra alla de områden som forskare knutna till CERPS är engagerade i. Vi återkommer om detta längre fram, men detta kommer att bli ett nationellt/internationellt symposium med stöd av SFO EpiHealth, CERPS och andra finansiärer.

Bästa hälsningar:
Peter M Nilsson, Internmedicinsk forskargrupp, SFO EpiHealth, CERPS, Malmö
Aleksander Giwercman, ReproUnion, Reproduktionsmedicinskt Centrum, CERPS, SUS, Malmö


2015-09-10

2nd ReproYoung Conference 2015

Mer information på www.reproyoung.dk


2015-06-10

Kvinnligt - Manligt - Finns det skillnader?

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund anordnade, tillsammans med Hjärntrusten och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, symposiet "Kvinnligt - Manligt - Finns det skillnader?" den 28 april 2015  kl. 09:00 - 17:30 i Aulan, Universitetssjukhuset i Lund. Symposiet spelades in och kan ses i Kunskapskanalen Ur.se och på ur.play. Via Hjärntrusten kan man här se  Symposiebilder


2014-06-09

Ansökan om Center of Excellence (CoE) status inlämnad till Region Skåne  

En ansökan om CoE status inlämnades till Region Skåne den 9 juni, med evaluering och besked i slutet av augusti 2014. Denna ansökan utgår från Division 2, SUS, och har signerats av divisionschefen Anders Dybjer. Den bygger på ett samarbete mellan Gynekologi/obstetrik, Reproduktionsmedicinskt Centrum samt CERPS för att tydligögöra reproduktionsmedicinska, reproduktionsepidemiologiska och perinatala perspektiv på hälsa och sjukdom, även senare i vuxenlivet. 

Vi ser detta som en möjlighet att föra olika kliniker och forskare närmare varandra och lägga en god grund för vårt kommande gemensamma forskningsprogram "Det lilla barnet". 

Vi kommer att vidare diskutera dessa saker vid vårt planerade internat i Skanör den 21-22 augusti. 

Peter M Nilsson, Aleksander Giwercman


2013-12-05

Öresund Award till reproduktionsmedicinskt svensk-danskt projekt ReproHigh

Den 2 december delade ut  Region Hovedstaden och Region Skåne för första gången tillsammans  hälso- och sjukvårdspriset Oresund Award. Priset tilldelades ett samarbetsprojekt inom reproduktionsområdet – ReproHigh (www.reprosund.eu).

Syftet med detta pris är att belöna ett likvärdigt och banbrytande samarbete mellan minst en part från hälso- och sjukvårdssektorn i de två regionerna Region Hovedstaden respektive Region Skåne. Priset ska gå till samarbetsprojekt som skapar resultat och som kommer en bred allmänhet till del. Samarbetet ska röra forskning och utveckling, utbildning, undersökning och behandling av patienter, innovation och förmedling.

I samarbetet ReproHigh ingår experter från Herlev Hospital, Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital samt Københavns Universitet, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Med Oresund Award, som utdelas för första gången i år, följer 1,6 miljoner danska kronor som ska användas till att vidareutveckla ReproHigh, inom både forskning och behandling samt för att profilera samarbetet internationellt.

Det är glädjande att just reproduktionen, som är en av CERPS huvudområden uppmärksammas med årets Oresund Award. Detta visar områdets starka position och utvecklingsmöjligheter inom Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukvård.

Aleksander Giwerczman

SUS, Malmö

oeresund award 2013