Intramed

Faculty of Medicine's internal website

Menu

PREP – Peer support and career development towards professorship

PREP – Peer support and career development towards professorship – är karriärutvecklings- och ledarskapsprogrammet för dem som erhållit sin docentur och siktar mot lektorat eller professur.

Programmet finansieras av Medicinska fakultetens nämnd för jämställdhet och likabehandlingsfrågor.

Bakgrund

Medicinska fakulteten är beroende av sina medarbetare. Rekrytering, lika möjligheter, och bra stödfunktioner för utbildning, forskning och samverkan är väsentliga för en välfungerande och framgångsrik fakultet. Den strategiska planen för 2019-2024 påtalar att fakulteten ska arbeta för att stärka medarbetare, ledare och chefer. Det inkluderar bland annat att stärka ledare och chefer i sina roller och att tydliggöra förutsättningarna för en akademisk karriär. Fakulteten ska också arbeta aktivt med att öka andelen professorer som är kvinnor.

Syfte

Programmets syfte är att förbereda deltagare för lektorat eller professur genom att utrusta dem med kunskaper och verktyg som stärker deras ledarfärdigheter på områdena forskning, undervisning och samverkan. Vidare är syftet att facilitera kollegialt utbyte och stöd. Programmet  ska också utrusta deltagarna med kunskap och färdigheter för att skapa en god arbetsmiljö som är inkluderande och fri från diskriminering. Lika möjligheter, både i teori och praktik, ska vara ett tema genom hela programmet.

Målgrupp

PREP är för dem som erhållit sin docentur, vill utveckla sina ledarskapsfärdigheter, och öka sin kunskap om fakulteten och universitetet. Som det står i fakultetens strategiska plan; ”Fakulteten skall vara en fakultet där olika perspektiv och människor möts, där bredd föder excellens” – det är värdefullt att ha deltagare från så många ämnesområden som möjligt. Vi kommer att sträva efter ett brett urval av deltagare med olika bakgrund från alla institutioner, och att lägga stor vikt vid de personliga motiveringarna för individerna som söker till programmet. Programmet ges i år på svenska och har 25 platser varav en tredjedel av är vikta för dem som också arbetar kliniskt.

Program

Programmet börjar i mars 2021, slutar i januari 2022, och inkluderar nio heldagsträffar. Varje sammankomst kommer att ha ett tema, inbjudna talare, och tid för diskussion för att uppmuntra utbyte mellan deltagarna och möjliggöra egen utveckling av deltagarna. Temana inkluderar bl.a. ledarskap, grupputveckling och kollegialt stöd, undervisning, forskning, samverkan/innovation, organisation och systematiskt arbetsmiljöarbete. Före och efter varje sammankomst arbetar deltagarna med förberedelser och ett projektarbete, som löper genom hela programmet. Projektarbetena presenteras vid ett symposium för fakultetsledningen i november 2021. Vid sista tillfället i januari är fokuset fortsatt utvecklingsarbete vid fakulteten.

Datum

Kurstillfällena är 26:e mars, 28:e april, 27:e maj, 14:e juni, 30:e-31:a augusti (internat), 21:a september, 25:e oktober, 18:e november (obs ändrat datum!), och 14:e januari (2022).

Citat deltagare 2020

"I egenskap av klinisk forskare med grundanställning hos Region Skåne gav kursen mig en djupare förståelse för medicinska fakultetens struktur och regelverk. Diskussionerna gav mersmak! "

Pamela Buchwald överläkare, docent VO Kirurgi SUS Malmö

"Jag fick mycket inspiration från vissa lärare på kursen, men överlag lärde jag mig mycket om fakulteten. PREP gav mig en bra överblick över lagar och rättigheter samt förväntningar på fakultetens ledare och lärare". 

Jill Storry, docent, Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin.

"Prep-kursen gav mig mycket nyttig kunskap som behövs i en ledarskapsposition såsom regler kring arbetsmiljö och vilket stöd fakulteten kan bidra med. Roligast var diskussionerna och projektarbetet med andra kursdeltagare som både var lärorikt och skapade nya nätverk på fakulteten".

Johan Jarl, forskare, Hälsoekonomi, IKVM

Contact persons

Anna Kristensson Ekwall
Anna Kristensson Ekwall

Anna Kristensson Ekwall, kursledare PREP

Susanne Sundell, Koordinator vid Avdelningen för forsknings- och ledningsstöd. Foto.

Susanne Sundell, koordinator

Site overview