lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Om CASE

Stödjande miljöer för mobilitet, aktivitet och hälsa
Den åldrande människan och befolkningen och stödjande miljöer för mobilitet, aktivitet och hälsa står i fokus för verksamheten. CASE producerar ny kunskap som stödjer utvecklingen av stödjande miljöer för det hälsosamma åldrandet.

Efterfrågad kunskap
Kunskapen efterfrågas av äldre och deras organisationer och av många andra aktörer i samhället – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. CASE har ett väl utvecklat samarbete med forskare vid många andra universitet. Såväl i Sverige som utomlands.

Kunskapsanvändarna i centrum
Kunskapsanvändarna, det vill säga äldre och deras organisationer, personal inom vård & omsorg och samhällsplanering, politiker, representanter för näringslivet, med flera är aktivt engagerade i arbetet inom CASE. Målet är att resultaten ska få direkt betydelse för vardagslivet, på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Forskning om och genomförande av tillämpning av forskningsresultat i praktisk verksamhet är en viktig del av vårt arbete. Forskning om och med brukarmedverkan är ett prioriterat tema inom forskningsprogrammet UserAge.

Målgrupper och miljöer i fokus
Vår forskning adresserar individer, grupper eller den åldrande befolkningen i stort. Studier om situationen för såväl friska, aktiva seniorer som för personer som åldras med kronisk sjukdom och funktionsnedsättningar bidrar till utvecklingen av kunskap om förutsättningarna för ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Vardagsaktiviter är centralt
De miljöer som står i fokus är de arenor där äldre utför sina vardagsaktiviteter. Till exempel boendet med dess närmaste omgivningar och trafikmiljöer eller boendet som arena för vård och omsorg. Även sociala och kulturella aspekter studeras. Studier om attityder till åldrande är ett framväxande forskningstema.

Utbildar framtidens forskare
CASE är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där framtidens forskare får den träning som krävs för att kunna utveckla och omsätta forskningsbaserade, praktiska strategier till stödjande miljöer för mobilitet, aktivitet och hälsa inom olika samhällssektorer.

CASE är också ansvarig för den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) som koordinerar utbildning på forskarnivå och postdoktorsnivå. CASE utgör dessutom en av fyra partners i den internationella sommarskolan ISSA

10-årsjubileum som Forte-centrum
Under perioden 2007-2016 finansierades Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) av Forte. Samtliga mål som sattes upp för verksamheten när den startade är uppfyllda, vilket firades med ett 10-årsjubileum i oktober 2016. Se presentation med sammanfattning av verksamheten 2007-2016:

Nystart för CASE 2017

Med omfattande finansiering från olika finansiärer som grund gör CASE en nystart 2017!

Nya samarbetspartners
Genom nya samarbetspartners såväl inom Lunds universitet som vid andra universitet i södra Sverige vidareutvecklar vi forskningen.

Långsiktig finansiering
Med långsiktig finansiering till den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) stärks även rollen som en viktig aktör för utvecklingen av utbildningen på forskarnivå och postdoktoral nivå.

forte and vetenskapsraadet

 Ribbingska minnesfonden

Målet är att bygga en ny samarbetsstruktur för förnyelse och förstärkning av CASE som ett tvärvetenskapligt forskningscentrum om äldre och åldrande i södra Sverige.

Aktiviteter i form av personliga möten, workshops, seminarier och internat anordnas för att undersöka och utveckla möjligheterna till utvidgat tvärvetenskapligt samarbete inom forskning om äldre och åldrande.

Kunskapsanvändare bjuds in
Aktiviteterna riktas till samarbetspartners inom Lunds universitet, vid andra högskolor i södra Sverige och hos andra samhällsaktörer. Kunskapsanvändare kommer att inbjudas att medverka. 

Är du intresserad?
Kontakta i så fall:

Professor Susanne Iwarsson
susanne.iwarsson@med.lu.se
046-222 1940

Forskningsadministratör Ingrid Hilborn
 Tel: 046-222 1873
 Mobil: 0730-81 57 88
 Epost: ingrid.hilborn@med.lu.se