lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

UserAge tar allt fastare form

2017-05-04

userage ingress

Kick off, informationsblad, internationell samverkan och arbete med upprättandet av ett brukarråd. Forskningsprogrammet UserAge är i full gång. Med målsättningen att  bryta ny mark när det gäller kunskapen om brukarmedverkan i forskningen om åldrande och hälsa.

 

Den 17 november 2016 stod det klart. Forskningsprogrammet UserAge, koordinerat av CASE, passerade nålsögat och tilldelades ett mångårigt anslag av forskningsrådet Forte.

Läs artikeln: Miljonregn över forskning om åldrande och hälsa

Populärvetenskaplig projektbeskrivning:
Max effekt av brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa

Vetenskaplig projektbeskrivning:
Understanding User Participation in Research on Ageing and Health

UserAge handlar om en djupare förståelse av forskning om åldrande och hälsa som sker i samverkan med aktörer utanför akademin, så kallad brukarmedverkan. Förutom CASE vid Lunds universitet ingår även partners från Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet.

userage kick off
Deltagarna i UserAges kick off den 3 februari, 2017. Bakersta raden (fr. v.): Francesco Barbabella, Lennart Magnusson, Steven Schmidt, Synneve Dahlin Ivanoff. Mellersta raden: Oskar Jonsson, Pia Petersson, Susanne Iwarsson. Främre raden: Albert Westergren, Björn Slaug, Håkan Jönson.

Sedan det blev känt att UserAge beviljats finansiering har arbetet pågått för att rulla igång det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet.

Bland annat har ett informationsblad tagits fram som på ett lättillgängligt sätt beskriver projektet. Det ska kunna skickas till aktörer utanför akademin som UserAge vill involvera, men riktar sig även till allmänt intresserade av projektet.

 
I forskningsprogrammet ingår också att utveckla ett internationellt samarbete och upprätta ett brukarråd. Kontakter har redan tagits och den 11 maj hålls brukarrådets etableringsmöte i Malmö.

Den 3 februari ägde en kick off rum i Lund där projektets partners samlades för att ge forskningssamarbetet än fastare form. Dagen inleddes med presentationer av delprojekten I-III som bygger på forskargruppernas tidigare och pågående forskning med brukarmedverkan.

synneve dahlin ivanoff

Professor Synneve Dahlin Ivanoff vid AgeCap, Göteborgs universitet, inledde. Hon redogjorde för projekt I: Participation in Partnership - Making the Voices of Frail Older Heard.

Projekt I fokuserar på innovativa metoder för att involvera sköra äldre i forskningen. Målet är att utveckla kunskap om samverkan med dessa brukare för att möjliggöra deras medverkan vid utformning, införande och utvärdering av de produkter, tjänster och miljöer som berör dem.

En kvalitativ studie inleds nu där sköra äldre får komma till tals.

- Det är två frågor vi vill ställa: Vad innebär brukarmedverkan i forskningen för mycket sköra äldre? Och hur involverade i forskningen vill de egentligen bli? sa Synneve Dahlin Ivanoff.

lennart magnusson

Därefter tog docent Lennart Magnusson vid Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, Linnéuniversitetet, över. Han presenterade projekt II: Participation in Partnership with Informal Carers.

Projekt II handlar om anhörigvårdares roll. Målet är att utveckla kunskap om hur man på bästa sätt samverkar med anhörigvårdare vid utveckling, införande och utvärdering av exempelvis anhörigstöd för bättre koordinering, vård, hälsa och välmående.

- Vår tidigare forskning har skett i nära samarbete med de sköra äldre och deras närstående. Den första studien ska undersöka vilken beslutsnivå i forskningsprocessen de upplever som optimal, och vilka vinsterna och utmaningarna är med att delta i forskningen, sa Lennart Magnusson.

pia petersson

Pia Petersson, doktor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Kristianstad, redogjorde för projekt III: Participation in Partnership with Professionals and Policy-makers.

Det knyter an till ett forskningsprojekt kring förebyggande hembesök hos sköra äldre. Projektet involverar sju kommuner i nordöstra Skåne, primärvården och sjukhusen i Kristianstad och Hässleholm. Bland annat håller ett standardiserat frågeformulär på att utvecklas som ska användas i det förebyggande arbetet.

- Vi har redan samlat in data och ska nu analysera hur dessa beslutsfattare uppfattar det vetenskapliga samarbetet med frågeformuläret, sa Pia Petersson.

Resten av dagen ägnades bland annat till diskussioner kring budgeten, en lämplig mix av handledare, möjliga internationella samarbetspartners och sammansättningen av UserAges brukarråd.
Text och foto: Erik Skogh