lu.se

Barns och familjers hälsa

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Om forskargruppen

Föräldrastöd och barncentrerad vård i fokus

En av de mest centrala utmaningar som hälso- och sjukvården globalt sett står inför i dag är att hantera de stigande behov av vård som ett ökande antal barn med långvarig sjukdom beräknas medföra. Det aktuella forskningsprogrammet ”Föräldrastöd och barncentrerad vård utifrån barnets och familjens behov – kunskapsutveckling och överföring till praktisk verksamhet” vill utveckla, utvärdera och införa barncentrerad vård för att möta dessa komplexa och många gånger kostsamma utmaningar.

Anslag på närmare 15 miljoner kronor ger professor Inger Hallström, hennes flervetenskapliga forskargrupp och kollegor, nationellt och internationellt, möjlighet att se långsiktigt på sin forskning. Huvudfinansiärer är Forte och Vetenskapsrådet.

Forskningen fokuserar på följande tre områden:

  • Främja hälsa i den tidiga barndomen genom att stödja föräldrar och barn
  • Sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom
  • Kunskapsutveckling kring införandeprocesser av barncentrerad vård

Övergripande mål är att:

  • Utveckla, utvärdera och införa barncentrerad vård som stöd för familjer i vården med målet att främja och förbättra hälsa och förebygga sjukdom hos barn, framförallt de som identifierats som sårbara och med ökad risk för ohälsa
  • Utveckla, utvärdera och införa sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom för att öka familjens medverkan i vård och beslut, minska belastning på familjen och minska sjukvårdskostnader
  • Ökad kunskapsutveckling om kontextuella och kulturella strukturers påverkan på införandet av nya metoder och behandlingar i hälso- och sjukvården
  • Öka införandet av evidensbaserade forskningsresultat inom barncentrerad vård till praktisk verksamhet och samhället i stort genom nya former för att översätta kunskap och kommunicera resultat på internet-baserade plattformar
  • Ökad och fördjupad kommunikation mellan seniora och juniora forskare inom barncentrerad vård, nationellt och internationellt, genom tvär- och flervetenskapligt samarbete 

Kontakt: Inger Hallström

Telephone: +46 222 18 96

Email: Inger.Hallstrom@med.lu.se

Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/lu.se.bfr

Barnfötter