Samverkan mellan Lunds universitet och Region Skåne

Lunds universitet och Region Skåne har ett omfattande samarbete för att stärka hälso- och sjukvårdens utveckling och den kliniskt inriktade medicinska forskningen i regionen. Universitetet och hälso- och sjukvården strävar gemensamt mot att ta fram nya metoder för att bekämpa och förebygga sjukdomar. Grundforskningens rön omsätts av kliniska forskare till praktisk sjukvård och kliniska observationer blir i sin tur nya utmaningar för grundforskningen. Framtidens personal för hälso- och sjukvården utbildas vid fakulteten och en stor del av denna utbildning sker inom sjukvården, i form av verksamhetsförlagd utbildning vid  kliniker och i laboratorier.

Avtal om Läkarutbildning och Forskning - ALF

Sedan  2015 har Lunds universitet och Region Skåne ett regionalt avtal om samarbete och reglering vad avser hanteringen av ALF-medel. ALF står för Avtal om Läkarutbildning och Forskning. Det är ett avtal om ersättning från staten till hälso- och sjukvården som ska täcka de merkostnader som klinisk grundutbildning och forskning medför. Medlen avser endast grundutbildning och forskning som universitetet prioriterat.

LUMARS

LUMARS utgör ett samarbetsorgan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola. 

Universitetssjukvård

Sjukvård i Region Skåne: 

Representation i sjukvård

Forskningens dag

Forskningens dag är ett populärvetenskapligt arrangemang som arrangeras av Medicinska fakulteten och Region Skåne. Aktuell forskning inom medicin och hälsa presenteras på ett sätt som alla förstår.

Aktuellt om vetenskap och hälsa

Aktuellt om vetenskap & hälsa är både en tidskrift där aktuella forskningsrön presenteras temavis och en webbplats med populärvetenskaplig information om medicinsk forskning i Skåne. Utgivare är universitetssjukvården inom Region Skåne och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.


Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, Tel: 046-222 00 00 (vx)