Epidemiology for Health, EpiHealth

"Epidemiology for Health" (EpiHealth) är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Uppsala universitet. Verksamheten startade i början av 2010. Det finns en styrelse och en styrgrupp.

Målet är att befrämja nationell och internationell excellens inom epidemiologisk forskning, bl.a. avseende basal epidemiologi (gen-miljö interaktioner), infrastrukturer (register, biobanker), samt klinisk epidemiologi (kvalitet i vården, patientdataregister, hälsoekonomi).

EpiHealth vill organisera forskarkurser samt skapa en katalog för olika epidemiologiska projekt vid de två universiteten.


2015-08-24 

Nytt strategiskt måldokument för perioden 2016-2020 

Ett nytt strategiskt måldokument för perioden 2016-2020 skall diskuteras med vice-rektor Stacey Sörensen, Lunds universitet, den 22/9. Detta dokument utgår från den evaluering som vårt SFO genomgått av en internationell expertpanel och som vi fick ta del av under våren 2015. Vi siktar nu på en ny verksamhetsperiod med fördjupat samarbete mellan LU och UU samt även med andra institutioner och forskargrupper såväl nationellt samt internationellt. Synpunkter kan lämnas till undertecknade. 

Nästa kurs i "Advanced epidemiology" samt vårt gemensamma internat LU-UU planeras till i februari 2016, för detaljer se under kalendarium. 

Vänliga hälsningar:Peter M Nilsson, koordinator SFO EpiHealth

Marju Orho-Melander, vice koordinator SFO EpiHealth 

Camilla Key, forskningsadministratör SFO EpiHealth


2015-06-05

Skånes Metadatabas för Epidemiologi- Uppmuntrar till återanvändning av forskningsdata

Under de senaste decennierna har det genomförts ett stort antal epidemiologiska studier i södra sjukvårdsregionen och dessa har resulterat i databaser innehållande omfattande forskargenererande data som inte kan erhållas från register. Syftet med Skånes Metadatabas för Epidemiologi var att inventera och upprätta en katalog över epidemiologiska studier som genomförts i södra sjukvårdsregionen. SME initierades under hösten 2012 och i dagsläget omfattar katalogen 50 studier med sammanlagt fler än 680 000 studiedeltagare samt biologiska prover från drygt 217 000 individer från 21 av studierna. Målet är att metadatabasen kommer att kunna användas som en inspirationskälla för ny forskning och öppna upp för nya forskningssamarbeten genom att synliggöra forskargruppernas arbete och publikationer.

För mer information om metadatabasen:

 

Fore more information about the metadatabase:


2015-04-01

Den 26 mars 2015 var det dags för det årliga mötet för EpiLife och SVEP (Svensk Epidemiologisk förening) i Göteborg. Jag, Johanna Ekström, åkte dit för att berätta om Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME). SME är en är en katalog med översiktliga beskrivningar av flera av de epidemiologiska studier som samlats in i Lunds Universitet eller Region Skånes regi. Katalogen omfattar nu 50 studier med information om mer än 680 000 deltagare, samt biologiska prover från drygt 200 000 individer. Målet är att metadatabasen kommer att kunna användas som en inspirationskälla för ny forskning och öppna upp för nya forskningssamarbeten genom att synliggöra forskargruppernas arbete och publikationer. För mer information om SME följ länken:
http://www.med.lu.se/bbmri/the_scania_metadatabase_for_epidemiology

Årets tema var ”Genetik och biomarkörer inom epidemiologi” och efter en introduktion av Nils Crona (ordförande i EpiLife) och Elisabeth Strandhagen (ordförande i SVEP) så vi fick tillfälle att lyssna på flera intressanta presentationer. Sven Cnattingius från Karolinska Institutet hade rest från Stockholm för att berätta om dålig fostertillväxt och framtida risk för hjärt- och kärlsjukdomar-vad kan vi lära oss av tvillingstudier? Vi fick också höra presentationer om bl.a. gener involverade i glutenintolerans, biomarkörer i hjärnan, att högre nivåer av vitamin D förlänger livet och om alkohol och risken för kardiovaskulära sjukdomar.

Marju Orho Melander reste  från Lund till Göteborg för att ge en bred presentation om genetisk epidemiologi- ”Vad har vi lärt oss från kardiometabola sjukdomar och vart är vi på väg?”. Marju berättade om den enorma utvecklingen som har skett på området sedan det första humana genomet sekvenserades 2003 och sedan det blev vanligt att göra GWAS-studier (genome wide association studies) runt 2007. Sedan 2007 har informationen om genetiska riskfaktorer för kardiometabola sjukdomar ökad från en handfull till över 1000 loci. Marju avslutar sin fantastiska presentation med att säga:”We are living in the most exciting time in the field of genetic epidemiology of multifactorial diseases, but probably the journey has just started.”

Johanna Ekström, BBMRI.se Service Center for Southern Sweden


2015-03-10

ERC Consolidator Grant till Marju Orho-Melander för BIOMENDELIAN projektet

marju photo

Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi får 2 miljoner euro var från Europeiska forskningsrådet (ERC) i 2014 års utlysning av ERC Consolidator Grant till etablerade toppforskare för sitt projekt: "Linking Cardiometabolic Disease and Cancer in the Level of Genetics, Circulating Biomarkers, Microbiota and Environmental Risk Factors (BIOMENDELIAN)". Målsättningen med projektet är att förstå vilka av de tillstånd som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och cancer som är gemensamma, och vilka som skiljer mellan dessa sjukdomar. Projektet ska undersöka sambandet mellan den genetiska risken och faktiskt insjuknande i typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom och olika cancerformer hos 30 000 personer i Malmö Kost Cancer Studien. En viktig del i projektet är en stor befolkningsstudie , "Malmö Offspring Study" där forskarna för första gången i en stor flergenerationsmaterial ska studera hur bakterier i tarmen (mikrobiota) regleras av våra gener och samspelar med kosten vi äter och hur detta kan leda till sjukdomsutveckling.

- Med ökad kunskap om de grundläggande sjukdomsmekanismerna kan vi utveckla bättre sätt att förebygga sjukdom och behandla personer med hög risk att dö i  hjärt-kärlsjukomar och cancer, säger Marju Orho-Melander.

  Projektet: "Linking Cardiometabolic Disease and Cancer in the Level of Genetics, Circulating Biomarkers, Microbiota and Environmental Risk Factors (BIOMENDELIAN)".


2014-11-26 

BLUE Scy programmet för forskarutbyte med Harvard 

Detta är ett nytt utbytesprogram som koordineras av professor Paul Franks och syftar till att låta unga forskare från Lunds och Umeå universitet kunna få möjlighet att gästforska och förkovra sig vid Harvard och Broad Institute i USA. Tag chansen och ansök efter att först ha erhållit ytterligare information vida denna video. 

Peter M Nilsson

Koordinator SFO EpiHealth

https://www.youtube.com/watch?v=xmlsTNsIumw&feature=youtu.be


2014-11-17

En konferens för summering av EpiHealth under fem år 2010-2014 hölls i Malmö 12-13/11 

En konferens för att summera fem års aktiviteter inom SFO EpiHealth genomfördes i Malmö den 12-13/11 och sammanföll med det "Andra nationella mötet om biobanker och stora befolkningsstudier". Denna konferens samlades totalt cirka 70 deltagare för att få ta del av en rad föredrag som speglade EpiHealths utveckling och framgångar under perioden 2010-2014 samt erfarenheter från stora befolkningsstudier som pågår. Till detta kom anförande av Bengt Westerberg om den utredning om registerforskning ("Unik kunskap genom registerforskning", SOU 2014:45) som lämnades till regeringen i juni 2014 och som nu sänts ut på remiss., men även anförande av representanter för stora nationella infrastrukturer för att befrämja forskningen (BBMRI.se, SND, SciLife, SIMSAM) med stöd av Vetenskapsrådet. 

Vi har samlat program samt bilder från föredragen (PDF) under en särskild flik för att intresserade skall kunna ta del av konferensens innehåll, se länken EpiHealth 5-år

Det som händer härnäst är att en "hearing" kommer att organiseras måndag den 1/12 2014 på Vetenskapsrådet då Lunds universitet har inbjudits för att diskutera och svara på frågor om sina samtliga strategiska forskningsmiljöer, däribland SFO EpiHealth. Detta bidrar till utvärderingen av SFO via en internationell granskningspanel som skall lämna sitt slutbetänkande under våren 2015. Vetenskapsrådet skall sedan lämna sin slutrapport till regeringen i maj 2015. Av allt att döma kommer våra SFO att få fortsätta på oförändrat sätt under 2015. Därefter kan det bli tal om modifieringar av verksamheten. Vi utgår från att SFO EpiHealth kommer att finansieras för en kommande fem-årsperiod 2015-2019. 

Jag kommer att kvarstå som koordinator med professor Marju Orho-Melander som biträdande koordinator för vårt SFO Vi återkommer med en fortlöpande rapportering om utvecklingen inom detta område.

Jag vill pass på att tacka professor Juan Merlo, Malmö, för att ha organiserat årets kurs i "Advanced epidemiology" som genomfördes den 13-14/11 och som samlade ett 30-tal kursdeltagare. En summering finns under följande länk: Advanced Epidemiology

Peter M NilssonKoordinator för SFO EpiHealth


  2014-11-10

Stora forskningsanslag till epidemiologiska forskare vid Lunds universitet Vetenskapsrådet har nyligen (november 2014) tillkännagett den ett antal forskare som får omfattande forskningsstöd på sammanlagt 18 miljoner vardera under 6 år sammanlagt. Martin Englund, adjungerad professor med inriktning på rörelseorganens sjukdomar får stöd för sitt projekt "Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle" medan professor Paul Franks med molekylärepidemiologisk inriktning får motsvarande stöd för sitt projekt "Genetisk profilering, individualiserad medicinsk behandling och prevention av kardiometabol sjukdom". 

Från styrelsen av SFO EpiHealth vill vi gratulera dessa framgångsrika forskare och hoppas på vidare betydelsefull och intressant forskning. EpiHealth glädjer sig! 

Peter M Nilsson, koordinator SFO EpiHealth
Marju Orho-Melander, vice koordinator SFO EpiHealth

me nov 2013
Martin Englund
paul franks
Paul Franks

2014-10-13

Projekt om matvanor och bakterieflora utnämnt till Kreativ miljö

I forskningsprojektet, som är det första som använder data från Malmö Offspring Study ska betydelsen av matvanor och bakterier i munnen och tarmen för maghälsa och kardiometabola sjukdomar studeras. Det är första gången detta samband studeras i en större befolkningsbaserad studie. Dessutom ska man för första gången studera hur ärftlighet för folksjukdomar kan påverka bakteriefloran och dess samband med utveckling av sjukdomar.

Forskningsprojektet är ett av två projekt som nyligen utnämndes till ”kreativa miljöer” vid Medicinska fakulteten. Utlysningen var ett led i att stimulera den translationella forskningen samt att satsa på yngre forskare. Inom projektet finns kompetens inom näringslära, epidemiologi, genetik, analys av mikrobiota, gastrointestinala sjukdomar, kardiometabola riskfaktorer och tandhälsa, och en majoritet av forskarna i projektet är yngre, d.v.s. har disputerat 2007 eller senare.

 Involverade forskare:
Emily Sonestedt, forskarassistent, IKVM
Frida Fåk, docent, LTH
Daniel Jönsson, forskarassistent, Malmö Högskola
Ulrika Ericson, biträdande forskare, IKVM
Marju Orho-Melander, professor, IKVM
Bodil Ohlsson, professor, IKVM


2014-10-09

Förlängt mandat för koordinatorer för det strategiska forskningsområdet EpiHealth


2014-10-06

100 miljoner anslag till den kardiopulmonella screeningstudien SCAPIS
 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 100 miljoner kronor till forskningsstudien ”SCAPIS”, The Swedish CArdioPulmonary bioImage Study. Studien är nationell. Gunnar Engström, professor vid Lunds Universitet, leder projektet i Malmö/Lund och Lars Lind och Johan Sundström leder undersökningarna som ska byggas upp i Uppsala. ”SCAPIS” anses ha stora möjligheter att leverera viktiga resultat i kampen mot lung- och hjärt-kärlsjukdomar. Studien initierades av Hjärt-och Lungfonden och involverar landets alla universitetssjukhus. 30 000 män och kvinnor mellan 50 och 65 år kommer att ingå i undersökningsgruppen. Projektets mål är att identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, stroke samt lungsjukdomar som exempelvis KOL

scapis narv 2 besk 2 mindre
SCAPIS Malmö - Gunnar Engström och Margaretha Persson

2014-09-08

Andra Nationella Mötet om Befolkningsstudier och Biobanker

EpiHealths årsmöte samt värdering av en första 5-års period av SFO arbete

Vi riktar oss med en inbjudan till alla medlemmar i nätverket för SFO EpiHealth och representanter för Lunds och Uppsala universitet, liksom till andra intresserade, för att närvara vid detta öppna årsmöte i Jubileumsaulan, SUS, Malmö, den 12-13 november 2014. Vi kommer då att redogöra för fem års utveckling av SFO EpiHealth samt diskutera nyheter beträffande befolkningskohorter, infrastrukturer, nya lagar och lagförslag, samt ny utveckling inom forskningsfinansiering (VR, EU). Vi gästas bl.a. av utredare Bengt Westerberg (Utredningen "Registerforskning" 2014) samt vice-rektor Sven Strömqvist, Lunds universitet, liksom av representanter för våra båda universitet som utgör basen för SFO EpiHealth. Även representanter från andra universitet kommer att inbjudas att närvara.

Välkommen med Din anmälan till forskningsadministratör Camilla Key (Camilla.key@med.lu.se 040-33 23 01). Ingen deltagaravgift. Anmäl Dig även till 5-års middagen med festligheter på kvällen den 12/11 ! 

Bästa hälsningar:

Peter M Nilsson, Koordinator SFO EpiHealth
Marju Orho-Melander, Vice Koordinator SFO EpiHealth


2014-09-01

BLUEScY Training program

The 2014-2015 BLUEScY program was funded by EpiHealth and EXODIAB.  BLUEScY seeks to establish research exchanges for mid-term PhD students and post-doctoral fellows from Lund University with Harvard University, Massachusetts Institute of Technology and the University of Cambridge. The project emphasizes training in biostatistics and molecular and genetic epidemiology of diabetes, obesity, and cardiovascular disease.

Four successful candidates will start the training program during 2015: Robert Koivula at the MRC Epidemiology Unit at the University of Cambridge, UK; Simon Timpka and Christina Schulz at the Harvard School of Public Health, Boston, MA; and Nina Geidenstam at the Broad Institute of MIT & Harvard, Cambridge, MA.

For further information visit the webpage: http://www.ludc.med.lu.se/research-units/genetic-and-molecular-epidemiology-game/blue-scy-training-program/

New opportunities to apply for the training program will be advertised in spring 2015.

Prof. Paul Franks


2014-06-25

Förbättrade förutsättningar för registerbaserad forskning

En ny lag om forskningsdatabaser som ska göra det möjligt för statliga universitet och högskolor samt andra statliga myndigheter som har till uppgift att bedriva forskning att bygga upp databaser med personuppgifter som ska kunna användas i framtida forskningsprojekt. Det är ett av förslagen från Registerforskningsutredningen som i dag överlämnar betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) till Utbildningsdepartementet.

Läs mer på Regeringens hemsida


2014-05-21 

Självutvärderingen av EpiHealth till Vetenskapsrådet nu klar och insänd 

Nu har vår rapport inlämnats till VR som sammanfattar vår verksamhet under perioden 2010-2013. Dessutom har vi exemplifierat genom en Case Study (nutritions- och genetisk epidemiologi, NGE). Nu följer en international review och sedan en hearing på VR den 1 december 2014. Detta avgör vår framtid och finansiering, där vi har gott hopp om fortsatt stöd. Faktiskt är vår vetenskapliga produktion mycket hög, sannolikt högst av alla 43 Strategiska Forskningsområden i landet sammantaget, med bl.a. 819 publikationer under 2013! 

Vi uppmanar alla som intresserar sig för vår verksamhet att ta del av dessa dokument.  Peter M Nilsson, koordinator Marju Orho-Melander, vice koordinator SFO EpiHealth 


2014-03-10

The new EpiHealth video is now published:


2014-02-17

Assistant researcher

The research network SIMSAM Lund, funded by Swedish Research Council (VR), announces a position as assistant researcher (post doc; two years full time) with focus on methodological development in Epidemiology.

More information and application form can be found at http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24914&Dnr=594789&Type=E. Last day of applying is 2014-03-06.
Questions regarding the position can be directed to Jonas Björk, professor in Epidemiology. E-mail jonas.bjork@med.lu.se


Arkiv


 

Kontaktperson och koordinator:

peter nilsson

Peter M Nilsson 

Professor i klinisk kardiovaskulär forskning 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Telefon: 040-33 24 15, 0704-50 34 56
E-post: Peter.Nilsson@med.lu.se 

Kalendarium 2015/2016

Applications invited for Senior Investigator Scientist post at the University of Cambridge

The MRC Epidemiology Unit (www.mrc-epid.cam.ac.uk) studies the genetic, developmental and environmental determinants of obesity, type 2 diabetes and related metabolic disorders and contributes to their prevention.

For further details, see http://www.jobs.cam.ac.uk/job/7055/

The closing date is Sunday June 21


14:th Swedish Proteomics Society Symposium & 5:th Nordic Proteomics Symposium 23-25 August 2015, Malmö

More information to come

inviitation to nordic proteomics congress 2015 malmo sweden peter

The 2015 Epi Scania Symposium on Epidemiology and register-based research "Lessons from the past and visions for the future"

Date: Wednesday 2 September, 2015, 09.30-16.00 

Place: Hörsalen, Medicon Village, Lund

ERC Syd Region Skåne in collaboration with EpiHealth

For registration and lunch: contact Sofia Löfvendahl sofia.lofvendahl@skane.se or Jenny Hubertsson jenny.hubertsson@skane.se, 46 27 522 75, no later than August 22nd - (dietary preferences)


 Minisymposium on cardiometabolic disease risk in people from the Middle-East and South Asia

When: Thursday September 3rd in10:00-12:00 noon.

Where: CRC (CRC-aula), Jan Waldenströms gata 35, SUS Malmö


PhD course in Biobanking and Big Data: Possibilities and Challenges

PhD course: 2nd-6th November 2015
Symposium: 3rd- 4th November 2015 

Register: http://www.cmps.lu.se/life-sciences/courses/biobanking-week-42/ (deadline 31st May)

phdcourse symp2015

Konferensen "Horizons for Comparative and Integrative Research on Ageing and Health" hålls i Stockholm i oktober 2015. 

Konferensen anordnas av Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH, tillsammans med AGE Cup vid Göteborgs universitet och Aging Research Center, ARC, vid Karolinska Institutet.

Place: Stockholm, Sweden, October 7-8, 2015

Register at: www.delegia.com/ageingandhealth


Concepts and Methods in Clinical Trials Uppsala 1-3 February, 2016

EpiHealthCourse-Clinical Trials 2016

Application: http://www.ucr.uu.se/epinet/index.php/epihealth/application-form-concepts-and-methods-in-clinical-trials-2016  no later than 1 December, 2015.

Language: English

Time: 1-3 February 2016, kl 9:00 – 17:00 (February 3rd, kl 9:00 – 15:00)


vetenskap och haelsa

Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, Tel: 046-222 00 00 (vx)