lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Individ och samhälle, LÄKM13 (15 poäng)

Vi har fått förfrågan från några studenter om examinationsdagen den 14/1-2016 på kursen Individ och samhälle går att flytta.
Av flera olika skäl är det inte genomförbart och den skriftliga examinationen kommer att ske som planerat den 14/1.

Höstterminen 2015

Obligatoriskt kursupprop 2015-11-09 kl 8.30 Aulan, CRC, SUS Malmö

Individ och samhälle syftar till att studenterna

  • ska få ökad medvetenhet om läkarens dubbla roll, dels som läkare i en förtroendefull relation till patienten, dels som medicinskt sakkunnig och myndighetsföreträdare
  • ska kunna integrera tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter under klinisk träning i vård utanför sjukhus med oselekterat patientklientel och brett sjukdomspanorama
  • ska kunna fördjupa sin professionella roll inom patient-läkarrelation och ledarskap/kommunikation

Kursens syfte är vidare att förmedla steget ut från sjukhusbaserad specialistvård - ut i samhället till:

  • landstingets verksamhet (allmänmedicinsk mottagning, barnavårdscentral)
  • kommunens verksamhet (socialtjänst, skola, hemsjukvård, särskilt boende)
  • samhällsinstanser, med vilka samarbetet regleras av lagstiftning och författningar (försäkringskassa, arbetsförmedling, företagshälsovård, arbetsmiljöverket, polis, åklagare och domstol)

Studenten ska även kunna identifiera patienter med sjukdomsyttringar/problem inom angivna kliniska situationer utifrån ett primärvårdsperspektiv, innefattande även arbets- och miljömedicinska aspekter, samt utifrån ett geriatriskt perspektiv.

Hemsidan kommer kontinuerligt att uppdateras från terminsstart.

Schema och lokaler

Preliminärt översiktsschema HT 2015

Justerat 20150817

Preliminärt detaljsschema HT 2015

Kontakt

Kursplaner

Föreläsnings- och seminariematerial

Länkar

Här får man efter inloggning tillgång till statistik- och referensprogram.