lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Individ och samhälle, LÄKM13 (15 poäng)

Höstterminen 2014

Obligatoriskt kursupprop 2014-11-10 kl 8.30 Aulan, CRC, SUS Malmö

Individ och samhälle syftar till att studenterna

  • ska få ökad medvetenhet om läkarens dubbla roll, dels som läkare i en förtroendefull relation till patienten, dels som medicinskt sakkunnig och myndighetsföreträdare
  • ska kunna integrera tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter under klinisk träning i vård utanför sjukhus med oselekterat patientklientel och brett sjukdomspanorama
  • ska kunna fördjupa sin professionella roll inom patient-läkarrelation och ledarskap/kommunikation

Kursens syfte är vidare att förmedla steget ut från sjukhusbaserad specialistvård - ut i samhället till:

  • landstingets verksamhet (allmänmedicinsk mottagning, barnavårdscentral)
  • kommunens verksamhet (socialtjänst, skola, hemsjukvård, särskilt boende)
  • samhällsinstanser, med vilka samarbetet regleras av lagstiftning och författningar (försäkringskassa, arbetsförmedling, företagshälsovård, arbetsmiljöverket, polis, åklagare och domstol)

Studenten ska även kunna identifiera patienter med sjukdomsyttringar/problem inom angivna kliniska situationer utifrån ett primärvårdsperspektiv, innefattande även arbets- och miljömedicinska aspekter, samt utifrån ett geriatriskt perspektiv.

Hemsidan kommer kontinuerligt att uppgraderas från terminsstart.

Schema och lokaler

Preliminärt översiktsschema HT 2014

Detaljsschema

Uppdaterat 2014-10-07

Lokaler SUS

Kontakt

Kursplaner

Föreläsnings- och seminariematerial

Uppdaterat 2013-11-06

Länkar

Här får man efter inloggning tillgång till statistik- och referensprogram.