lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Information för studenter, Termin 10

Kursinformation

 

Allmän information

Examensarbete på avancerad nivå (mastersuppsats) på Läkarprogrammets termin 10 (T10) omfattar 20 veckor. Syftet är att främja professionell utveckling, skola kritiskt förhållningssätt och öka delaktighet i det kliniska arbetet, samt att öka vetenskaplig kompetens och stimulera intresset för forskning. Godkänd examination medför magisterexamen i medicinsk vetenskap.

Hur är examensarbetet upplagt?

Examensarbetet 2 avancerad nivå ger tillfälle till fördjupning och breddning inom ett område av speciellt intresse och härigenom träning i att söka, kritiskt granska och sammanställa medicinsk och vetenskaplig information från olika källor samt i relevanta fall genom journalgenomgång, registerstudie och/eller experimentellt arbete. I samråd med en handledare formuleras en frågeställning och med utgångspunkt från denna utförs ett experimentellt eller kliniskt projekt, alternativt en kritisk litteraturstudie/metaanalys och redovisas som en vetenskaplig uppsats.

Hur examineras arbetet?

Examensarbetet redovisas skriftligt som en vetenskaplig uppsats, vilken ska presenteras, diskuteras och försvaras muntligt på engelska enligt givna bedömningskriterier.

Obligatoriskt deltagande vid hela redovisningstillfället. Presentationen skall medtagas på USB-minne, kompatibelt med PC. Bedömare bedömer uppsats, opponering och muntlig presentation, vilka bedöms individuellt med betyg godkänd (G) respektive underkänt (U). Smärre justeringar ger rest som skall vara korrigerade inom två (2) veckor.

Vilka krav ställs på handledarens kompetens?

Gemensamma regler för handledning av självständiga arbeten gäller inom Medicinska fakulteten. Huvudregeln är att handledare och bedömare minst skall ha examen som ligger en nivå över den som handleds. För handledning av självständigt arbete för mastersexamen gäller att handledaren ska ha avlagt doktorsexamen. Handledaren får inte agera bedömare på det arbete han/hon handlett. Handledaren skall vara ämnesspecifikt kompetent inom det område som arbetet avser avhandla. Ytterligare information om handledaruppdraget finner du i Samarbetskontrakt student-handledare.

Var kan studenten hitta en handledare och hur tas kontakt?

Studenten skall själva söka handledare och projekt och gärna starta med förberedelserna och projektet tidigt. Kontakter mellan student och tilltänkt handledaren bör i möjligaste mån ske genom individuella initiativ och ger utrymme för en hög grad av valfrihet. Disputerade lärare, forskare vid Medicinska fakulteten såväl som disputerade läkare inom Region Skåne kan vara handledare - tänk brett! I projektdatabasen kan du leta projekt.

Inom Medicinska fakulteten bedrivs mycket framstående forskning inom en rad olika s k strategiska forskningsområden. Flera av dessa forskningsområden har utsett särskilda koordinatorer för att förmedla kontakter mellan studenter på T10 och intresserade handledare

Använd gärna brev till tilltänkt handledare vid kontakt med tilltänkt handledare om detta underlättar. Vänligen ändra inte fakta i texten, utan fyll endast i fälten inom klamrar.

Internationellt

Läkarprogrammet arbetar aktivt för att möjliggöra att studenter får en internationell erfarenhet kopplat till studier. Examensarbetet kan förläggas utomlands. Läs mer om dina möjligheter och tips på hur du kan gå tillväga för att hitta en placering vid ett utländskt sjukhus, laboratorium mm på internationella avdelningens hemsida. 

Hur långt i förväg måste projektplanen lämnas in?

Projektplan inlämnas via Moodle terminsvecka 13 terminen före projektets genomförande. Börja i god tid så att projektplanen kan växa fram i dialog med handledaren enligt givna instruktioner.

När det gäller examensarbete utomlands är det viktigt att kontakta internationella avdelningen i mycket god tid, helst ett år i förväg, men allra senast i samband med terminsstart på T9. 

Vem, förutom handledare, kommer studenten att ha kontakt med under projektets gång?

Närmiljön
Det är studenten och handledarens gemensamma ansvar att  studenten är en aktiv aktör i handledarnas forskningsmiljö.

Kursansvariga
Kursvecka 6 ska student och handledare ge återkoppling till kursansvarig hur projektarbete framskrider och kursvecka 14 ska studenten ge återkoppling till kursansvarig hur projektarbetet framskrider. Övrig tid kontaktas kurssekretariatet eller kursansvarig om problem eller frågor kring projektet.

Vad gäller avseende tillgodoräknande av andra meriter som examensarbete på avancerad nivå?

Avseende tillgodoräknande av andra meriter som examensarbete på avancerad nivå gäller inom Medicinska fakulteten att från Läkarprogrammet tillgodoräknas forskarutbildning fr o m halvtidskontroll som examensarbete på avancerad nivå; från andra program med medicinsk/biologisk inriktning tillgodoräknas disputation för doktorsgraden som examensarbete på avancerad nivå.

Kan examensarbete på avancerad nivå genomföras i förtid?

Huvudregeln är att examensarbetet på avancerad nivå görs på T10.

Om man vill, kan projektet påbörjas i förtid och bedrivas på deltid under en längre tidsperiod. Projektplanen kan dock tidigast lämnas in på T7, efter godkännande av de första 6 terminerna. Examination kommer dock inte att genomföras förrän ordinarie T10.

Vilka juridiska och etiska aspekter måste studenten tänka på i relation till mitt projekt?

Vi ser gärna projekt som utgår från patientuppgifter (journaler, intervjuer m m). Användandet av patientuppgifter kan ske antingen som ett kvalitetsprojekt eller som ett forskningsprojekt. Då patientuppgifter är integritetskänsliga, finns ett speciellt regelverk som måste följas, se etik. Om etisk prövning ej föreligger från EPN, krävs ett uppdrag från verksamhetschefen om tillstånd att genomföra projektet.

Kontakt

Kursansvarig: 
Bodil Ohlsson
Tel. 040-33 23 23
E-post: bodil.ohlsson@med.lu.se

Kursadministratör: 
Kerstin Troein
Tel: 040-39 14 00
E-post: Kerstin.Troein@med.lu.se
Postadress:
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Allmänmedicin och samhällsmedicin
CRC, hus 28, plan 11
Jan Waldenströms gata 35
205 02  MALMÖ

Examinator:
Martin Garwicz
E-post: martin.garwicz@med.lu.se