lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Hallå där...

adam linder
Adam Linder, forskare i infektionsmedicin vid IKVL, prisas för sitt engagemang kring sepsis. Bild: Olle Dahlbäck

Adam Linder, forskare i infektionsmedicin vid IKVL och överläkare på Skånes universitetsjukhus i Lund, som får det prestigefyllda priset ”The Global Sepsis Award 2017” i kategorin för individuella nomineringar.

Du får priset av Global Sepsis Alliance för dina insatser för att öka medvetenheten om sepsis och för att du satt ljus på ”Världsdagen för sepsis” i Sverige. Hur känns det?

– Väldigt överraskande, roligt och framför allt hedrande.


Samarbete mellan Lund och Malmö för att utjämna olikheter i hälsa

Mellan 2010 och 2015 genomfördes de första delarna av MEDIM-studien i Malmö (betydelsen av Migration och Etnicitet för Diabetesutvecklingen i Malmö). Där visades det att personer födda i Irak har ökad förekomst av typ 2-diabetes jämfört med personer födda i Sverige.

Personer i Irak hade högre förekomst av höga blodfetter, nedsatt insulinkänslighet, övervikt och fysisk inaktivitet. Men samtidigt har de lägre blodtryck än personer födda i Sverige. En ny del i studien har nu startat i samarbete med Robert Jablonowski och Håkan Arheden i Hjärt-MR gruppen på IKVL, där tidiga tecken på kardiovaskulär sjukdom ska undersökas med hjälp av magnetkamera (MR).


Avhandling: Ny analysmetod och behandling vid mitokondriella sjukdomar

johannes ehinger
Johannes Ehinger disputerar den 24 maj. Bild: Katarina Ehrenborg

Aerob omvandling av näring till energi i form av ATP sker i mitokondrierna. Nedsatt mitokondriefunktion kan ge upphov till sjukdom och det finns flera sjukdomar såsom blodförgiftning och neurodegenerativa sjukdomar där man tror att bristande funktion i mitokondrierna är en del av sjukdomsprocessen.

I Johannes Ehingers avhandling ”Mitochondrial dysfunction and metabolic intervention” presenteras en metod för att utvärdera mitokondriefunktion i blod, utvecklingen av ett läkemedel vid nedsatt mitokondriefunktion samt utvecklingen av en djurmodell som kan användas för att testa läkemedlets effekt.


Prisas för forskning om Nobelprisets historia i fysiologi eller medicin

Nils Hansson, forskare vid Heinrich Heine-universitetet i Düsseldorf, tilldelas Axel Hirsch pris 2017, för sin forskning i svenska och tyska arkiv om kandidater till Nobelpriset i fysiologi eller medicin som inte fick priset. Detta efter beslut av styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet.

Nils Hansson disputerade vid Enheten för Medicinens historia vid IKVL 2013.


Avhandling: Bättre vårdförlopp för patienter med cancer i bukspottkörteln

caroline williamsson
Caroline Williamsson har i sitt avhandlingsarbete studerat möjligheter för att förbättra omhändertagandet av patienter med cancer i bukspottkörteln. Bild: Olle Dahlbäck

Cancer i bukspottkörteln är en allvarlig cancerform där 50-60 procent redan har fått metastaser när diagnosen ställs och hos ytterligare 20 procent växer tumören så den inte kan opereras bort. För kvarstående cirka 20 procent kan en operation ge chans till bot, men komplikationer efter operation är vanligt.

Målet med Caroline Williamssons avhandling ”Perioperative aspects of pancreaticoduodenectomy” var att undersöka och förändra olika aspekter av vården för dessa patienter för att förbättra för patienterna och effektivisera användningen av hälso- och sjukvårdsresurser.


Avhandling: Hopp för effektivare behandling av knäartros

Att vara kvinna, överviktig och ha en trasig menisk med sämre lägesplacering ger hög risk för att utveckla knäartros. Ny forskning vid Lunds universitet lyfter fram fler bakomliggande orsaker till en av våra folksjukdomar. Något som kan leda till att effektivare behandling kan sättas in i tid.

Fan Zhang, ortopedkirurg och nybliven doktor i ortopedi vid IKVL, har närmare undersökt fynd som kan upptäckas innan artrosen bryter ut och hur sambandet ser ut mellan tidiga tecken och sjukdom.


Hallå där...

marie louise edvinsson
Marie-Louise Edvinsson visar en poster som presenterar hur fysioterapeuterna arbetar inom den standardiserade vårdplanen. Bild: Katarina Ehrenborg

Marie-Louise Edvinsson, disputerad i klinisk medicin, klinisk forskare och amanuens på läkarprogrammet med stor kompetens inom hjärtsviktsvård.

Din forskarbana började med att du tog biomarkören NT-ProBNP till akutsjukvården i Lund. Vad är NT-ProBNP?

– BNP (Brain Natriuretic Peptide) är ett hormon som frisätts från myocyter, främst i hjärtkammarna och förmaksväggen när tänjningen på väggen blir för stor, vilket sker vid hjärtsvikt där hjärtat inte klarar av att pumpa blodet vidare.


IKVL-professor prisas för sitt ledarskap

karint jirstroem astrid leander
Karin Jirström (till höger) mikroskopierar med Astrid Leander (till vänster) som är student på läkarprogramet, termin 11.

Karin Jirström, professor i patologi, tilldelas ett helt nytt pris The Minerva Leadership Award, instiftat av Medicinska fakultetens yngre forskare, för sitt akademiska ledarskap.

Det är Future Faculty, en sammanslutning av yngre forskare vid Lunds universitets medicinska fakultet, som genom ett nyinstiftat pris vill lyfta värdet av gott akademiskt ledarskap. De egenskaper som har bedömts är ärlighet, förtroende, rättvisa, respekt, ansvar och mod.


Disputationer

MAJ
22 Ingrid Kristensen, klinisk medicin med inriktning onkologi. "Paediatric radiotherapy - treatment planning aspects".
23 Fredrik Sundén, klinisk medicin med inriktning urologi. "Asymptomatic bacteriuria; protection against, and differential diagnosis towards symptomatic urinary tract infection".
24 Johannes Ehinger, klinisk medicin med inriktning mitokondriell patofysiologi. "Mitochondrial dysfunction and metabolic intervention".
26 Arash Mokhtari, klinisk medicin med inriktning akutsjukvård. "Diagnostic strategies in acute chest pain assessment, with focus on high-sensitivity cardiac troponin T.
26 Andreas Martinsson, klinisk medicin med inriktning kardiovaskulär epidemiologi. "Epidemiological aspects of aortic stenosis".
26 Jonas Ahlstedt, klinisk medicin med inriktning medicinsk strålningsfysik. "alpha1-microglobulin as a radioprotector of the kidneys".
31 Carlos Urey, klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi. "Development of a targeted drug delivery system for treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma".

JUNI
1 Sara Bertilsson, klinisk medicin med inriktning gastrorenterologi och hepatologi. "Acute pancreatitis - epidemiological aspects and prognosis".
3 Per Arvidsson, klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi. "Physiological aspects on intracardiac blood flow".
3 Disa Dahlman, klinisk medicin med inriktning beroendemedicin. "Skin and soft tissue infections among people who inject drugs - Prevalence and correlates of bacterial infections and colonization assessed through clinical and epidemiological studies".
7 Maria Mossberg, klinisk medicin med inriktning pediatrik. "Studies of the pathophysiology and epidemiology of vasculitis".
9 Beatriz Arenaz Búa, klinisk medicin med inriktning foniatri och dysfagi. "The pharyngoesophageal segment in dysphagia and tracheoesophageal speech".
9 Ulrika Nörby, klinisk medicin med inriktning reproduktionsepidemiologi. "Fetal risks of maternal drug treatment. Risk assessment and communication".
12 Ruimin Ge, biomedicin med inriktning neurologi. "Inflammation and stem cell therapy for stroke".
15 Martin Nilsson, klinisk medicin med inriktning onkologi. "Treatment of BRCA1/2-associated breast cancer and identification of mutation carriers among breast cancer patients".
16 Maria Hermanson, klinisk medicin med inriktning ortopedi. "Prevention of hip dislocation in cerebral palsy".
16 Jan Nilsson, klinisk medicin med inriktning kirurgi. "Liver tissue characterization and influence of chemotherapy in liver surgery".
19 Shahrzad Hosseininia, klinisk medicin med inriktning ortopedi. "Research on hip osteoarthritis".


Halvtidskontroller

JUNI
7 Eleni Bratanis, infektionsmedicin. "Dual aspects of bacterial antibody modification". (BMC I1341, Lund, kl 09.00).


Nyhetsrullen 

Aerob omvandling av näring till energi i form av ATP sker i mitokondrierna. Nedsatt mitokondriefunktion kan ge upphov till sjukdom och det finns flera sjukdomar såsom blodförgiftning och neurodegenerativa sjukdomar där man tror att bristande funktion i mitokondrierna är en del av sjukdomsprocessen.

Mellan 2010 och 2015 genomfördes de första delarna av MEDIM-studien i Malmö (betydelsen av Migration och Etnicitet för Diabetesutvecklingen i Malmö). Där visades det att personer födda i Irak har ökad förekomst av typ 2-diabetes jämfört med personer födda i Sverige.

Adam Linder, forskare i infektionsmedicin vid IKVL och överläkare på Skånes universitetsjukhus i Lund, som får det prestigefyllda priset ”The Global Sepsis Award 2017” i kategorin för individuella nomineringar.