Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Ledningsnytt 27 januari

Innehåll:


Bästa kollegor,

2017 är det sista året under denna fakultetslednings mandatperiod. Frågor som står högt på agendan för oss detta år är fortsatt vidareutveckling av samverkan med Region Skåne, nybyggnationer, ombyggnationer och forskningsinfrastruktur samt vidare arbete med våra tjänstestrategier.

ESS och Medicon Village

ess
ESS/Team Henning Larsen Architects.

På den danska sidan av Öresund är intresset för ESS som just nu byggs i Lund stort. I januari besökte en dansk delegation, med den danska forskningsministern i spetsen, Lund. Det är spännande att se att danskarna nu satsar offensivt på att kunna dra nytta av anläggningen.

Är du nyfiken på ESS och vill förstå bättre hur ESS kommer att fungera? Se gärna det TED-Talk som Sindra Petersson Årsköld, Senior Advisor på ESS, höll på arrangemanget TEDxLundUniversity i höstas.

Den 20 januari firade Medicon Village fem år och samma dag skrev Lunds universitet, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande samt Region Skåne under ett gemensamt konsortialavtal. Avtalet tydliggör och formaliserar det triple helix-samarbete som parterna startade i samband med att Medicon Village etablerades. Medicinska fakulteten har en omfattande forskningsverksamhet på Medicon Village som drar nytta av den mötesplats för samarbeten som Medicon Village har blivit.

Gunilla Westergren-Thorsson, dekan


Medel till forskningsinfrastruktur

Lunds universitet utlyste i slutet av maj 2016 medel för universitetsgemensam finansiering av infrastruktur där tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med särskild strategisk betydelse för universitetet var i fokus. Utlysningen är också planerad att ske årligen och beslut om tilldelning tas av rektor efter beredning i universitetets forskningsnämnd.

forskningslabb

Ett större antal ansökningar (28 st) inkom vid utlysningen 2016 och bereddes inom forskningsnämnden där utfallet för Medicinska fakulteten inte var optimalt och endast en ansökan relaterad till fakulteten beviljades medel (Jonas Björck, fakultetsövergripande infrastruktur för registerforskning).

Inför kommande år bör vi inom fakulteten noggrant planera och strukturera ansökningar, gärna tillsammans med kollegor inom andra fakulteter, som skall gälla infrastrukturer med universitetsövergripande intressen. Det är viktigt att infrastrukturerna har öppen tillgänglighet, kvalificerad service och utbildning för användare samt en långsiktig strategi för utveckling, finansiering, kommunikation och också avveckling.  Fakultetens medarbetare uppmanas att redan nu fundera på lämpliga strukturer inför kommande utlysningar.

Fakulteten presenterar nu dessutom "månadens infrastruktur" för att lyfta fram goda exempel på strukturer. Ett arbete pågår också för att forskningsinfrastrutkuer skall läggas in i universitetets nya informationssystem LUCRIS inom en snar framtid.

Lars Dahlin, prodekan


Nytt internt nyhetsbrev – ersätter E-bulletinen, Ledningsnytt och Närv

Detta är sista utgåvan av Ledningsnytt i detta format. Februari 2017 lanserar Medicinska fakulteten ett nytt internt nyhetsbrev som slår ihop E-bulletinen, Ledningsnytt och Närv. Du kommer fortsätta att få samma information som du får idag, men i ett enklare och mer överskådligt format.

kontor

Nyhetsbrevet kommer att skickas ut varannan vecka, och innehålla ledningsinformation, fakultetsnyheter och reportage samt länkar till aktuella utbildningar, konferenser, anslag och disputationer. Det kommer även att finnas både på svenska och på engelska. Och precis som idag kommer alla att kunna bidra med information som man vill sprida till sina kollegor.

Har du någon information du vill sprida inom fakulteten? Skicka e-post till newsletter@med.lu.se


Kommande arrangemang

Blir världen bättre? Vetenskapsvecka 6-12 mars

Den första av fem så kallade vetenskapsveckor under Lunds universitets 350-årsjubileum.

blir vaerlden baettre

Hur har utvecklingen sett ut som lett till dagens situation och vad kommer vi att lämna efter oss till våra barn och barnbarn? Under denna temavecka tar vi upp några av våra mest brännande frågor inom miljö, klimatförändringar och katastrofer, starka och svaga stater och dess utveckling, mänskliga rättigheter, framförallt under krig och konflikter och mycket mer. Vi lyfter även internationella kvinnodagen med ett heldagsseminarium. Veckan avslutas på Vattenhallen som arrangerar en helg med jorden-tema för hela familjen.

 


Grattis till …

Sveriges mest sökta internationella masterutbildning är folkhälsovetenskap vid Lunds universitet. Färsk statistik från Universitets- och högskolerådet visar att utbildningen har flest sökande bland internationella masterprogram vid svenska universitet och högskolor, i konkurrens med över 700 andra program. Nio av de tio mest sökta utbildningarna återfinns vid Lunds universitet.

maria simonsson
Maria Simonsson. Foto: Olle Dahlbäck

Svenska Läkaresällskapets pris till yngre forskare Asklepiospriset för bästa publicerade vetenskapliga artikel 2016 har tilldelats Maria Simonsson för hennes artikel inom bröstcancerforskning: ”CYP1A2 – a novel genetic marker for early aromatase inhibitor response in the treatment of breast cancer patients”.

Alzheimerfondens stora forskningspris 2017 om 2,5 miljoner kronor har tilldelats Oskar Hansson, docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Oskar Hansson och Laurent Roybon har båda tillsammans med nordiska kolleger erhållit ca 10 miljoner kronor i vardera två forskningskonsortium från Olav Thon Stiftelsen. Oskar Hansson för projektet "Early biomarkers of Alzheimer’s disease using single-molecule” detection. Laurent Roybon för projektet Brain aquaporins: Novel therapeutic targets for Parkinson’s disease

anders palm
Anders Palm

Einar Hansens Forskningsfond har tilldelat Anders Palm ett hederspris för hans insatser för etableringen av Medicinsk humaniora vid Lunds universitet.

Två forskare vid fakulteten får Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning stora anslag: Andreas Edsfeldt får 5,2 miljoner för forskning på halvtid och Joakim Esbjörnsson 6,8 miljoner på heltid.


Forskning i fokus: Virus i arvsmassan viktiga för vår hjärna

johan jakobsson foto2016
Johan Jakobsson

Så kallade retrovirus har under årmiljonernas gång kommit att infogas i människans DNA, där de utgör nära 10 procent av den totala arvsmassan. Johan Jakobsson och hans forskargrupp vid Lunds universitet har nu funnit en mekanism genom vilken retrovirus kan påverka hur gener uttrycks. Det innebär att de kan ha varit viktiga för den mänskliga hjärnans utveckling, och att de även kan spela en roll vid olika neurologiska sjukdomar.

fakultetsledning 2015
Dekan Gunilla Westergren-Thorsson, prodekan Lars B Dahlin, vicedekan Anna Maria Drake, vicedekan Anders Bjartell, vicedekan Stefan Hansson, vicedekan Cecilia Lundberg och vicedekan Roland Andersson.