Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Muntlig kommunikation för doktorander

kontakt medcul

MedCUL – Pedagogisk utveckling och utbildning > Högskolepedagogisk utbildning och kurser > MedCULs kursutbud >Här

 

Forskarutbildningskurser söks här 

Omfattning 
1,5 hp. 5 schemalagda kursdagar samt tid för självstudier. Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier (c:a 40 timmar).

Målgrupp  
Forskarstuderande vid medicinska fakulteten, samtliga ämnen. Kursen är obligatorisk.

Syfte 
Syftet med kursen är att deltagarna ska få öva muntliga presentationer, utveckla medvetenhet om kommunikationsprocess och lyssnarperspektiv samt färdighet i att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt.

Mål 
Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna

  •  göra en forskningspresentation för andra forskarstuderande med beaktande av lyssnarperspektivet
  •  urskilja och analysera icke-verbala kommunikationsmönster i muntliga presentationssituationer
  •  ge konstruktiv feedback efter en muntlig presentation
  •  reflektera skriftligt med stöd i litteratur över hur en muntlig presentation kan struktureras och genomföras.

Innehåll 
Kursen tar upp olika sätt att strukturera och visualisera innehållet i en muntlig presentation, röstens och kroppsspråkets funktion samt stresshantering. Fokus ligger på forskningspresentationer för forskarkollegor men även anpassning till andra målgrupper samt kommunikation i undervisningssituationer behandlas. Innehållet relateras till teorier om vuxnas lärande samt kognitions- och beteendevetenskap.

Genomförande
I olika typer av praktiska övningar tränas deltagarna i att strukturera och visualisera innehåll, identifiera egna och andras kommunikationsmönster, ge och ta konstruktiv feedback, hantera stressreaktioner samt pröva röstens och kroppens olika uttrycksmöjligheter. Etablerad praxis kartläggs och synliggörs för kritisk granskning och diskussion i gruppen och relateras till kommunikations- och lärandeteori. Läsning av litteratur och arbete med egen reflektionsuppgift ingår också. Närvaro på kursens samtliga moment är obligatorisk.

Undervisningsspråk
Svenska. Kursen ges också på engelska.

Examination 
Aktivt deltagande i kursens samtliga övningar. Två förberedda muntliga presentationer samt en skriftlig reflektion i samband med förberedelsearbetet och med utgångspunkt från kurslitteraturen skall genomföras.

Betyg
Endast betygen godkänt och underkänt förekommer.

Antal deltagare  
20

Litteratur 
E. Mattsson. Att tala så att andra vill lyssna. 2010. Ordrum
Övrig litteratur meddelas vid kurstillfället.

Kursens elektroniska bibliotek

Tillbaka till Översikt över kursutbudet