lu.se

Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård

Alkohol/Droger - Tobak – Näring - Fysisk Aktivitet – Samsjuklighet

Clinical Health Promotion Center har ett tvillingcenter i Köpenhamn, WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals and Health Services på Bispebjerg & Frederiksbergs Hospital.

Centret kommer att stärka den kliniska forskningen och utvecklingen beträffande fem huvudområden: alkohol/narkotika, tobak, näring, fysisk aktivitet och samsjuklighet.

Forskargruppen har en stark och tydlig identitet vid Lunds universitet. Här har sedan bildandet av forskargruppen 1987 genomförts både nationell och internationell forskning av hög kvalitet inom alkohol- och drogområdet i nära samverkan med kommunal, lokal och regional hälso- och sjukvård. Den senaste bedömningen av denna forskning visade på excellent nivå. Dessutom forskar vi nu även om tobak med fokus på behandlingseffekt, nya metoder och program.

Forskning med inriktning mot hälsofrämjande åtgärder

Ytterligare utveckling av denna plattform av gränsöverskridande arbetssätt har påbörjats genom att arbeta mot bättre hälsovinst till gagn för den enskilda patienten, för hälsovården och för samhället som helhet. Utfallet omfattar både behandlingseffekt, morbiditet, komorbiditet och mortalitet, självvärderad hälsa och livskvalitet, samt socioekonomiska förhållanden.

Klinisk forskning genom intervention av:

  • hälsofaktorer bland alkohol- och drogmissbrukare, såsom rökning, övervikt, undernäring och brist på fysisk aktivitet samt kroniska medicinska sjukdomar (t.ex. VIP-programmet) 
  • alkoholmissbruk och övriga hälsodeterminanter bland somatiska patienter på sjukhus och i primärvården (t.ex. Scand-Ankle projektet).
  • alkoholmissbruk och övriga hälsodeterminanter såsom ett fullständigt VIP-program bland psykiskt sjuka patienter på sjukhus och i primärvården

Denna forskningsinsats mot kliniskt hälsofrämjande åtgärder bygger på den stora outnyttjade potential för förbättring av ohälsa, ökad sjuklighet och dödlighet samt låg livskvalitet, som är beskrivet hos både beroendepatienter och andra patienter (såväl somatiska som psykiskt sjuka patienter). Insatsen omfattar både screening, intervention och uppföljning på kort och lång tid.

Den följer validerade WHO-standarder och relaterade dokumentationsmodeller av patientinriktade hälsofrämjande åtgärder – och kan problemfritt kopplas till DRG-systemet och kliniska kvalitetsregister för hälsa tvärsöver specialiteter och sektorer.

UNDERVISNING

Undervisning i Beroendelära för läkarstudenter under termin 9 bedrivs i samarbete med Beroendecentrum, Psykiatri Malmö.

I samarbete med Beroendecentrum Malmö arrangerar vi även sedan några år tillbaka Kurs i intensiv rökstoppsbehandling, Gold Standard Program (GSP), vid rökfri operation, tobaksfri psykiatri, mm - där intensiv insats är ett krav. 

ORGANISATION

Sverige / Danmark

Universitetsmässigt ingår vårt centrum i Institutionen för hälsovetenskaper under Medicinska fakulteten, Lunds Universitet / Köpenhamns Universitet.

Sjukvårdsmässigt hör vi till Beroendecentrum Malmö, Psykiatri Skåne / Bispebjerg Hospital, Köpenhamn.

flensb

Kontaktuppgifter

Forskargruppsledare 
Professor 
Hanne Tønnesen
040-33 29 85
hanne.tonnesen@med.lu.se 

Sekreterare och webansvarig 
Administrativ koordinator
Eva Skagert
040-33 29 78
eva.skagert@med.lu.se 

Postadress 
Klin Centrum f Hälsofrämjande Vård
Lunds Universitet
Skånes universitetssjukhus
Cronquists gata 108
205 02 MALMÖ

Hämställe 
33

Aktuell information

Gold Standard Program (GSP) - Kurs i intensiv rökstoppsbehandling vid rökfri operation, tobaksfri psykiatri

Nästa kursdatum: 19-20/2 + 2/4 2014

För mer info och anmälningsblankett

Så mycket bättre PSYKIATRI

Hälsovetenskapens dag 1 april 2014 kl. 13-16.30

Program och mer info.