lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Basala gangliernas patofysiologi

Välkommen till forskargruppen Basala gangliernas patofysiologi 

De basala ganglierna är ansamlingar av nervcellskärnor belägna djupt inne i storhjärnan. Deras främsta funktion är att sortera bland information som kommer ner från hjärnbarken med syftet att generera välkoordinerade rörelser och tankar. Förlust av, eller dysfunktion hos, neuroner i de basala ganglierna orsakar några typiska rörelserubbningar, så som svårigheter att påbörja rörelser, s k akinesier, eller onormala ofrivilliga rörelser, s k dyskinesier. En av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna som kan drabba de basala ganglierna är Parkinsons sjukdom.

Den typiska skada som drabbar de basala ganglierna vid parkinson utgörs av en förlust av dopaminneuroner i ett område som kallas substantia nigra. Detta medför dopaminbrist i ett annat större område som heter striatum, vilket spelar en mycket viktig roll i regleringen av motoriken. Farmakologisk dopaminersättning med L-DOPA är fortfarande den mest effektiva behandlingen för parkinson. Men behandlingen orsakar komplikationer på lång sikt, som exempelvis dyskinesier. Även nyare behandlingsstrategier mot parkinson, såsom nervcellstransplantationer, kan orsaka invalidiserande dyskinesier. 

Vår forskning fokuserar på molekylär och cellulär plasticitet i de basala ganglierna efter skada och/eller behandling. Forskningens huvudinriktningar innefattar de mekanismer som ligger bakom så väl sjukdomsförloppet, som effekterna av olika behandlingar (både farmakologiska och genom celltransplantationer). Våra experimentella studier, som sker i gnagarmodeller, vilar på en kombination av tekniker, vilka alltid innefattar en beteendeobservationsmetodik som vi själva utvecklat. Utöver beteendetester använder vi en rad molekylära och morfologiska metoder, samt nervcellsregistreringar, för att utröna rollen av specifika neurotransmittorer och intracellulära signalmolekyler i olika stadier av sjukdomen och dess behandling.

Vi utvärderar också om nya farmakologiska ämnen, som påverkar andra receptorer än de för dopamin, har potential att eventuellt bli framtida läkemedel. Vår forskning bidrar till utvecklingen av nya behandlingsformer för parkinson och andra sjukdomar som drabbar de basala ganglierna.

Relaterad Information

Basal Ganglia Pathophysiology Team
Basal Ganglia Pathophysiology Team

Avslutade projekt:

  • Neuromodel 
  • REPLACES 

and of three Centres of Excellence in translational neuroscience supported by the Swedish National Research Council:

Finished project:

  • Neuro Fortis

Part of three Centres of Excellence in translational neuroscience supported by the Swedish National Research Council:

Completed programmes:

  • Neuromodel  
  • REPLACES
  • TreatPolyQ
  • Neurofortis