lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Epidemiology for Health, EpiHealth

"Epidemiology for Health" (EpiHealth) är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Uppsala universitet. Verksamheten startade i början av 2010. Det finns en styrelse och en styrgrupp.

Målet är att befrämja nationell och internationell excellens inom epidemiologisk forskning, bl.a. avseende basal epidemiologi (gen-miljö interaktioner), infrastrukturer (register, biobanker), samt klinisk epidemiologi (kvalitet i vården, patientdataregister, hälsoekonomi).

EpiHealth vill organisera forskarkurser samt skapa en katalog för olika epidemiologiska projekt vid de två universiteten.


2014-06-25

Förbättrade förutsättningar för registerbaserad forskning

En ny lag om forskningsdatabaser som ska göra det möjligt för statliga universitet och högskolor samt andra statliga myndigheter som har till uppgift att bedriva forskning att bygga upp databaser med personuppgifter som ska kunna användas i framtida forskningsprojekt. Det är ett av förslagen från Registerforskningsutredningen som i dag överlämnar betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) till Utbildningsdepartementet.

Läs mer på Regeringens hemsida


2014-05-21 

Självutvärderingen av EpiHealth till Vetenskapsrådet nu klar och insänd 

Nu har vår rapport inlämnats till VR som sammanfattar vår verksamhet under perioden 2010-2013. Dessutom har vi exemplifierat genom en Case Study (nutritions- och genetisk epidemiologi, NGE). Nu följer en international review och sedan en hearing på VR den 1 december 2014. Detta avgör vår framtid och finansiering, där vi har gott hopp om fortsatt stöd. Faktiskt är vår vetenskapliga produktion mycket hög, sannolikt högst av alla 43 Strategiska Forskningsområden i landet sammantaget, med bl.a. 819 publikationer under 2013! 

Vi uppmanar alla som intresserar sig för vår verksamhet att ta del av dessa dokument.  Peter M Nilsson, koordinator Marju Orho-Melander, vice koordinator SFO EpiHealth 


2014-03-10

The new EpiHealth video is now published:


2014-02-17

Assistant researcher

The research network SIMSAM Lund, funded by Swedish Research Council (VR), announces a position as assistant researcher (post doc; two years full time) with focus on methodological development in Epidemiology.

More information and application form can be found at http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24914&Dnr=594789&Type=E. Last day of applying is 2014-03-06.
Questions regarding the position can be directed to Jonas Björk, professor in Epidemiology. E-mail jonas.bjork@med.lu.se


2013-12-10

Stort anslag till ny forskarskola om åldrande och hälsa med stöd av EpiHealth

http://www.med.lu.se/nyheter/131209_aaldrande


2013-11-22

Emily Sonestedt fick ta emot Swedish Nutrition Foundations pris till yngre nutritionsforskare till minne av professor Nils-Georg Asp. 

Priset delade ut vid symposiet ”Kolhydrater, fibrer och fullkorn – från vetenskap till en hälsosam kost” den 20:e november i Lund. Priset ska gå till en framstående yngre forskare som visat stort engagemang för nutritionsforskningen och dess utveckling. Prissumman är på 50 000 kr. Emily disputerade 2008 i ämnet folkhälsa under professor Elisabet Wirfälts handledning där hon studerade sambandet mellan fiberrika livsmedel, enterolakton och bröstcancer. Hon har sedan 2009 varit postdoktor och är numera forskarassistent i Marju Orho-Melanders forskargrupp och undersöker samspelet mellan kost och gener för risken att utveckla olika folksjukdomar. Hon har varit ordförande i expertgruppen för kolhydrater inför revideringen av Nordiska Näringsrekommendationerna och är medlem i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa.

Emily Sonestedt

 


2013-11-19

Stora forskningsanslag beviljade till Malmö Offspring Study från VR

För att närmare studera familjär ansamling av sjukdomsrisk på basen av arv och miljö startade Malmö Offspring Study (MOS), även benämnd Malmö Familjestudie, i mars 2013 vid Klinisk Forskningsenhet, Internmedicinska Kliniken, SUS Malmö. Nyligen har Vetenskapsrådet beviljat ett 5-års anslag om 6.5 miljoner kronor till MOS 2014-2018, och från Hjärt- och Lungfonden har beviljats ett 2-års anslag på 0.8 miljoner kronor. Tidigare har projektet även erhållet finansiellt stöd från ALF och Region Skåne. Detta ger oss en plattform för att kunna gå vidare från pilotstudie till huvudstudien under 2014. Inom MOS finns ett flertal viktiga samarbeten med t.ex. kostforskare (kost, gener, mikrobiota), kognitiv medicin (kognitiva tester) samt Tandläkarhögskolan i Malmö (munhålans status och tändernas mikrobiota). 

Peter M Nilsson, för styrgruppen i MOS. Läs mera på www.med.lu.se/mos


2013-11-06 

Vetenskapsrådet och Hjärtlungfonden stödjer Malmö Offspring Study

Genom beslut den 4 november 2013 har Vetenskapsrådet beslutat att stödja MOS med ett femårs-anslag på sammanlagt 6.5 miljoner kronor. Även Hjärtlungfonden har beslutat att stödja MOS med ett tvåårs-anslag på 0.8 mijoner kronor. Redan stöds MOS av Regionala forskningsmedel från Region Skåne. Detta skapar sammantaget ett ekonomiskt underlag för att kunna gå från pilotstudien på 500 undersökta individer till huvudstudien med beräknat 4000-5000 undersökta individer, förutom den kvalitetsstämpel som dessa anslag anger. 

Peter M Nilsson, PI

Olle Melander, PI


2013-11-05

Stora satsningar från Vetenskapsrådet på epidemiologiska forskare knutna till Lunds universitet

Vetenskapsrådets beslut om forskningsmedel som offentligjordes den 4 november 2013 innebar att mångmiljonbelopp anslogs bl.a. till epidemologisk forskning vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Bland forskare som berörs, och som även är medlemmar i SFO EpiHealth nätverket, finns Juan Merlo projektbidrag (Kontextuella effekter på individens sjukdomsrisk: ifrågasättande av tidigare evidens i ljuset av nya metodologiska angreppssätt) 7.3 miljoner, Peter M Nilsson projektbidrag (Familjeförekomst av kroniska sjukdomar och den svårfångade herediteten. Malmö Familjestudie: Malmö Offspring Study) 6.5 miljoner, Anna Rignell-Hybom, rambidrag (SIMSAM Lund-nya perspektiv på samspelet mellan miljöfaktorer, sociala frågor och hälsa) 20.6 miljoner. Dessutom fick Gunnar Engström, Peter M Nilsson och Marju Ohro-Melander m.fl. forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden.

Peter Nilsson

http://www.med.lu.se/klinvetmalmo/nyhetsarkiv/131104vr_hlf


2013-10-25

Ny informationsportal för forskare som använder befolkningsbaserad registerdata www.registerforskning.se

www.registerforkning.se innehåller övergripande uppgifter om tillgängliga register och biobanker vid myndigheter och organisationer samt i förekommande fall länkar till de informationssystem som finns hos dataägarna. Webbplatsen tillhandahåller även övergripande information om etiska krav, lagstiftning och organisatoriska/tekniska system för datahantering.

www.registerforsknking.se är under uppbyggnad och man efterfråga återkoppling på innehåll och utformning av webbplatsen för att portalen ska bli så informativ som möjligt för forskare som använder befolkningsbaserade registerdata. Alla synpunkter är välkomna. Gärna till båda e-postadresserna nedan.

Magnus.stenbeck@ki.se ; anna.holmstrom@umu.se 


2013-06-24 

Symposium om biomarkörer vid kardiovaskulär sjukdom genomfört i Malmö 

Den 7-8 maj 2013 genomfördes ett officiellt satellitsymposium till European Society of Hypertension (ESH) och dess årliga kongress, denna gång i Milano den 14-17 juni. Temat för symposiet var att närmare analyser olika biomarkörer (genetiska såväl som blodburna och även byggt på fysiologiska tester) i relation till risk för kardiovaskulär sjukdom, eller använda för att prediktera och följande behandlingsförlopp. Symposiet varade två dagar och besöktes av cirka 60 deltagare. Det finns en abstractsamling att ta del av samt en videoinspelning av en rad föredrag där respektive föreläsare givit sitt tillstånd till dokumentation i utbildningssyfte.

Vi tycker att symposiet var givande och att det befrämjade internationella kontakter. Symposiet organiserades med stöd av medel från SFO EpiHealth och vårt gemensamma svensk-danska EU interregprojekt (länk). 

Peter M Nilsson & Olle Melander


2013-05-28

Ny proposition från Utbildningsdepartementet om befolkningsstudier:
"Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa "Sammanfattning: I propositionen föreslås en ny lag om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Förslaget innebär att det införs ett tydligt rättsligt stöd för statliga universitet och högskolor att med den enskildes uttryckliga samtycke behandla personuppgifter i syfte att skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för människors hälsa i övrigt. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 november 2013. I avvaktan på en av regeringen beslutad generell översyn av förutsättningarna för registerbaserad forskning föreslår regeringen att lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa ska vara tidsbegränsad och gälla till och med den 31 december 2015.

http://www.regeringen.se/sb/d/17144/a/217843

Detta är ett viktigt nytt lagförslag som kan komma att lösa upp en del problem som befolkningsstudier har brottats med, fr.a. LifeGene. Vi hoppas att sådana studier nu kan göras på ett enklare sätt då ett bättre lagstöd ges.Samtidigt arbeter en utredning under ledning av Bengt Westerberg för en mer omfattande ny lagstiftning inom samma område, att gälla från 2015-2016 och som skall vara harmonierad med EU:s lagstiftning inom området. 

Peter M Nilsson
SFO EpiHealth


 2013-05-27

Artikel som publicerats i SvD


2013-05-06

Ny professor i medicinsk epidemiologi
Gunnar Engström har tillträtt professuren i medicinsk epidemiologi vid Lunds Universitet och SFO Epihealth. Han kommer närmast från AstraZeneca R&D där han under senaste åren arbetat som senior epidemiologist. I sin tidigare forskning har han främst ägnat sig åt hjärt-kärlsjukdomarna epidemiologi. Bland annat har han utfört viktiga studier av låggradig inflammation och dess betydelse för risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom, vilket också uppmärksammats internationellt. Ett annat område som stått i fokus för Gunnars studier är betydelsen av nedsatt lungfunktion. Som ny professor kommer Gunnar Engström och hans forskargrupp att arbeta med forskning i de epidemiologiska material som finns vid Lunds Universitet. Dessutom kommer han att vara engagerad i att etablera nya kohorter för framtidens forskning i epidemiologi. Tjänsten kommer att vara placerad vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

22 gunnar e

2013-04-30

Jonas Björk är nyutnämnd professor i epidemiologi med inriktning mot epidemiologisk metodik vid institutionen för laboratoriemedicin i Lund. 
Jonas forskning spänner över så skilda fält som metoder för skattning av njurfunktion, riskmodellering inom klinisk epidemiologi, närmiljöns betydelse för hälsa och välmående samt mer teoretiska frågeställningar inom epidemiologisk metodik. Jonas är för närvarande assisterande koordinator för forskarnätverket SIMSAM EarlyLife (www.med.lu.se/simsam_early_life)  vid Lunds universitet, medlem av styrelsen för svensk epidemiologisk förening och koordinerar verksamheten inom medicinsk statistik och epidemiologi vid FoU-centrum Skåne (www.skane.se/mse) .

jonas bjork foto

2013-04-17

Mendelsk randomisering kan förnya den observationella epidemiologin 
Ett av den observationella epidemiologins stora problem är att det finns alldeles för många samband, varav de flesta sannolikt är falska som någon hävdat. Detta beror på confounding, reverse causation, bias och mätproblem. Av detta skäl behövs nya metoder för att närmare kunna bestämma äkta kausala samband som baseras på sanna biologiska mekanismer inom patofysiologin i bakgrunden til sjukdomsrisk. En sådan metod utgörs av analyser baserade på s.k. mendelsk randomisering när en genetisk markör kan ha samband med en biomarkör/fenotyp som är associerad till sjukdom, men även att den genetiska markören uppvisar ett eget oberoende samband med sjukdomen ifråga. Detta beskrivs i en översikt i Läkartidningen - se länk - samt även i en ny studie av Erik Ingelsson et al. från Uppsala beträffande biomarkören adiponektin som markör för insulinkänslighet (Diabetes. 2013 Apr;62:1338-44). Varför är detta viktigt? Jo, det är endast behandling mot äkta biologiska sjukdomsmekanismer som kan leda till klinisk framgång, t.ex. preventivt, medan intervention mot icke-kausala samband inte har chans att ge kliniska effekter. 

Peter M Nilsson, SFO EpiHealth


2013-04-10

 

Exploring collaborative epidemiology to develop scandinavian cardiovascular research and treatment


2013-03-22

Ny utredning om registerbaserad forskning
Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om föruttsättningar för registerbaserad forskning (U 2013:01) under ledning av Bengt Westerberg. Syftet är att se över hela den registerbaserade epidemiologiska forskningen i Sverige, såväl populationsbaserad som baserad på patientdata, och des olika formella, juridiska och vetenskapliga aspekter. Ett slutbetänkande avses bli klart sommaren 2014. Olika experter biträder utredningen, däribland Peter M Nilsosn som representant för Lunds universitet och SFO EpiHealth.

Länk till Utbildningsdepartementet/Pågoende utredningar: "Ledamöter i utredning om registerbaserad forskning 2013".


2013-03-15

Sammanfattning från Tegger symposium den 14 mars


Arkiv


 

Kontaktperson och koordinator:

peter nilsson

Peter M Nilsson 

Professor i klinisk kardiovaskulär forskning 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Telefon: 040-33 24 15, 0704-50 34 56
E-post: Peter.Nilsson@med.lu.se 

Kalendarium 2014

 


 

Epi-Scania Symposium 2014 - in collaboration with EpiHealth and Region SkåneEpidemiology and register-based research in Southern Sweden

Date: Wednesday 3 September, 2014.
Time: 09.30-16.00
Place: Hörsalen, Medicon Village, Lund


University of Pisa Summer Schools 2014 - UPSS

“Updates in Cardiovascular Pathophysiology”

When: 15 to 26 september 2014


HandsOn: Biobanks 2014 - From Biobanks to Medical Innovations

When: 23-24 September
Where: Helsinki, Finland

Welcome to an interactive conference on biobanking in Helsinki in September! Listen to keynote talks, take part in interactive workshops and meet the experts. 

Find out more and register today : www.handsonbiobanks.org


 

Kurs i biobanksvetenskap i Lund den 13-17 oktober 2014 

Välkommen till en veckolång kurs i biobanksvetenskap med olika praktiska exempel som arrangeras i Medicon Village i Lund den 13-17 oktober 2014. Kursen anordnas av LU noden av BBMRI.se i samverkan med SFO EpiHealth samt Region Skåne, VO Laboratoriemedicin och VO Biobank. Vi ser gärna att kursdeltagare kommer från olika miljöer och vill gärna prioritera doktorander samt personal med daglig erfarenhet av biobanksarbete. Under kursen diskuteras svenska och internationella erfarenheter samt hur lokala studier och kohorter i Malmö/Lund har kunnat använda biobanker för forskning. 

Online registration: http://www.cmps.lu.se/life_sciences/courses/biobanking-week-42/ - under the Applicaton sheet


Courses in Registry-and biobank-based research

In 2014, SIMSAM Lund together with CED and Metalund, will give two courses in register- and biobank-based research.

Deadline for application: April 7th 2014

For dates and more information please go to the SIMSAM web:
http://www.med.lu.se/simsam_lund


Andra nationella mötet om biobanker och forskningsstrukturer - Summering av 5 år med EpiHealth

Var: Jubileumsaulan, SUS, Malmö

När: 12-13 november, 2014


Course in Advance Epidemiology in Malmö

We invite you to register for a course in advanced epidemiology including state of the art knowledge on novel biomarkers and their role for improving our knowledge on individual risk prediction and individually-tailored treatment. Know how to use and interpret measures of discriminatory accuracy for the evaluation of risk factors in Public Health. Learn about modern cohort studies, biobanks and new analytical methodologies. This is the coming course in advance epidemiology: “Traditional risk factors and novel biomarkers in public health: using measures of discriminatory accuracy for personalized risk detection”, as arranged by Professor Juan Merlo for EpiHealth,

Date: 13-14 November 2014,
Pace: CRC, Malmö


Epidemiologisk forskning vid Lunds Universitet

Datum: 19-20 november 2014
Plats: Örenäs Slott


vetenskap och haelsa