lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Epidemiology for Health, EpiHealth

"Epidemiology for Health" (EpiHealth) är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Uppsala universitet. Verksamheten startade i början av 2010. Det finns en styrelse och en styrgrupp.

Målet är att befrämja nationell och internationell excellens inom epidemiologisk forskning, bl.a. avseende basal epidemiologi (gen-miljö interaktioner), infrastrukturer (register, biobanker), samt klinisk epidemiologi (kvalitet i vården, patientdataregister, hälsoekonomi).

EpiHealth vill organisera forskarkurser samt skapa en katalog för olika epidemiologiska projekt vid de två universiteten.


Andra Nationella Mötet om Befolkningsstudier och Biobanker

EpiHealths årsmöte samt värdering av en första 5-års period av SFO arbete

Vi riktar oss med en inbjudan till alla medlemmar i nätverket för SFO EpiHealth och representanter för Lunds och Uppsala universitet, liksom till andra intresserade, för att närvara vid detta öppna årsmöte i Jubileumsaulan, SUS, Malmö, den 12-13 november 2014. Vi kommer då att redogöra för fem års utveckling av SFO EpiHealth samt diskutera nyheter beträffande befolkningskohorter, infrastrukturer, nya lagar och lagförslag, samt ny utveckling inom forskningsfinansiering (VR, EU). Vi gästas bl.a. av utredare Bengt Westerberg (Utredningen "Registerforskning" 2014) samt vice-rektor Sven Strömqvist, Lunds universitet, liksom av representanter för våra båda universitet som utgör basen för SFO EpiHealth. Även representanter från andra universitet kommer att inbjudas att närvara.

Välkommen med Din anmälan till forskningsadministratör Camilla Key (Camilla.key@med.lu.se 040-33 23 01). Ingen deltagaravgift. Anmäl Dig även till 5-års middagen med festligheter på kvällen den 12/11 ! 

Bästa hälsningar:

Peter M Nilsson, Koordinator SFO EpiHealth
Marju Orho-Melander, Vice Koordinator SFO EpiHealth


2014-06-25

Förbättrade förutsättningar för registerbaserad forskning

En ny lag om forskningsdatabaser som ska göra det möjligt för statliga universitet och högskolor samt andra statliga myndigheter som har till uppgift att bedriva forskning att bygga upp databaser med personuppgifter som ska kunna användas i framtida forskningsprojekt. Det är ett av förslagen från Registerforskningsutredningen som i dag överlämnar betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) till Utbildningsdepartementet.

Läs mer på Regeringens hemsida


2014-05-21 

Självutvärderingen av EpiHealth till Vetenskapsrådet nu klar och insänd 

Nu har vår rapport inlämnats till VR som sammanfattar vår verksamhet under perioden 2010-2013. Dessutom har vi exemplifierat genom en Case Study (nutritions- och genetisk epidemiologi, NGE). Nu följer en international review och sedan en hearing på VR den 1 december 2014. Detta avgör vår framtid och finansiering, där vi har gott hopp om fortsatt stöd. Faktiskt är vår vetenskapliga produktion mycket hög, sannolikt högst av alla 43 Strategiska Forskningsområden i landet sammantaget, med bl.a. 819 publikationer under 2013! 

Vi uppmanar alla som intresserar sig för vår verksamhet att ta del av dessa dokument.  Peter M Nilsson, koordinator Marju Orho-Melander, vice koordinator SFO EpiHealth 


2014-03-10

The new EpiHealth video is now published:


2014-02-17

Assistant researcher

The research network SIMSAM Lund, funded by Swedish Research Council (VR), announces a position as assistant researcher (post doc; two years full time) with focus on methodological development in Epidemiology.

More information and application form can be found at http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24914&Dnr=594789&Type=E. Last day of applying is 2014-03-06.
Questions regarding the position can be directed to Jonas Björk, professor in Epidemiology. E-mail jonas.bjork@med.lu.se


2013-12-10

Stort anslag till ny forskarskola om åldrande och hälsa med stöd av EpiHealth

http://www.med.lu.se/nyheter/131209_aaldrande


2013-11-22

Emily Sonestedt fick ta emot Swedish Nutrition Foundations pris till yngre nutritionsforskare till minne av professor Nils-Georg Asp. 

Priset delade ut vid symposiet ”Kolhydrater, fibrer och fullkorn – från vetenskap till en hälsosam kost” den 20:e november i Lund. Priset ska gå till en framstående yngre forskare som visat stort engagemang för nutritionsforskningen och dess utveckling. Prissumman är på 50 000 kr. Emily disputerade 2008 i ämnet folkhälsa under professor Elisabet Wirfälts handledning där hon studerade sambandet mellan fiberrika livsmedel, enterolakton och bröstcancer. Hon har sedan 2009 varit postdoktor och är numera forskarassistent i Marju Orho-Melanders forskargrupp och undersöker samspelet mellan kost och gener för risken att utveckla olika folksjukdomar. Hon har varit ordförande i expertgruppen för kolhydrater inför revideringen av Nordiska Näringsrekommendationerna och är medlem i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa.

Emily Sonestedt

 


2013-11-19

Stora forskningsanslag beviljade till Malmö Offspring Study från VR

För att närmare studera familjär ansamling av sjukdomsrisk på basen av arv och miljö startade Malmö Offspring Study (MOS), även benämnd Malmö Familjestudie, i mars 2013 vid Klinisk Forskningsenhet, Internmedicinska Kliniken, SUS Malmö. Nyligen har Vetenskapsrådet beviljat ett 5-års anslag om 6.5 miljoner kronor till MOS 2014-2018, och från Hjärt- och Lungfonden har beviljats ett 2-års anslag på 0.8 miljoner kronor. Tidigare har projektet även erhållet finansiellt stöd från ALF och Region Skåne. Detta ger oss en plattform för att kunna gå vidare från pilotstudie till huvudstudien under 2014. Inom MOS finns ett flertal viktiga samarbeten med t.ex. kostforskare (kost, gener, mikrobiota), kognitiv medicin (kognitiva tester) samt Tandläkarhögskolan i Malmö (munhålans status och tändernas mikrobiota). 

Peter M Nilsson, för styrgruppen i MOS. Läs mera på www.med.lu.se/mos


2013-11-06 

Vetenskapsrådet och Hjärtlungfonden stödjer Malmö Offspring Study

Genom beslut den 4 november 2013 har Vetenskapsrådet beslutat att stödja MOS med ett femårs-anslag på sammanlagt 6.5 miljoner kronor. Även Hjärtlungfonden har beslutat att stödja MOS med ett tvåårs-anslag på 0.8 mijoner kronor. Redan stöds MOS av Regionala forskningsmedel från Region Skåne. Detta skapar sammantaget ett ekonomiskt underlag för att kunna gå från pilotstudien på 500 undersökta individer till huvudstudien med beräknat 4000-5000 undersökta individer, förutom den kvalitetsstämpel som dessa anslag anger. 

Peter M Nilsson, PI

Olle Melander, PI


2013-11-05

Stora satsningar från Vetenskapsrådet på epidemiologiska forskare knutna till Lunds universitet

Vetenskapsrådets beslut om forskningsmedel som offentligjordes den 4 november 2013 innebar att mångmiljonbelopp anslogs bl.a. till epidemologisk forskning vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Bland forskare som berörs, och som även är medlemmar i SFO EpiHealth nätverket, finns Juan Merlo projektbidrag (Kontextuella effekter på individens sjukdomsrisk: ifrågasättande av tidigare evidens i ljuset av nya metodologiska angreppssätt) 7.3 miljoner, Peter M Nilsson projektbidrag (Familjeförekomst av kroniska sjukdomar och den svårfångade herediteten. Malmö Familjestudie: Malmö Offspring Study) 6.5 miljoner, Anna Rignell-Hybom, rambidrag (SIMSAM Lund-nya perspektiv på samspelet mellan miljöfaktorer, sociala frågor och hälsa) 20.6 miljoner. Dessutom fick Gunnar Engström, Peter M Nilsson och Marju Ohro-Melander m.fl. forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden.

Peter Nilsson

http://www.med.lu.se/klinvetmalmo/nyhetsarkiv/131104vr_hlf


2013-10-25

Ny informationsportal för forskare som använder befolkningsbaserad registerdata www.registerforskning.se

www.registerforkning.se innehåller övergripande uppgifter om tillgängliga register och biobanker vid myndigheter och organisationer samt i förekommande fall länkar till de informationssystem som finns hos dataägarna. Webbplatsen tillhandahåller även övergripande information om etiska krav, lagstiftning och organisatoriska/tekniska system för datahantering.

www.registerforsknking.se är under uppbyggnad och man efterfråga återkoppling på innehåll och utformning av webbplatsen för att portalen ska bli så informativ som möjligt för forskare som använder befolkningsbaserade registerdata. Alla synpunkter är välkomna. Gärna till båda e-postadresserna nedan.

Magnus.stenbeck@ki.se ; anna.holmstrom@umu.se 


Arkiv


 

Kontaktperson och koordinator:

peter nilsson

Peter M Nilsson 

Professor i klinisk kardiovaskulär forskning 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Telefon: 040-33 24 15, 0704-50 34 56
E-post: Peter.Nilsson@med.lu.se 

Kalendarium 2014

 


University of Pisa Summer Schools 2014 - UPSS

“Updates in Cardiovascular Pathophysiology”

When: 15 to 26 september 2014


HandsOn: Biobanks 2014 - From Biobanks to Medical Innovations

When: 23-24 September
Where: Helsinki, Finland

Welcome to an interactive conference on biobanking in Helsinki in September! Listen to keynote talks, take part in interactive workshops and meet the experts. 

Find out more and register today : www.handsonbiobanks.org


 

Kurs i biobanksvetenskap i Lund den 13-17 oktober 2014 

Välkommen till en veckolång kurs i biobanksvetenskap med olika praktiska exempel som arrangeras i Medicon Village i Lund den 13-17 oktober 2014. Kursen anordnas av LU noden av BBMRI.se i samverkan med SFO EpiHealth samt Region Skåne, VO Laboratoriemedicin och VO Biobank. Vi ser gärna att kursdeltagare kommer från olika miljöer och vill gärna prioritera doktorander samt personal med daglig erfarenhet av biobanksarbete. Under kursen diskuteras svenska och internationella erfarenheter samt hur lokala studier och kohorter i Malmö/Lund har kunnat använda biobanker för forskning. 

Online registration: http://www.cmps.lu.se/life_sciences/courses/biobanking-week-42/ - under the Applicaton sheet


Symposium  - Biobanking Science in the Era of Personalized Medicine

Elite Hotel Ideon, Lund October 14th –15th 2014


Courses in Registry-and biobank-based research

In 2014, SIMSAM Lund together with CED and Metalund, will give two courses in register- and biobank-based research.

Deadline for application: April 7th 2014

For dates and more information please go to the SIMSAM web:
http://www.med.lu.se/simsam_lund


Andra nationella mötet om biobanker och forskningsstrukturer - Summering av 5 år med EpiHealth

Var: Jubileumsaulan, SUS, Malmö

När: 12-13 november, 2014


Course in Advance Epidemiology in Malmö

We invite you to register for a course in advanced epidemiology including state of the art knowledge on novel biomarkers and their role for improving our knowledge on individual risk prediction and individually-tailored treatment. Know how to use and interpret measures of discriminatory accuracy for the evaluation of risk factors in Public Health. Learn about modern cohort studies, biobanks and new analytical methodologies. This is the coming course in advance epidemiology: “Traditional risk factors and novel biomarkers in public health: using measures of discriminatory accuracy for personalized risk detection”, as arranged by Professor Juan Merlo for EpiHealth,

Date: 13-14 November 2014,
Pace: CRC, Malmö


Epidemiologisk forskning vid Lunds Universitet

Datum: 19-20 november 2014
Plats: Örenäs Slott


vetenskap och haelsa